ARTYKUŁ ORYGINALNY
POSSIBILITIES OF PARTNERSHIP BETWEEN ORGANIZATIONS OF PUBLIC AND PRIVATE SECTORS – POLISH AND LITHUANIAN EXAMPLES
 
Więcej
Ukryj
1
ALEKSANDRAS STULGINSKIS UNIVERSITY, LITHUANIA
 
2
SIEDLCE UNIVERSITY OF NATURAL SCIENCES AND HUMANITIES, POLAND
 
 
Data publikacji online: 31-03-2017
 
 
Data publikacji: 31-03-2017
 
 
NSZ 2017;12(1):39-52
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest formą współpracy umożliwiającą intensyfikację rozwoju społeczno gospodarczego. Stało się ono alternatywą dla świadczenia usług publicznych zarówno na poziomie narodowym, jak i lokalnym, a ponadto, w kontekście Polski jest jedną z metod współfinansowania wielu inwestycji samorządowych z zakresu infrastruktury transportowej, energetyczne j, czy kulturowo-sportowej. Artykuł przedstawia teoretyczne aspekty funkcjonowania PPP w Polsce i na Litwie, przedstawia dane liczbowe informujące o skali współpracy między sektorem publicznym i prywatnym. Celem artykułu jest przedstawienie istoty PPP w Polsce i na Litwie oraz wskazanie praktycznych rekomendacji dla dalszego istnienia tej formy współpracy międzysektorowej.
 
REFERENCJE (18)
1.
CENKIER A. (2006), Partnerstwo publiczno – prywatne jako forma finansowania zadań publicznych, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH” Zeszyt nr 70.
 
2.
CIEŚLAK, R. (2014), Partnerstw publiczno-prywatne. 100 pytań, wyjaśnień, interpretacji, Lex a Wolters Kluwer business.
 
3.
DŪDA M. (2010), Theoretical Aspects of the Implementation of Public-Private Partnership. ISSN 2029-2872 (online) Public Policy And Administration, Nr. 33, pp. 139-151.
 
4.
HODGE G., Greve C. (2007), Public–Private Partnerships: An International Performance Review. Vol.67, Issue 3.
 
5.
Legal Act on PPP, 19th. Dec.2008, JoL 2014 r. item. 1146.
 
6.
Resolution of the Government of the Republic of Lithuania of 25 February 2009 No. 189 On adoption of Implementing Measures for the Implementation of the Program 2008– 2012 of the Government of the Republic of Lithuania. Official Gazette. 2009, No. 33-1268.
 
7.
ŠUTAVIČIENĖ Ž. (2011), The concept of public-privat partnerships in Lithuania. ISSN 2029–2244 (online) SociETAL Studies, 3(1).
 
8.
WOLAŃSKI M. (2015), Public-Private Partnership Project Management, SGH, Warsaw.
 
9.
BUDOWNICTWO, http://budownictwo.wnp.pl/warb.... (5.11.2016)
 
10.
 
11.
 
12.
PPP4KRAKOW, http://ppp4krakow.net (4.11.2016)
 
13.
PPP.WORLDBANK, https://ppp.worldbank.org/publ... (10,10.2016)
 
15.
INTOSAI Guidelines on Best Practice for the Audit of Risk in Public/PrivatePartnership http://www.intosai.org/issai-e... summaries/view/article/issai-5240-guideline-on-best-practice-for-the-audit-of-risk-in-publicprivate-partnership-ppp.html.
 
16.
VAITIEKŪNIENĖ D. (2006), Public-private partnerships: the present and the future perspectives in Lithuania. Lietuvos Respublikos Finansų ministerija [interactive]. Vilnius 06-08-2006. <http://209.85.129.132/search?q.... (04.10.2009).
 
17.
VIČKAČKIENĖ A. (2010), Implementation of public-private partnership projects in Lithuania: the legal and administrative system. [interactive].
 
18.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top