ARTYKUŁ ORYGINALNY
Koncepcja gender i prawne wsparcie ochrony praw płci na obecnym etapie rozwoju Sił Zbrojnych Ukrainy
 
Więcej
Ukryj
1
Korolov Zhytomyr Military Institute, Zhytomyr, Ukraine
 
 
Data publikacji online: 23-03-2020
 
 
Data publikacji: 23-03-2020
 
 
NSZ 2020;15(1):31-44
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia analizę pojęcia płci i stereotypów płciowych. Analizowana jest różnica między pojęciami gender i płci biologicznej. Analizowane są również ogólnie przyjęte międzynarodowe akty prawne dotyczące równości płci w wojsku, a szczególną uwagę zwraca się na uwzględnienie głównych aspektów ustawodawstwa krajowego w wyżej wymienionym kierunku.
 
REFERENCJE (13)
1.
Алєксеева А., Психологічна стать як чинник ста новлення особистісної ідентичності у юнацькому віці: Автореф. дис… канд. психол. наук: 19.00.07. – К., 2006. – 19 с.
 
2.
Бендас Т., Гендерная психология: Учебное пособие/Т. Бендас – СПб.: Питер, 2006. — 431 с.
 
3.
Зятьєв С.І., Медсестри і снайпери/С. І. Зятьєв // Народна армія. – 2016. – № 8. – С. 7.
 
4.
 
5.
Конституція України : закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – с. 98.
 
6.
Марценюк Т., Жінки у збройних силах світу та України: на шляху до інтеграції (Електронний ресурс)/Т. Марценюк. – Режим доступу : povaha.org.ua/zhinky-uzbrojnyh-sylah-svitu-taukrajiny-na-shlyahu-do- intehratsiji/.
 
7.
Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків/Закон України від від 8 вересня 2005 року № 2866 – IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2866-15 – accessed on 15.06.2020.
 
8.
Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні/ Закон України від від6 вересня2012року№ 5207 IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/5207 – accessed on 15.06.2020.
 
9.
Реалізація Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека”: досвід іноземних країн та поради для України/ІКЖЦ, Л. Нечипоренко, М. Руденко, О. Суслова – К.: ФОП Москаленко О.М., 2016. – 82 с.
 
10.
Резолюція Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»: http://www.un.org/womenwatch/ osagi/wps/#resolution.
 
11.
Рымарев Ю., Личностные особенности подростков с различной гендерной идентичностью: Автореферат. дис… канд. психол. наук: 19.00.01/ Кубанский гос. ун т. – К., 2006. – 22 с.
 
12.
Шон Берн. Гендерная психология/Шон Берн. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. – 320 с.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top