ARTYKUŁ ORYGINALNY
Strategie umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw na eurorynku
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 
 
Data publikacji online: 31-12-2023
 
 
Data publikacji: 31-12-2023
 
 
NSZ 2023;18(4):119-134
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W publikacji podjęto rozważania dotyczące wyboru odpowiednich form umiędzynarodowienia na rynku UE przez polskie przedsiębiorstwa. Celem pracy jest identyfikacja odpowiednich strategii internacjonali-zacji polskich przedsiębiorstw na eurorynku, z uwzględnieniem oceny MŚP i dużych podmiotów oraz przedsiębiorstw ze względu na wielkość przychodów zagranicznych. W części teoretycznej omówiono zagadnienia związane z umiędzynarodowieniem na eurorynku oraz wyjaśniono znaczenie form eksporto-wych, kontraktowych, kooperacyjnych oraz inwestycji zagranicznych. Artykuł o charakterze badawczym oparto na wynikach analiz przeprowadzonych na próbie polskich przedsiębiorstw. Sformułowano cztery hipotezy badawcze. W celu ich weryfikacji posłużono się analizami statystycznymi, tj. deskryptywną oraz testem niezależności chi-kwadrat. Na podstawie testów statystycznych nie stwierdzono występowania zależności między wielkością przedsiębiorstwa a formami umiędzynarodowienia na eurorynku. Wykaza-no jednak, że występują zależności między grupami przedsiębiorstw ze względu na wielkość przychodów zagranicznych a strategiami umiędzynarodowienia na eurorynku, w szczególności odnośnie do form koo-peracji oraz inwestycji kapitałowych. Ponadto zidentyfikowano na eurorynku odpowiednie strategie eks-pansji, do których zdaniem badanych należą głównie formy eksportowe, w mniejszym zakresie kontakto-we i inwestycji zagranicznych oraz rzadziej kooperacyjne. Najmniej odpowiednimi strategiami interna-cjonalizacji polskich przedsiębiorstw są formy kooperacyjne zarówno dla małych oraz średnich przedsię-biorstw, jak i podmiotów o wysokich przychodach zagranicznych. Końcowa część artykułu zawiera wnio-ski i podsumowanie.
 
REFERENCJE (20)
1.
ACZEL, A.D., SOUNDERPANDIAN, J., 2018. Statystyka w zarządzaniu, Warszawa: PWN.
 
2.
ALON, I., APRILIYANTI, D.I., PARODI, H.C.M, 2021. A systematic review of international franchising, Multinational Business Review, nr 29 (1), s. 43-69.
 
3.
BEAMISH, P.W., LUPTON, N.C., 2016. Cooperative strategies in international business and management: Reflections on the past 50 years and future directions, Journal of World Business, nr 51 (1), s. 163-175.
 
4.
DADO, J., WIKTOR, J., ŻBIKOWSKA, A., 2015. Foreign markets entry motives and strategies of polish exporters, E+M Ekonomie a Management, nr 18 (2), s. 135-150.
 
5.
EUROSTAT, 2023. https://ec.europa.eu/eurostat/... (dostęp: 10.11.2023).
 
6.
GROENROOS, C., 1999. Internationalization strategies for services, Journal of Service Marketing, nr 13 (4/5), s. 290-297.
 
7.
HÅKANSON, L., AMBOS, B., 2010. The antecedents of psychic distance, Journal of International Man-agement, nr 16 (3), s. 195-210.
 
8.
KOMOR, M., 2022. Political and legal conditions of marketing activity of businesses in the European market, Marketing of Scientific and Research Organizations, nr 44 (2), s. 1-20.
 
9.
KOMOR, M., SCHUMANN, J., 2015. Zróżnicowania kulturowe między Polską a Niemcami według wymiarów kultury Hofstede (Cultural differences between Poland and Germany according to Hof-stede’s dimensions of culture), Gospodarka Narodowa, nr 1, s. 83-102.
 
10.
KURAŚ, P., 2023. Scientific Papers of Silesian University of Technology, Organization & Manage-ment, nr 180.
 
11.
LEONIDOU, L.C., KATSIKEAS, C.S., COUDOUNARIS, D.N., 2010. Five decades of business research into exporting: A bibliographic analysis, Journal of International Management, nr 16 (1), s. 78-91.
 
12.
MALHOTRA, N. K., AGARWAL, J., ULGADO, F. M., 2003. Internationalization and Entry Modes: A Multi-theoretical Framework and Research Propositions, Journal of International Marketing, nr 11 (4), s. 1-31.
 
13.
MECKL, R., 2014. Internationales Management, München: Vahlen.
 
14.
NIPPA, M., REUTER, J.J., 2019. On the future of international joint venture research, Journal of Interna-tional Business Studies, nr 50, s. 555-597.
 
15.
OLIVEIRA, J.S., CADOGAN, J.W., GNIZY, I., ABDUL-TALIB, A.-N., 2023. How many eggs in how many bas-kets? National versus regional diversification strategies and export success, Journal of Strategic Marketing.
 
16.
QIANG, C.Z., LIU, Y., STEENBERGEN, V., 2021. An Investment Perspective on Global Value Chains, Washington: World Bank.
 
17.
SWOBODA, B., SCHRAMM-KLEIN, H., HALASZOVICH, T., 2022. Internationales Marketing, Going und Being International, Wiesbaden: Gabler.
 
18.
THIEL, C., 2008. Gestaltung von Vertriebsstrukturen im Auslandsmarkt, Konzeption eines transakti-onskostenbasierten Prozessmodells und seine Anwendung in der Automobilindustrie, Wiesbaden: DUV, Gabler Springer.
 
19.
WACH, K., 2016. Europeanisation: Its definition, research approaches and dimensions, [w:] Stanek, P., Wach, K. (red.), Macro-, meso-, and microeconomic dimensions of Europeanisation, Warszawa: PWN.
 
20.
WIKTOR, J.W., CHLIPAŁA, P. (red.), 2012. Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, Warszawa: PWN.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top