REVIEW PAPER
Reconversion as an aspect of the professional activation of soldiers on the civilian labor market
 
More details
Hide details
1
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 
 
Online publication date: 2018-09-24
 
 
Publication date: 2018-09-24
 
 
NSZ 2018;13(3):137-148
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
On the contemporary labour market, there are vacancies for employees representing various occupations, and, therefore, specific expertise, different abilities and experience, as well as social mentality. A specific professional group is constituted by professional soldiers, the qualifications, and also habits from the time of military service, of whom are not in a particular demand on the labour market. Peculiar qualities require an appropriate approach to these people as to employees, and the application of appropriately-directed solutions, the objective of which is to take advantage of that potential. Meeting the expectations of soldiers halfway, the legislator stipulated the possibility of reconversion, and that means assistance provided to professional soldiers who are ending the period of their military service. The question of the reconversion of the professional service soldiers and the influence exerted by it upon professional career after the end of military service is a very important issue, and the one of significance not only in the scope of military service, but also beyond it, in the civil areas of economy. The objective of the presented research is to assess reconversion activities in the milieu of professional soldiers which result in taking up jobs on the civil labour market. Research the purpose of which was to attain that objective was conducted with the application of the diagnostic survey method, using the survey technique and a survey questionnaire as a tool. The study group was composed of employees who completed their military service as professional service.
 
REFERENCES (19)
1.
Anaszko B., 2016, Rola rekonwersji w wojsku jako ważny aspekt aktywizacji zawodowej żołnierzy w funkcjonowaniu na cywilnym rynku pracy, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr I. Z. Czaplickiej-Kozłowskiej, WSG w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 
2.
Berg K., Fiejdasz M., 2001, Outplacement indywidualny i zbiorowy w Siłach Zbrojnych RP w latach 2001-2006, WSHiFM, Warszawa.
 
3.
Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., 2001, Organizacja i zarządzanie, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 
4.
Clutterbuck D., 2005, Równowaga między życiem zawodowym a osobistym. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
5.
Furmanek W., 2008, Zarys humanistycznej teorii pracy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 
6.
Gruszczyńska-Malec G. Hoffman K., 2011, Praca zawodowa w systemie wartości jednostki w kontekście kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, [w]: M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek (red.), Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. W kierunku respektowania interesów pracobiorców. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław.
 
7.
Kościelecki L., 2010, Zarządzanie potencjałem społecznym w warunkach globalizacji. Rekonwersja kadr wojskowych w Polsce, AON, Warszawa.
 
8.
Kozłowski A. J., 2012, Kwalifikacje radnych a zarządzanie zasobami gminy. Identyfikacja – Diagnoza - Kierunki zmian. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 
9.
Markowski A., Pawelec R., 2007, Słownik wyrazów obcych i trudnych, Wyd. Langenscheidt, Warszawa.
 
10.
Nowak S., 2008, Metodologia badań społecznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
 
11.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2016 poz. 1534).
 
12.
Piotrowska-Trybull M., Stochaj J., 2014, Działania rekonwersyjne w Polskich Siłach Zbrojnych jako element ich restrukturyzacji, Praca naukowo-badawcza, AON, Warszawa.
 
13.
Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie pomocy w zakresie, doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz. U. z dnia 20 listopada 2014 roku, poz. 1622).
 
14.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2007 r., w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 106, poz. 724.).
 
15.
Tytuła M., Okaramus J., 2011, Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa – Bielsko-Biała.
 
16.
Ustawa z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414, 1822, z 2015 r. poz. 1066, 1217, 1268, 1830, z 2016 r. poz. 178, 308, 904, 960, 1053).
 
17.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r., Nr 99 poz. 1001).
 
18.
WOJSKOWE BIURA EMERyTALNE, 2016, http://www.wbe.wp.mil.pl/plik/... dss_rek.html (21.10.2016).
 
19.
Rogoń R., Rekonwersja kadr w latach 1989 – 2015, 2016, http://www.wojsko-polskie.pl/f... atts/2016/5/rekonwersja_kadr_ w_latach_1989_ 2015.pdf (21.10.2016).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top