REVIEW PAPER
Entrepreneurial university – fashion or necessity?
 
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
 
 
Online publication date: 2018-06-28
 
 
Publication date: 2018-06-28
 
 
NSZ 2018;13(2):131-142
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The decreasing level of public funding, increasing bureaucracy, and learning disruption make universities more and more active in New Public Management logic, and the idea of entrepreneurial university is becoming one of the main points of reference in international and European debates on the future of higher education. Business terminology is used to describe academic activities. The terms “knowledge production”, “supply of educational services”, “education services market” or “efficiency of higher education institutions” are used. At the same time, a part of the academic community sees a threat to the traditional model of the university, exposing such values as intellectual freedom, unselfish learning, the pursuit of truth in the ongoing transformation. The aim of this article is to answer the question of whether entrepreneurial university is a temporary fashion or a necessity resulting from socio-economic changes?
 
REFERENCES (37)
1.
Andrzejczak A., 2015, Uniwersytet przedsiębiorczy i odpowiedzialny społecznie, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów: Problemy, Innowacje, Projekty”, nr 4 (38).
 
2.
Antonowicz D., 2003, Przyszłość uniwersytetu, jego kształtu, funkcji i wzorów działania, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1 (21).
 
3.
Baran J., Pietrzak M., Pietrzak P., 2015, Efektywność funkcjonowania publicznych szkół wyższych, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 4 (76).
 
4.
Borowy M., Sawicka J., 2016, Transfer innowacji z sektora nauki do otoczenia gospodarczego – teoria i praktyka. Przykład polskich uczelni przyrodniczych, „Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”, t. 103, z. 3.
 
5.
Clark B., Creating Entrepreneurial Universities. Organizational Pathways of Transformation, Pergamon Press, Nowy Jork.
 
6.
Czerepaniak-Walczak M., 2013, Wprowadzenie, [w:] M. Czerepaniak-Walczak (red.), Fabryki dyplomów czy universitas?, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 
7.
GUS, 2016, Szkoły wyższe i ich finanse 2015, Warszawa.
 
8.
Koźmiński A., 2009, Przyszłość niepublicznego szkolnictwa wyższego w Polsce, [w:] R.Z. Morawski (red.), Polskie szkolnictwo wyższe: stan, uwarunkowania i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
9.
Kukliński A., 2003, Gospodarka oparta na wiedzy – społeczeństwo oparte na wiedzy – trajektoria regionalna, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 2 (22).
 
10.
Leja K., 2011, Koncepcje zarządzania współczesnym uniwersytetem, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 
11.
Leydesdorff L., Etzkowitz H., 1996, Emergence of a triple helix of university−industry−government relations, „Science and Public Policy”, nr 5 (23).
 
12.
Olearnik J., Pluta-Olearnik M., 2016, Uniwersytet przedsiębiorczy – herezja czy nowa orientacja uczelni?, „Horyzonty Wychowania”, nr 15 (35).
 
13.
Pawłowski K., 2007, Uniwersytet przedsiębiorczy jako ośrodek wzrostu innowacyjności regionu, „Biuletyn PAN. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju”, nr 231.
 
14.
Pietrzak M., 2007, Balanced Scorecard – Zrównoważona Karta Wyników, [w:] M. Pietrzak (red.), Metody i techniki menedżerskie, Wydawnictwo SGGW.
 
15.
Pietrzak M., 2013, Potrzeba kontroli zarządczej w publicznych szkołach wyższych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 291.
 
16.
Pietrzak P., 2014a, Zagadnienia strategiczne Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na tle innych szkół wyższych, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 105.
 
17.
Pietrzak P., 2014b, Klaster jako platforma współpracy biznesu i sektora szkolnictwa wyższego, „Horyzonty Wychowania”, nr 13 (28).
 
18.
Pietrzak P., 2016, Efektywność funkcjonowania publicznych szkół wyższych w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 
19.
Pietrzak P., Pietrzak M., 2014, Publiczne szkolnictwo wyższe jako kreator kapitału ludzkiego i wiedzy na rzecz rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich po akcesji Polski do UE, [w:] N. Drejerska (red.), Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie – 10 lat w Unii Europejskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa. 142 P. Pietrzak
 
20.
Rószkiewicz M., 2009, Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce. Wyzwania w obszarach strategicznych, [w:] R.Z. Morawski (red.), Polskie szkolnictwo wyższe: stan, uwarunkowania i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
21.
Schimank U., 2005, New Public Management and the Academic Profession: Reflections on the German Situation, „Minerva”, nr 4 (43).
 
22.
Skawińska E., 2014, Czy polscy naukowcy mają obecnie coś do zaoferowania praktyce w zakresie innowacji, a jeśli tak, to co?, „Biuletyn PTE”, nr 1 (64).
 
23.
Sułkowski Ł., 2013, Transformacje kulturowe współczesnych uczelni wyższych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. 14, z. 12, cz. 1.
 
24.
Sułkowski Ł., 2016, Kultura akademicka. Koniec utopii?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
25.
Sułkowski Ł., Seliga R., 2016, Przedsiębiorczy uniwersytet – zastosowanie zarządzania strategicznego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 444.
 
26.
Suspitsyna T., 2012, Higher Education for Economic Advancement and Engaged Citizenship: An Analysis of the U.S. Department of Education Discourse, „The Journal of Higher Education”, nr 1 (83).
 
27.
Szczepański J., 1993, Granice reform szkolnictwa wyższego, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 2.
 
28.
Sztompka P., 2016, Uniwersytet w przestrzeni społecznej, „Zarządzanie Publiczne”, nr 2 (36).
 
29.
Tahar S., 2013, Resource Allocation in Higher Education in The Context of New Public Management, „Public Management Review”, nr 5 (15).
 
30.
Wilkesman U., Schmid CH.J., 2012, The Impacts of New Governance on Teaching at Germany Universities. Findings from a National Survey, „Higher Education”, nr 63.
 
31.
Wilkin J., 2009, Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce, [w:] R.Z. Morawski (red.), Polskie szkolnictwo wyższe: stan, uwarunkowania i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
32.
Wiśniewska D., 2014, Przedsiębiorczość uczelni wyższej jako wyzwanie współczesności – kierunki zmian, „Horyzonty Wychowania”, nr 13 (28).
 
33.
Ciżkowicz P., 2010, Trendy demograficzne a finansowanie szkolnictwa wyższego, „Forum Akademickie”, nr 7-8, https://prenumeruj.forumakadem... raficzne-a-finansowanie-szkolnictwa- wyzszego/ (5.10.2017).
 
34.
Gorzelak G., 2009, Uniwersytet przedsiębiorczy, „Forum Akademickie”, nr 1, https://prenumeruj. forumakademickie.pl/fa/2009/01/uniwersytet-przedsiebiorczy/ (8.10.2017).
 
35.
Leja K., 2000, Uniwersytet nie jest enklawą, „Forum Akademickie”, nr 12, https://forumaka demickie.pl/fa-archiwum/archiwum/2000/12/08.html (10.10.2017).
 
36.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2013, Szkolnictwo wyższe w Polsce, http://www.nauka.gov.pl/g2/ory... 1f6. pdf (5.10.2017).
 
37.
Ujednolicony tekst ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, http://prawo. sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp?id=WDU20051641365&type=U&name=D20051365Lj.pdf (10.10.2017).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top