ORIGINAL PAPER
Corporate Social Responsibility in the Context of Employee Preparation in the Pre-retirement Age to Remain Active During the Retirement Period
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania
 
 
Online publication date: 2020-03-23
 
 
Publication date: 2020-03-23
 
 
NSZ 2020;15(1):23-30
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The speed of development of enterprises depends on their mobility to carry out processes at various levels of their operations. In the changing circumstances of running business for the organization of the 21st century, knowledge workers will be the most valuable asset, both in and outside of business. In connection with the above, an important asset for the indicated organizations is the intellectual value of human resources of the organization. It is obtained, inter alia, as part of their differentiation. The indicated diversity is clearly visible on the labor market, whose participants are representatives of several generations. The employee market drew the attention of the managerial staff to the high opportunities remaining within the group of employees at the retirement age. In these circumstances, it becomes important to implement appropriate measures that will support the preparation of the aforementioned group of employees for a conscious retention of professional activity also during the period of obtaining formal entitlements to the retirement benefit. Organizations participating in the above-mentioned processes become jointly responsible for their implementation
 
REFERENCES (14)
1.
Battelle J., Awdziej M., 2014, Granice rynku „starszych konsumentów” w Europie – wiek chronologiczny a wiek kognitywny nabywców, „Handel Wewnętrzny”, nr 1(354).
 
2.
Cichowski L., 2014, O niektórych kulturowych uwarunkowaniach innowacyjności polskich przedsiębiorstw, [w:] red. Zakrzewska-Bielawska A., Flaszewska S., Kulturowe uwarunkowania kreowania wiedzy i innowacji w organizacjach, Monografie Politechniki Łódzkiej.
 
3.
Grzelak-Kostulska E., 2016, Seniorzy w Polsce w świetle procesów modernizacyjnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 
4.
Kazojć K., 2014, Koncepcja społecznej odpowiedzialności i jej obszary w organizacjach, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, t. 1, nr 38.
 
5.
Mankiw N.G., Taylor M.P., 2015, Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
6.
Malara Z., Kroik J., 2012, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa – konstruowanie koncepcji w perspektywie strategicznej, „Organizacja i Kierowanie”, nr 1.
 
7.
Misztal A., 2016, Raport społeczny jako Studia i Prace.
 
8.
Popieluch K., 2018, HR Business Partner, PWN, Warszawa.
 
9.
Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce – senior.gov.pl/source/raport_osoby% 20starsze.
 
10.
pdf (28.11.2018).
 
11.
Seitel F.P., 2003, Public Relations w praktyce, Wydawnictwo FELBERG SJA, Warszawa.
 
12.
Sidor-Rządkowska M., 2010, Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy, Wolters Kluwer, Warszawa.
 
13.
Trafiałek E., 2016, Innowacyjna polityka senioralna XXI wieku. Między ageizmem, bezpieczeństwem socjalnym i active ageing, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 
14.
Wiatrowski Z., 2000, Podstawy pedagogiki pracy, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top