ORIGINAL PAPER
SPECIFIC NATURE OF MANAGEMENT DAIRY INDUSTRY – ITALIAN MODEL CLUSTER
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania
 
 
Online publication date: 2016-12-20
 
 
Publication date: 2016-12-20
 
 
NSZ 2016;11(1):11-25
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The globalization process has essential influence for appearing trends in contemporary economy. One of the strategic management challenges is modeling of company development, determine way of changes. An important factor of functioning modern entities on the market is their macroeconomic environment. Entities operating in the same sector not only competing against each other, but also they are establishing cooperation, creating organizational networks. This situation forces a changes in the organizational structures of companies and their management principles. This article presents current situation of the dairy industry in Poland and management development trends in the dairy industry.
 
REFERENCES (29)
1.
ANTCZAK Z., 2004, Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, Antykwa, Warszawa–Kluczbork.
 
2.
BAER-NAWROCKA A., KIRYLUK-DRYJSKA E., 2010, Konsekwencje zniesienia kwot mlecznych dla polskiego rolnictwa z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, nr2.
 
3.
BLAŻLAK R., 2010, Struktury sieciowe a innowacyjność przedsiębiorstw, [w:] K. Owczarek (red.), Klastry w gospodarce regionu, Politechnika Łódzka, Łódź.
 
4.
BOBER T., 2014, Rozwój branży mleczarskiej w Polsce – determinanty, strategie,[w:] K. Firlej (red.), Kierunki i perspektywy rozwoju wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 
5.
BOROWICZ A., DZIERŻANOWSKI M., RYBACKA M., SZULTKA S., 2009, Tworzenie i zarządzanie inicjatywą klastrową, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 
6.
DWORZECKI Z., KREJNER-NOWECKA A., 2002, Sposoby tworzenia organizacji sieciowych, [w:] Z. Dworzecki (red.), Przedsiębiorstwo kooperujące, Euroexpert Grupa Doradcza, Warszawa.
 
7.
FRANKOWSKA M., 2012, Tworzenie wartości w klastrze, PARP, Warszawa.
 
8.
GOETZ M., 2008, Clusters – Environment for Enterpreneurship?, „Innovative Managemeny Journal”,grudzień.
 
9.
GUBA W., DĄBROWSKI J., 2012, Deregulacja rynku mleka w Unii Europejskiej – skutki i zalecenia dla Polski, „Rocznik Nauk Rolniczych”, seria G, t. 99, z. 1.
 
10.
KELLY K., 1995, Out of the Control: The Rise of Neo-biological Civilization, Menlo Park, CA: Addison-Wesley.
 
11.
KIRYLUK-DRYJSKA E., BAER-NAWROCKA A., 2013, Międzynarodowa konkurencyjność polskich produktów mleczarskich w warunkach liberalizacji rynku mleka, „Gospodarka Narodowa”, nr 3.
 
12.
KOWALSKI A., 2013, Znaczenie klastrów dla innowacyjności gospodarki w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 
13.
ŁOBOS K., 2005, Organizacje sieciowe, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa.
 
14.
MIKOŁAJEK-GOCEJNA M., 2011, Wybrane teorie wyjaśniające powstawanie i funkcjonowanie organizacji sieciowych, „International Journal of Management and Economics”, nr 32.
 
15.
NASALSKI Z., FETLIŃSKI A., FALIŃSKI M. A., 2015, Model klastra producentów tradycyjnych produktów mlecznych na Podlasiu, „Przemysł Spożywczy”, nr 4.
 
16.
PERECHUDA K. (red.), 2000, Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 
17.
PIETRUSZKA-OTRYL A., 2007, Organizacja sieciowa, [w:] B. Mikuła, A. Pietruszka-Otryl, A. Potocki (red.), Podstawy zarządzania wiedzą w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa.
 
18.
PIETRZAK M., SZAJNER P., 2006, Przetwórstwo, handel i spożycie mleka i produktów mlecznych w Polsce w latach 2003-2005 oraz prognozowane kierunki zmian, „Roczniki Nauk Rolniczych”, Seria G,t.93, z. 1.
 
19.
PORTER M. E., 2001, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 
20.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi.
 
21.
SROKA W., 2009, Pomiar efektywności sieci aliansów – możliwe podejścia, „Przegląd Organizacji”, nr1.
 
22.
SZAJNER P., 2015, Handel zagraniczny mlekiem i jego przetworami, „Rynek mleka stan i perspektywy”, nr 48.
 
23.
WIATRAK A. P., 2003, Organizacje sieciowe – istota ich działania i zarządzania, „Współczesne Zarządzanie”, nr 3.
 
24.
WYRWICKA M. K., 2003, Endogenne przesłanki organizacyjne rozwoju przedsiębiorstwa, „Rozprawy”, nr 374.
 
25.
ZIMNIEWICZ K., 2009, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
26.
GUS, Skup i ceny produktów rolnych w 2014 r.,file:///C:/Users/User/Downloads/skup_ceny_produktow_rolnych_2014.pdf [25.10.2015]
 
27.
PALMEN L., BARON M., Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, http://www.parp.gov.pl/files/7... [29.10.2015]
 
28.
PLOŃSKA A., Klastry województwa Warmińsko-Mazurskiego, http://www.adam-europe.eu/prj/... [29.10.2015]
 
29.
VAN ALSTYNE M., The State of Network Organization: A Survey in Three Frameworks, http://ccs.mit.edu/papers/CCSW... [20.10.2015]
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top