ORIGINAL PAPER
Virtualization of consumer consumersand home-centrism
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
2
Szkoła Główna Handlowa W Warszawie,, Kolegium Nauk O Przedsiębiorstwie
 
 
Online publication date: 2018-06-28
 
 
Publication date: 2018-06-28
 
 
NSZ 2018;13(2):93-106
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The possibility of using advanced information technologies, the Internet and mobile devices has a huge impact on changing the behavior of modern consumers. These changes concern not only the method of making purchases as a part of stationary forms of trade, but above all they contribute to the virtualization of consumer purchasing behavior. The aim of the article is to identify manifestations and recognize the scale of virtualization of selected elements of consumer behavior and to bring the essence of home-centrism, its popularity among Polish society. As a research method used to achieve this goal, secondary research was selected consisting of the analysis of information in the field of marketing, management and psychology as well as research results of independent research agencies.
 
REFERENCES (18)
1.
Bywalec Cz., (2007), Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
2.
Bywalec Cz., (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
3.
Dąbrowska A., Janoś-Kresło M. (2010), Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo- Wschodniej, Difin, Warszawa.
 
4.
Kieżel E. (red.), (2010), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa.
 
5.
Kowalska M., (2015), Wpływ wirtualizacji zachowań konsumenckich na rozwój domocentryzmu, „Handel Wewnętrzny”, listopad-grudzień 2015.
 
6.
Kucharska B., (2015), Wirtualizacja zachowań nabywczych jako przejaw innowacyjności konsumentów w handlu detalicznym, „Marketing i Rynek”, Nr 10.
 
7.
Pacut M., (2016), Zachowania nabywcze polskich e-konsumentów, „Studia i Prace WNEiZ US”, Nr 43/3.
 
8.
Tkaczyk S., Kołuda J., (2013), Nowe trendy konsumenckie a sukces organizacji, „Zaszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, nr 97.
 
9.
Włodarczyk K., (2015), Wirtualizacja konsumpcji polskiego społeczeństwa, [w:] W. Patrzałek (red. nauk.), Konsumpcja jako forma komunikacji społecznej. Nowe paradygmaty i konteksty badawcze, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Nr 414, Wrocław.
 
10.
Włodarczyk-Śpiewak K., (2011), Domocentryzm polskiego społeczeństwa w dobie globalizacji konsumpcji, „Handel Wewnętrzny”, styczeń-luty 2011.
 
11.
Zalega T., 2013, Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI wieku, „Konsumpcja i Rozwój”, Nr 2 (5). 106 J. Tarapata, A. Krzepicka
 
12.
Budżety gospodarstw domowych w 2016 roku, GUS, 20.09.2017, https://stat.gov.pl/...i.../bu...- -gospodarstw-domowych-w-2016-r-,9,11.htm [24.01.2018].
 
13.
E-commerce w Polsce 2016. Gemius dla e-Commerce Polska, Gemius 2016, https://www.ecommercepolska. pl/files/9414/6718/9485/E-commerce_w_polsce_2016.pdf [22.01.2018].
 
14.
Jak korzystamy z Internetu?, 2016, GUS, https://stat.gov.pl/download/g..._ z_internetu_2016.pdf [20.01.2018].
 
15.
Korzystanie z Internetu, CBOS, Nr 49/2017, Warszawa 2017 (komunikat z badań), https://www. cbos.pl/SPISKOM.PL/2017/K_049_17.pdf [24.01.2018].
 
16.
Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2013-2017, GUS, Warszawa14.12.2017, https://stat.gov.pl/obszary-te...- -informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-wynikibadan- statystycznych-z-lat-2013-2017,1,11.html [24.01.2018].
 
17.
Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2017 roku, GUS, Warszawa 4.12.2017, https://stat.gov.pl/obszary-te...- -i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/wykorzystanie-technologiiinformacyjno- komunikacyjnych-w-przedsiebiorstwach-i-gospodarstwach-domowych-w-2017- roku,3,15.html [20.01.2018]
 
18.
Zdrowie online, CBOS, Nr 148/2016, Warszawa, 2016 (komunikat z badań), https://www.cbos. pl/SPISKOM.PL/2016/K_148_16.pdf [24.01.2018].
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top