ORIGINAL PAPER
Legal basis for finance management in territorial self-government units
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Biznesu i Zarzadzania
 
 
Online publication date: 2019-03-27
 
 
Publication date: 2019-03-27
 
 
NSZ 2019;14(1):185-200
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The objective of the paper is an examination of critical legal conditions related to finance management in territorial self-government units. Management of finance in territorial self-government units is regulated by numerous legal regulations. Failure to respect legal standards set up by the legislator with respect to finance management may cause disciplinary or penal prosecution. Studies show that the most frequently ascertained violations concerning legal aspects comprise: budgetary inventory and reporting; public procurement; commitment of expenditures; verification of the conformity of financial operations with the financial plan. The conducted study has confirmed the general opinion that Adjudication Committees treats perpetrators of breaches to public finance discipline in a rather liberal way. In more than a half of cases no penalties have been in fact exercised, and the most frequently imposed penalties constituted a sanction with the lowest degree of severity, and namely a formal warning. Despite such a rather liberal treatment of perpetrators of breaches to the binding legal standards in finance management, the number of violations to the public finance discipline was found to be dropping in the past few decades.
 
REFERENCES (24)
1.
Babczuk A., Talik A., Robaczyński W. (red.), 2015, Dyscyplina finansów publicznych. Podstawy i zakres odpowiedzialności, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
 
2.
Borowska K., Kościńska-Paszkowska A., 2009, Niektóre bariery w dochodzeniu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Uwagi de lege ferenda i de lege lata, „Finanse Komunalne”, nr 1-2
 
3.
Borowska K., Kościńska-Paszkowska A., Bolek T., 2012, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa
 
4.
Bożek W., 2015, Odstąpienie od wymierzenia kary oraz efektywność kar w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu”, nr 2(3).
 
5.
Jastrzębska M., 2012, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 
6.
Kosikowski C., 2006, Odpowiedzialność za naruszenie reżimu prawnego finansów publicznych, „Państwo i Prawo”, nr 12.
 
7.
Kościńska-Paszkowska A., Bolek T., 2013, Katalog naruszeń dyscypliny finansów publicznych jako odzwierciedlenie podstawowych zasad zarządzania finansami publicznymi, [w:] M. Smaga, M. Winiarz (red.), Dyscyplina finansów publicznych. Narzędzie prawidłowej gospodarki sektora publicznego, Wydawnictwo Publicus, Kraków.
 
8.
Kożuch A., 2008, Zmiany w zarządzaniu finansami lokalnymi, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 65.
 
9.
Lipiec-Warzecha L., 2012, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa
 
10.
Ochmańska L., Jarząbek T., 2011, Praktyczny podręcznik rachunkowości i zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego: wzory obowiązujących dokumentów, Grupa Ergo, Wrocław.
 
11.
Ogonowska A., 2015, Wina w postępowaniu w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych a wina w postępowaniu karnym, „Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM”, nr 5.
 
12.
Robaczyński T., Gryska P., 2006, Dyscyplina finansów publicznych. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 
13.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela (t.j. DzU 2019 poz. 189).
 
14.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych (t.j. DzU 2013 poz. 933).
 
15.
Rudzka-Lorentz Cz., Sierak J., 2003, Zarządzanie finansami w gminach, [w:] H. Sochacka- -Krysiak (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 
16.
Salachna J., 2005, Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a legalne pojęcie środków publicznych – wybrane aspekty, „Finanse Komunalne”, nr 6
 
17.
Smaga M., Winiarz M. (red.), 2013, Dyscyplina finansów publicznych. Narzędzie prawidłowej gospodarki sektora publicznego, Wydawnictwo Publicus, Kraków.
 
18.
Sprawozdania z działalności Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych oraz zbiorcze sprawozdania z działalności komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych pierwszej instancji z lat 2008-2017.
 
19.
Szelerski P., 2017, Naruszenia dyscypliny finansów publicznych na przykładzie wybranych orzeczeń GKO, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 
20.
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. DzU 2019 poz. 1440).
 
21.
Wyrębek H., 2010, Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie. Finanse i Marketing”, nr 4 (53).
 
22.
Zioło M., 2013, Instrumenty zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego i ich ocena. Wyniki badania ankietowego gmin, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 108.
 
23.
] Biuletyn orzecznictwa (dostęp: 10.11.2018), http://www.mf.gov.pl/ministers....
 
24.
Podstawowe zagadnienia (dostęp: 03.11.2018), https://www.mf.gov.pl/minister... dzialalnosc/finanse-publiczne/dyscyplina-finansow-publicznych/podstawowe-zagadnienia.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top