ARTYKUŁ ORYGINALNY
Społeczna odpowiedzialność organizacji w kontekście przygotowania pracowników w wieku około emerytalnym do zachowania aktywności w okresie emerytalnym
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania
 
 
Data publikacji online: 23-03-2020
 
 
Data publikacji: 23-03-2020
 
 
NSZ 2020;15(1):23-30
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Szybkość rozwoju przedsiębiorstw uzależniona jest od ich mobilności do przeprowadzenia procesów na różnych poziomach prowadzonej działalności. W zmieniających się okolicznościach prowadzenia działalności dla organizacji XXI wieku najbardziej wartościowym jej zasobem, zarówno w biznesie, jak i poza nim, będą pracownicy wiedzy. W związku z powyższym istotnym atutem dla wskazanych organizacji jest wartość intelektualna zasobów ludzkich organizacji. Uzyskuje się ją m.in. w ramach ich różnicowania. Wskazane zróżnicowanie widoczne jest wyraźnie na rynku pracy, którego uczestnikami są przedstawiciele kilku pokoleń. Rynek pracownika zwrócił uwagę kadry menadżerskiej na wysokie możliwości pozostające w obrębie grupy pracowników w wieku emerytalnym. W tych okolicznościach istotne staje się wdrożenie odpowiednich działań, które wspierać będą przygotowanie wymienionej grupy pracowników do świadomego zachowania aktywności zawodowej także w okresie uzyskania formalnych uprawnień do świadczenia emerytalnego. Organizacje, uczestnicząc w ww. procesach, stają się współodpowiedzialne za ich realizację
 
REFERENCJE (14)
1.
Battelle J., Awdziej M., 2014, Granice rynku „starszych konsumentów” w Europie – wiek chronologiczny a wiek kognitywny nabywców, „Handel Wewnętrzny”, nr 1(354).
 
2.
Cichowski L., 2014, O niektórych kulturowych uwarunkowaniach innowacyjności polskich przedsiębiorstw, [w:] red. Zakrzewska-Bielawska A., Flaszewska S., Kulturowe uwarunkowania kreowania wiedzy i innowacji w organizacjach, Monografie Politechniki Łódzkiej.
 
3.
Grzelak-Kostulska E., 2016, Seniorzy w Polsce w świetle procesów modernizacyjnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 
4.
Kazojć K., 2014, Koncepcja społecznej odpowiedzialności i jej obszary w organizacjach, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, t. 1, nr 38.
 
5.
Mankiw N.G., Taylor M.P., 2015, Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
6.
Malara Z., Kroik J., 2012, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa – konstruowanie koncepcji w perspektywie strategicznej, „Organizacja i Kierowanie”, nr 1.
 
7.
Misztal A., 2016, Raport społeczny jako Studia i Prace.
 
8.
Popieluch K., 2018, HR Business Partner, PWN, Warszawa.
 
9.
Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce – senior.gov.pl/source/raport_osoby% 20starsze.
 
10.
pdf (28.11.2018).
 
11.
Seitel F.P., 2003, Public Relations w praktyce, Wydawnictwo FELBERG SJA, Warszawa.
 
12.
Sidor-Rządkowska M., 2010, Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy, Wolters Kluwer, Warszawa.
 
13.
Trafiałek E., 2016, Innowacyjna polityka senioralna XXI wieku. Między ageizmem, bezpieczeństwem socjalnym i active ageing, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 
14.
Wiatrowski Z., 2000, Podstawy pedagogiki pracy, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top