ARTYKUŁ ORYGINALNY
Systemy informacji geoprzestrzennej w zarządzaniu procesami biznesowymi
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, Instytut Organizacji i Zarządzania
 
2
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział cybernetyki, Instytut Organizacji i Zarządzania
 
 
Data publikacji online: 28-06-2018
 
 
Data publikacji: 28-06-2018
 
 
NSZ 2018;13(2):107-127
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Systemy Informacji Geoprzestrzennej (GIS), zazwyczaj kojarzone z zastosowaniami kartograficznymi, rozszerzają swój zakres wykorzystania. Internet Rzeczy w połączeniu z formułą otwartych danych zwiększa powszechność i dostępność danych geograficznych. Możliwe więc staje się zwiększenie zakresu zasobów informacyjnych utrzymywanych dotychczas w postaci znakowej. Narzędzia GIS wzbogacają funkcjonalność rozwiązań informatycznych w obszarze zarządzania poprzez coraz szersze wykorzystanie zarówno analiz geoprzestrzennych, jak również własności samych systemów GIS. Artykuł jest próbą pokazania możliwości wykorzystania wymiaru geograficznego dla potrzeb analiz biznesowych.
 
REFERENCJE (34)
1.
Chrobak T., Kozak J., Kozioł K., Łabaj A., 2013, Materiały szkoleniowe z możliwości, form i metod zastosowania bazy danych obiektów topograficznych GBDOT, GUGiK Warszawa.
 
2.
Gaździcki J., 1990, Systemy informacji przestrzennej, PPWK, Warszawa.
 
3.
Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W., 2011, Geographic Information Systems & Science, John Wiley & Sons, Hoboken.
 
4.
Pokorski G., Zaskórski P., 2012, Identyfikacja obiektów geoprzestrzennych w systemach reagowania kryzysowego, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Uwarunkowania bezpieczeństwa Polski”, Polityczne, ekonomiczne, społeczne i militarne uwarunkowania bezpieczeństwa, Chlewiska 2012.
 
5.
Pokorski G., Zaskórski P., 31 maja 2012 r., Wykorzystanie geodanych systemów dowodzenia i zarządzania w systemie bezpieczeństwa narodowego, Konferencja Naukowa nt. Bezpieczeństwo – ujęcie kompleksowe, Katowice.
 
6.
Stępniak C., 2016, Zastosowanie oprogramowania GIS do wspierania zarządzania procesowego w urzędach miasta, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych” nr 42, Szkoła Główna Handlowa. [7] Urbański J., 2011, GIS w badaniach przyrodniczych, WUG, Gdańsk.
 
7.
Wnęk K., 2010, Systemy GIS w badaniach historycznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” MCCCXII – 2010, „Prace Historyczne”, z. 137.
 
8.
Zaskórski P., 2011, Zarządzanie w warunkach gospodarki cyfrowej (red. W. Gonciarski), Rozdział III Istota technologii cyfrowej i rozdział IV Inżynieria systemów gospodarki cyfrowej, WAT, Warszawa.
 
9.
Zaskórski P., 2012, Asymetria informacyjna w zarządzaniu procesami, WAT, Warszawa.
 
10.
Zaskórski P., 2012, Wirtualizacja organizacji w „chmurze” obliczeniowej, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 3.
 
11.
Ashton K., 2009, That ‘Internet of Things’ Thing, http://www.rfidjournal.com/art... [30.11.2017].
 
12.
Centrum cyfrowe, 28.12.2011, Strategia otwartych danych dla Europy, https://centrumcyfrowe. pl/blog/2011/, [29.11.2017]
 
13.
Datagis, 2017, Kryteria oceny lokalizacji, http://www.datagis.pl/strona/2... [30.11.2017].
 
14.
Dempsey C., czerwiec 2016, https://www.gislounge.com/open... [29.11.2017].
 
15.
Esky, 2017, https://www.esky.pl/radar [29.11.2017].
 
16.
Evans D., 2011, The Internet of Things How the Next Evolution of the Internet Is Changing Everything, Cisco IBSG, https://www.cisco.com/c/dam/en.... pdf. [30.11.2017].
 
17.
 
18.
Gisanalizy, 2017, Geoprzestrzenna analiza prawdopodobieństwa, https://gisanalizy.pl/tag/anal...- -geomarketingowe/ [ 30.11.2017].
 
19.
Google, 2017, https://www.google.pl/maps/@52... [29.11.2017]. Systemy informacji geoprzestrzennej w zarządzaniu procesami biznesowymi 127
 
20.
KongresGis, 2017, http://www.kongresgis2017.pl/ [30.11.2017].
 
21.
Laurisz M., Kongres GIS 2017 „W drodze do GeoRewolucji” – 4 trendy, które odmienią analitykę przestrzenną w nadchodzących latach, https://itreseller.com.pl/kong...- georewolucji-4-trendy-ktore-odmienia-analityke-przestrzenna-w-nadchodzacych-latach/ [30.11.2017].
 
22.
Lexeuropa 27.6.2013, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego,
 
23.
https://eur-lex.europa.eu/lega...: 32013L0037&from=PL [29.11.2017].
 
24.
Mpzp24 2017, http://mpzp24.pl/geoportal/fli... [29.11.2017]. [1] National Geographic, GIS (geographic information system), https://www.nationalgeographic... [29.11.2017].
 
25.
 
26.
 
27.
Olszewski R., Kowalski P., Głażewski A., Modelowanie danych przestrzennych, https://geoforum. pl/?menu=46815,46852,46935&link=mapy-krotki-wyklad-i-modelowanie-danych-przestrzennych [29.11.2017].
 
28.
Rohan, 2017, Geospatial Analytics Market worth 86.32 Billion USD by 2023, Markets and Markets https://www.marketsandmarkets.... [29.11.2017].
 
29.
Senkus P., Skrzypek A., Łuczak M., Malinowski A., 2014, Internet of Things: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, nr 103, 2014. https://repozytorium.uph.edu.p... Internet_of_things-przeszlosc-terazniejszosc-przyszlosc.pdf?sequence=1 [30.11.2017].
 
30.
Shimonti P., 2017, BI and Spatial Analytics: A Collaboration We Can’t Do Without, Geospatial World, https://www.geospatialworld.ne... [30.11.2017].
 
31.
Smith I.G., 2012, The Internet of Things 2012 New Horizons, http://www.internet-of-thingsr.... eu/pdf/IERC_Cluster_Book_2012_WEB.pdf [30.11.2017].
 
32.
UKE, 2016, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Nasycenie usługami M2M oraz sposób ich wykorzystania w Polsce, https://www.uke.gov.pl/files/?... [30.11.2017].
 
33.
Ustawa z dnia 25.02.2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego http:// prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000352/U/D20160352Lj.pdf [29.11.2017].
 
34.
Zaremba Ł., GIS w służbie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA, http://www.arcanagis.pl/gis-w-...- w-m-st-warszawie-sa/ [29.11.2017].
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top