ARTYKUŁ ORYGINALNY
PODNOSZENIE KWALIFIKACJI PRZEZ PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH ZADANIA SAMORZADÓW GMINNYCH, JAKO DETERMINANTA FUNKCJONUJĄCEGO MODELU ZARZĄDZANIA KADRAMI – NA PRZYKŁADZIE GMIN WARMII I MAZUR
 
Więcej
Ukryj
1
WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE
 
2
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
 
 
Data publikacji online: 31-03-2017
 
 
Data publikacji: 31-03-2017
 
 
NSZ 2017;12(1):15-24
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Funkcjonujący od ponad 25 lat w Polsce samorząd gminny, wraz z rozszerzaniem kompetencji w realizacji zadań mających podstawowe znaczenie dla obywateli, coraz częściej staje się obszarem konkurowania między sobą przedsiębiorstw wykonujących zadania gmin. Sukces w rozwoju konkurujących coraz częściej z sobą gmin jest funkcją rozwoju organizacji i w ich obrębie dysponowaniem wysoko wykwalifikowaną kadrą. Właśnie kwalifikacje i ich stałe doskonalenie uczyniono podstawowym problemem w tym opracowaniu. Za cel postawiono sobie diagnozę podnoszenia kwalifikacji wśród pracowników organizacji wykonujących zadania samorządów gminnych. W prezentowanym artykule, obok przeglądu literatury naukowej, w części badawczej przywołano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na przełomie 2014 i 2015 roku wśród pracowników samorządowych szczebla podstawowego Warmii i Mazur. Przyjęto przed podjęciem badań, Ze następuje stały wzrost kwalifikacji pracowników samorządowych, ale wzrost ten zróżnicowany jest w odniesieniu do różnych grup zatrudnienia.
 
REFERENCJE (15)
1.
KOZŁOWSKI A. J., CIBOROWSKA–KUBIAK M., NAWROLSKA I., 1996, Samorząd Terytorialny. Zarządzanie finansami lokalnymi. Wyższa Szkoła Biznesu w Pile.
 
2.
KOZŁOWSKI A. J., CZAPLICKA-KOZŁOWSKA I. Z., 2010, Samorząd terytorialny w systemie zarządzania państwem. Wybrane problemy. Pracownia Wydawnicza ElSet, Olsztyn.
 
3.
KOZŁOWSKI A. J., 1991, Kadra kierownicza administracji państwowej. Wydawnictwo Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe, Ostrołęka.
 
4.
POCZTOWSKI A., 2008, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie-procesy-metody, PWE Warszawa.
 
5.
SASAK J., 2013, Benchmarking procesów jako narzędzie doskonalenia administracji publicznej, [w] Zarządzanie publiczna: koncepcje, metody, techniki, [red.] FRĄCKIEWICZ-ERONKA A., Studia Ekonomiczne Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 
6.
SEKUŁA Z., 2008, Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty. PWE, Warszawa.
 
7.
STONER J. A. F., FREEMAN R. E., GILBERT D. R., 2001, Kierowanie, PWE, Warszawa.
 
8.
STREDWICK J., 2005, Zarządzanie pracownikami w małej firmie, Small Business, Warszawa.
 
9.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001).
 
10.
Ustawa z dnia 8 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457).
 
11.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1998 Nr 162 poz. 1126).
 
12.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1990 r. poz. 95).
 
13.
WILCZYŃSKA A., 2013, Podnoszenie kompetencji pracowników struktur samorządowych, [w:] Współczesne metody i techniki zarządzania – podejście interdyscyplinarne [red.] WOLNIAK R., Organizacja i zarządzanie, Zeszyt sześćdziesiąty siódmy, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 
14.
AMSTRONG M., 2001, Zarzadzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC. Kraków.
 
15.
BRAMLEY P., 2007, Ocena efektywności szkoleń, ABC a Wolters Kluwer business, Kraków.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top