ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Uniwersytet przedsiębiorczy – moda czy konieczność?
 
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
 
 
Data publikacji online: 28-06-2018
 
 
Data publikacji: 28-06-2018
 
 
NSZ 2018;13(2):131-142
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Stale zmniejszający się poziom finansowania publicznego, rosnąca biurokratyzacja czy umasowienie kształcenia sprawiają, że uczelnie coraz częściej działają zgodnie z logiką New Public Management (nowe zarządzanie publiczne), zaś idea uniwersytetu przedsiębiorczego staje się jednym z głównych punktów odniesienia w międzynarodowych i europejskich debatach o przyszłości szkolnictwa wyższego. Terminologia używana w biznesie coraz częściej służy do opisu działalności akademickiej. Wykorzystywane są takie pojęcia jak: „produkcja wiedzy”, „podaż usług edukacyjnych”, „rynek usług edukacyjnych”, czy „efektywność funkcjonowania szkół wyższych”. Jednocześnie część środowiska akademickiego dostrzega w dokonującej się transformacji zagrożenie dla tradycyjnego modelu uczelni, eksponującego takie wartości jak: wolność intelektualna, bezinteresowna nauka, dążenie do prawdy. Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy uniwersytet przedsiębiorczy jest chwilową modą, czy też koniecznością wynikającą z dokonujących się przemian społeczno-gospodarczych?
 
REFERENCJE (37)
1.
Andrzejczak A., 2015, Uniwersytet przedsiębiorczy i odpowiedzialny społecznie, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów: Problemy, Innowacje, Projekty”, nr 4 (38).
 
2.
Antonowicz D., 2003, Przyszłość uniwersytetu, jego kształtu, funkcji i wzorów działania, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1 (21).
 
3.
Baran J., Pietrzak M., Pietrzak P., 2015, Efektywność funkcjonowania publicznych szkół wyższych, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 4 (76).
 
4.
Borowy M., Sawicka J., 2016, Transfer innowacji z sektora nauki do otoczenia gospodarczego – teoria i praktyka. Przykład polskich uczelni przyrodniczych, „Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”, t. 103, z. 3.
 
5.
Clark B., Creating Entrepreneurial Universities. Organizational Pathways of Transformation, Pergamon Press, Nowy Jork.
 
6.
Czerepaniak-Walczak M., 2013, Wprowadzenie, [w:] M. Czerepaniak-Walczak (red.), Fabryki dyplomów czy universitas?, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 
7.
GUS, 2016, Szkoły wyższe i ich finanse 2015, Warszawa.
 
8.
Koźmiński A., 2009, Przyszłość niepublicznego szkolnictwa wyższego w Polsce, [w:] R.Z. Morawski (red.), Polskie szkolnictwo wyższe: stan, uwarunkowania i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
9.
Kukliński A., 2003, Gospodarka oparta na wiedzy – społeczeństwo oparte na wiedzy – trajektoria regionalna, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 2 (22).
 
10.
Leja K., 2011, Koncepcje zarządzania współczesnym uniwersytetem, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 
11.
Leydesdorff L., Etzkowitz H., 1996, Emergence of a triple helix of university−industry−government relations, „Science and Public Policy”, nr 5 (23).
 
12.
Olearnik J., Pluta-Olearnik M., 2016, Uniwersytet przedsiębiorczy – herezja czy nowa orientacja uczelni?, „Horyzonty Wychowania”, nr 15 (35).
 
13.
Pawłowski K., 2007, Uniwersytet przedsiębiorczy jako ośrodek wzrostu innowacyjności regionu, „Biuletyn PAN. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju”, nr 231.
 
14.
Pietrzak M., 2007, Balanced Scorecard – Zrównoważona Karta Wyników, [w:] M. Pietrzak (red.), Metody i techniki menedżerskie, Wydawnictwo SGGW.
 
15.
Pietrzak M., 2013, Potrzeba kontroli zarządczej w publicznych szkołach wyższych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 291.
 
16.
Pietrzak P., 2014a, Zagadnienia strategiczne Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na tle innych szkół wyższych, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 105.
 
17.
Pietrzak P., 2014b, Klaster jako platforma współpracy biznesu i sektora szkolnictwa wyższego, „Horyzonty Wychowania”, nr 13 (28).
 
18.
Pietrzak P., 2016, Efektywność funkcjonowania publicznych szkół wyższych w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 
19.
Pietrzak P., Pietrzak M., 2014, Publiczne szkolnictwo wyższe jako kreator kapitału ludzkiego i wiedzy na rzecz rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich po akcesji Polski do UE, [w:] N. Drejerska (red.), Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie – 10 lat w Unii Europejskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa. 142 P. Pietrzak
 
20.
Rószkiewicz M., 2009, Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce. Wyzwania w obszarach strategicznych, [w:] R.Z. Morawski (red.), Polskie szkolnictwo wyższe: stan, uwarunkowania i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
21.
Schimank U., 2005, New Public Management and the Academic Profession: Reflections on the German Situation, „Minerva”, nr 4 (43).
 
22.
Skawińska E., 2014, Czy polscy naukowcy mają obecnie coś do zaoferowania praktyce w zakresie innowacji, a jeśli tak, to co?, „Biuletyn PTE”, nr 1 (64).
 
23.
Sułkowski Ł., 2013, Transformacje kulturowe współczesnych uczelni wyższych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. 14, z. 12, cz. 1.
 
24.
Sułkowski Ł., 2016, Kultura akademicka. Koniec utopii?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
25.
Sułkowski Ł., Seliga R., 2016, Przedsiębiorczy uniwersytet – zastosowanie zarządzania strategicznego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 444.
 
26.
Suspitsyna T., 2012, Higher Education for Economic Advancement and Engaged Citizenship: An Analysis of the U.S. Department of Education Discourse, „The Journal of Higher Education”, nr 1 (83).
 
27.
Szczepański J., 1993, Granice reform szkolnictwa wyższego, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 2.
 
28.
Sztompka P., 2016, Uniwersytet w przestrzeni społecznej, „Zarządzanie Publiczne”, nr 2 (36).
 
29.
Tahar S., 2013, Resource Allocation in Higher Education in The Context of New Public Management, „Public Management Review”, nr 5 (15).
 
30.
Wilkesman U., Schmid CH.J., 2012, The Impacts of New Governance on Teaching at Germany Universities. Findings from a National Survey, „Higher Education”, nr 63.
 
31.
Wilkin J., 2009, Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce, [w:] R.Z. Morawski (red.), Polskie szkolnictwo wyższe: stan, uwarunkowania i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
32.
Wiśniewska D., 2014, Przedsiębiorczość uczelni wyższej jako wyzwanie współczesności – kierunki zmian, „Horyzonty Wychowania”, nr 13 (28).
 
33.
Ciżkowicz P., 2010, Trendy demograficzne a finansowanie szkolnictwa wyższego, „Forum Akademickie”, nr 7-8, https://prenumeruj.forumakadem... raficzne-a-finansowanie-szkolnictwa- wyzszego/ (5.10.2017).
 
34.
Gorzelak G., 2009, Uniwersytet przedsiębiorczy, „Forum Akademickie”, nr 1, https://prenumeruj. forumakademickie.pl/fa/2009/01/uniwersytet-przedsiebiorczy/ (8.10.2017).
 
35.
Leja K., 2000, Uniwersytet nie jest enklawą, „Forum Akademickie”, nr 12, https://forumaka demickie.pl/fa-archiwum/archiwum/2000/12/08.html (10.10.2017).
 
36.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2013, Szkolnictwo wyższe w Polsce, http://www.nauka.gov.pl/g2/ory... 1f6. pdf (5.10.2017).
 
37.
Ujednolicony tekst ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, http://prawo. sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp?id=WDU20051641365&type=U&name=D20051365Lj.pdf (10.10.2017).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top