ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
POZIOM OPŁACENIA KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE A USTAWOWA PŁACA MINIMALNA
 
Więcej
Ukryj
1
KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ, ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI
 
 
Data publikacji online: 26-03-2018
 
 
Data publikacji: 26-03-2018
 
 
NSZ 2018;13(1):125-137
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Jednym z podstawowych warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku są dobrzy pracownicy. Obecnie kapitał ludzki ma coraz większe znaczenie dla istnienia jednostki gospodarczej. Celem artykułu jest analiza i ocena poziomu opłacenia pracy w Polsce w kontekście ustawowej płacy minimalnej. W artykule zostaną opublikowane wyniki badań nad poziomem opłacenia kapitału ludzkiego w Polsce na przykładzie województwa małopolskiego. Tłem powyższych rozważań będzie współczesna teoria pomiaru kapitału ludzkiego oraz godziwych wynagrodzeń. Do zrealizowania celu jako metodę badawczą wykorzystano badanie ankietowe, analizę opisową i porównawczą oraz przegląd źródeł literaturowych. Tematyka opracowania jest istotna w związku z bieżącą sytuacją na rynku pracy, który staje się rynkiem pracownika, a nie pracodawcy. Ważne dla pracodawców powinno być utrzymanie dobrych pracowników, a gwarancją tego jest przede wszystkim godziwe wynagradzanie za pracę. Poprawne zrozumienie kapitału ludzkiego jako zdolności do wykonywania pracy, potraktowanie pracy jako transferu kapitału ludzkiego do obiektów pracy i płacy jako należności za wykonaną pracę jest głównym założeniem współczesnej teorii kapitału ludzkiego i godziwych wynagrodzeń. Zasady opłacania kapitału ludzkiego wynikają z natury kapitału. Jak już stwierdzono w wielu wcześniejszych opracowaniach, nikt nie może stworzyć kapitału, a sam kapitał nie powstaje z niczego. Ma on swoje źródła i możliwa jest jego wycena w jednostkach pieniężnych. Kapitał ulokowany w organizmie ludzkim ulega spontanicznemu rozproszeniu na skutek wykonywanej pracy, choroby, wypadków i innych zdarzeń losowych. Płaca powinna równoważyć te ubytki. Wysokość godziwego wynagrodzenia powinna być ustalona przy zastosowaniu stałej ekonomicznej potencjalnego wzrostu (SEPW). Liczne badania empiryczne potwierdzają rozmiar tej stałej jako 8% w skali roku. Przeprowadzona analiza pokazuje, że poziom opłacenia pracy w Polsce jest coraz wyższy. Jednak wciąż brak zgodności z wartością kapitału ludzkiego, czego dowodzi niniejsze opracowanie.
FINANSOWANIE
Artykuł dofinansowano ze środków przeznaczonych na działalność statutową Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego, nr WZiKS/DS/2/2016-KON.
 
REFERENCJE (16)
1.
Cieślak M., 2017, Płace od A do Z w 2017, HR Services Monika Cieślak, Warszawa.
 
2.
Deniszczuk L., 1977, Wzorzec konsumpcji społeczno niezbędnej, „Studia i Materiały IPiSS”, zeszyt nr 10, Warszawa.
 
3.
Dobija M., 2002b, Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie teorii rachunkowości, „Przegląd Organizacji”, nr 1.
 
4.
Dobija M., 2002a, Struktura i koszt kapitału, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” nr 562, Kraków.
 
5.
Dobija M., 2009, Fundamentalne przyczyny kryzysów finansowych, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej”, nr 2(13), Tarnów.
 
6.
Dobija M. (red.), 2010, Teoria pomiaru kapitału i zysku, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 
7.
Dobija M. (red.), 2011, Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 
8.
Dobija M. (red.), 2014, Teoria rachunkowości. Podstawa nauk ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 
9.
Juchnowicz M., 2002, Płace w gospodarce rynkowej, [w:] Instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi, K. Makowski (red.), Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 
10.
Kozioł W., 2010, Pomiar kapitału ludzkiego jako podstawa kształtowania relacji płac w organizacji, rozprawa doktorska, Kraków.
 
11.
Kozioł W., 2011, Rozwój rachunku kapitału ludzkiego, [w:] Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej, M. Dobija (red.), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 
12.
Kozioł W., 2014, Rozwój teorii pomiaru kapitału ludzkiego i godziwych wynagrodzeń, [w:] Teoria rachunkowości. Podstawa nauk ekonomicznych, M. Dobija (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków. B. OLIWKIEWICZ, Poziom opłacenia kapitału ludzkiego w Polsce... 129
 
13.
Kurek B., 2011, Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 
14.
Oliwkiewicz B., 2016, Wynagrodzenie godziwe absolwenta studiów wyższych w Polsce w aspekcie modelu kapitału ludzkiego, [w:] „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, M.G. Woźniak (red.), zeszyt 47 (3/2016), Rzeszów.
 
15.
Renkas J., 2012, Empiryczny test modelu kapitału ludzkiego i minimalnych wynagrodzeń, [w:] „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, Rzeszów, nr 24.
 
16.
Kurowski P., 2017, Informacja o poziomie minimum socjalnego w 2010-2016 r., https://www.ipiss.com.pl/?zakl..., pdf (15.11.2017).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top