ARTYKUŁ ORYGINALNY
Prawne uwarunkowania zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Biznesu i Zarzadzania
 
 
Data publikacji online: 27-03-2019
 
 
Data publikacji: 27-03-2019
 
 
NSZ 2019;14(1):185-200
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest analiza najważniejszych uwarunkowań prawnych w zakresie zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego. Zarządzanie finansami JST jest unormowane wieloma przepisami prawnymi. Nieprzestrzeganie ustalonych przez ustawodawcę norm prawnych w zakresie gospodarki finansowej skutkować może pociągnięciem do odpowiedzialności dyscyplinarnej lub karnej. Jak wynika z badań, do najczęściej stwierdzanych naruszeń obszarów norm prawnych należą inwentaryzacja i sprawozdawczość budżetowa, zamówienia publiczne, zaciąganie zobowiązań, kontrola zgodności operacji finansowych z planem finansowym. Przeprowadzona analiza potwierdziła opinie o dość liberalnym traktowaniu przez komisje orzekające sprawców naruszeń dyscypliny finansów publicznych. W ponad połowie przypadków odstąpiono od wymierzania kary, a wśród wymierzonych kar dominuje sankcja o najniższym stopniu dolegliwości, jakim jest upomnienie. Mimo dość liberalnego traktowania sprawców naruszeń obowiązujących norm prawnych w zakresie gospodarki finansowej w ciągu ostatnich dziesięciu lat można zaobserwować tendencję spadkową wskaźnika liczby stwierdzonych naruszeń dyscypliny finansów publicznych.
 
REFERENCJE (24)
1.
Babczuk A., Talik A., Robaczyński W. (red.), 2015, Dyscyplina finansów publicznych. Podstawy i zakres odpowiedzialności, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
 
2.
Borowska K., Kościńska-Paszkowska A., 2009, Niektóre bariery w dochodzeniu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Uwagi de lege ferenda i de lege lata, „Finanse Komunalne”, nr 1-2
 
3.
Borowska K., Kościńska-Paszkowska A., Bolek T., 2012, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa
 
4.
Bożek W., 2015, Odstąpienie od wymierzenia kary oraz efektywność kar w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu”, nr 2(3).
 
5.
Jastrzębska M., 2012, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 
6.
Kosikowski C., 2006, Odpowiedzialność za naruszenie reżimu prawnego finansów publicznych, „Państwo i Prawo”, nr 12.
 
7.
Kościńska-Paszkowska A., Bolek T., 2013, Katalog naruszeń dyscypliny finansów publicznych jako odzwierciedlenie podstawowych zasad zarządzania finansami publicznymi, [w:] M. Smaga, M. Winiarz (red.), Dyscyplina finansów publicznych. Narzędzie prawidłowej gospodarki sektora publicznego, Wydawnictwo Publicus, Kraków.
 
8.
Kożuch A., 2008, Zmiany w zarządzaniu finansami lokalnymi, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 65.
 
9.
Lipiec-Warzecha L., 2012, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa
 
10.
Ochmańska L., Jarząbek T., 2011, Praktyczny podręcznik rachunkowości i zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego: wzory obowiązujących dokumentów, Grupa Ergo, Wrocław.
 
11.
Ogonowska A., 2015, Wina w postępowaniu w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych a wina w postępowaniu karnym, „Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM”, nr 5.
 
12.
Robaczyński T., Gryska P., 2006, Dyscyplina finansów publicznych. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 
13.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela (t.j. DzU 2019 poz. 189).
 
14.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych (t.j. DzU 2013 poz. 933).
 
15.
Rudzka-Lorentz Cz., Sierak J., 2003, Zarządzanie finansami w gminach, [w:] H. Sochacka- -Krysiak (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 
16.
Salachna J., 2005, Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a legalne pojęcie środków publicznych – wybrane aspekty, „Finanse Komunalne”, nr 6
 
17.
Smaga M., Winiarz M. (red.), 2013, Dyscyplina finansów publicznych. Narzędzie prawidłowej gospodarki sektora publicznego, Wydawnictwo Publicus, Kraków.
 
18.
Sprawozdania z działalności Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych oraz zbiorcze sprawozdania z działalności komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych pierwszej instancji z lat 2008-2017.
 
19.
Szelerski P., 2017, Naruszenia dyscypliny finansów publicznych na przykładzie wybranych orzeczeń GKO, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 
20.
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. DzU 2019 poz. 1440).
 
21.
Wyrębek H., 2010, Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie. Finanse i Marketing”, nr 4 (53).
 
22.
Zioło M., 2013, Instrumenty zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego i ich ocena. Wyniki badania ankietowego gmin, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 108.
 
23.
] Biuletyn orzecznictwa (dostęp: 10.11.2018), http://www.mf.gov.pl/ministers....
 
24.
Podstawowe zagadnienia (dostęp: 03.11.2018), https://www.mf.gov.pl/minister... dzialalnosc/finanse-publiczne/dyscyplina-finansow-publicznych/podstawowe-zagadnienia.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top