ORIGINAL PAPER
ZMIANY WEWNĄTRZ ORGANIZACJI W OCENIE PRACOWNIKÓW BADANYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
 
 
More details
Hide details
1
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU
 
 
Online publication date: 2017-03-31
 
 
Publication date: 2017-03-31
 
 
NSZ 2017;12(1):143-152
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
In the process of planning and implementing changes in the organization people are of fundamental importance. At each stage of the change process, the attitude, behavior and reactions of employees towards the changes is important. The aim of the publication is to present changes in the company and the employees' opinion about the changes within the organization. The implementation of this objective requires, on the one hand conducting theoretical considerations about the changes within the organization, and on the other - an empirical presentation of the undertaken issues. On the basis of analysis of selected literature we have shown some selected issues concerning changes withinthe issues. Using as a basis our own research completed in 2012-2014, conducted in the micro, small, medium and large enterprises of the construction industry in the private sector, located in the Malopolska province, we have presented a fragment of the results of studies involving feelings of respondents towards changes made in these companies over the last five years preceding the tests. We have put forward areas of change within the organization and the evaluation of these changes from the perspective of the people involved in the research.
 
REFERENCES (19)
1.
ANTOSZKIEWICZ J.D., 2008, Innowacje w firmie. Praktyczne metody wprowadzania zmian, Poltext, Warszawa.
 
2.
BAŃKA W., 2011, Człowiek w organizacji, Adam Marszałek, Toruń.
 
3.
BARAŃSKA D., 2014, Adaptacja pracowników do przekształceń w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa.
 
4.
CANNON J.A., MCGEE R., 2015, Rozwój i zmiana organizacji, Wolters Kluwer, Warszawa.
 
5.
CZOP K., 2001, Zjawisko zmian organizacyjnych, [w:] M. Brzeziński (red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa.
 
6.
FRANCIK A., 2003, Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji, Akademia Ekonomiczna, Kraków.
 
7.
HUCZEK M., 2011, Zarządzanie ryzykiem w innowacyjnej działalności organizacji, [w:] D. Fatuła (red.), Społeczne, marketingowe i innowacyjne aspekty kreowania zmian w organizacjach, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 
8.
JABŁOŃSKI M., 2015, Struktura kompetencji pracowniczych do pracy z informacjami, [w:] Ł. Jabłoński (red.), Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje, CeDeWu, Warszawa.
 
9.
MILEWSKA J., WOSZCZYK P., 2012, Od oporu do aktywnej partycypacji. Jak przygotować siebie i zespół do wprowadzenia zmiany?, „Personel i zarządzanie”, nr 11.
 
10.
MIŚ A., 2013, Wprowadzenie, [w:] A. Miś (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków.
 
11.
MYJAK T., 2014, Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Empiryczne studium porównawcze, Adam Marszałek, Toruń.
 
12.
MYSZKA L., 2016, Znaczenie pracy i zawodu dla człowieka, [w:] J. Mółka (red.), Praca i rozwój człowieka, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 
13.
OCZKOWSKA R., 2014, Rozwój zasobów ludzkich – istota, instrumenty, podmioty, [w:] R. Oczkowska i U. Bukowska (red.), Rozwój zasobów ludzkich organizacji, Difin, Warszawa.
 
14.
OLEJCZYK-KITA K., 2016,Ciągła zmiana – czy zasoby stanowią barierę?, [w:] A. Jaki, M. Kowalik (red.), Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 
15.
PACHURA A., NITKIEWICZ T., KURAŚ M., 2016, Zmiana a sukces organizacji – porównawcze studium przypadku wybranych przedsiębiorstw, [w:] A. Jaki, M. Kowalik (red.), Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 
16.
ROSZAK M., 2016, Zmiany, zmiany, zmiany…, „Problemy jakości”, nr 7-8.
 
17.
SOBKA M., 2014, Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce, Politechnika Lubelska, Lublin.
 
18.
WOLFRAM-KRUKOWSKA B., OSTROWSKA K., 2012, Kwadratura koła, czyli jak przeprowadzić organizację przez zmianę? , „Personel i zarządzanie”, nr 1.
 
19.
ZAJĄC Cz., 2006, Społeczne i organizacyjne problemy przejęć i fuzji przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top