ORIGINAL PAPER
PODNOSZENIE KWALIFIKACJI PRZEZ PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH ZADANIA SAMORZADÓW GMINNYCH, JAKO DETERMINANTA FUNKCJONUJĄCEGO MODELU ZARZĄDZANIA KADRAMI – NA PRZYKŁADZIE GMIN WARMII I MAZUR
 
More details
Hide details
1
WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE
 
2
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
 
 
Online publication date: 2017-03-31
 
 
Publication date: 2017-03-31
 
 
NSZ 2017;12(1):15-24
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The communal self-government, functioning in Poland for more than 25 years, simultaneously with broadening competences in the scope of fulfilling tasks of a principal significance for citizens, is more and more frequently becoming the area in which enterprises fulfilling tasks for communes compete with one another. Success in the development of communes, more and more frequently competing with one another, is the result of organizational development, and, within their structures, having highly-qualified staff at disposal. lt is those very qualifications and raising them constantly that have been selected as the principal issue to look into in this elaboration. As the objective, formulating the diagnosis of raising qualifications amongst the employees of organizations fulfilling tasks for communal self-governments. In this paper, apart from the review of the scientific literature, in the research part the results of surveys conducted at the turn of 2014 and 2015 amongst self-governmental employees at the basie level in Warmia and Masuria were referred to. Prior to undertaking the research, ił had been assumed that there occurred a constant improvement in the qualifications of self-governmental employees, but also that the improvement in question differed in various groups of employees.
 
REFERENCES (15)
1.
KOZŁOWSKI A. J., CIBOROWSKA–KUBIAK M., NAWROLSKA I., 1996, Samorząd Terytorialny. Zarządzanie finansami lokalnymi. Wyższa Szkoła Biznesu w Pile.
 
2.
KOZŁOWSKI A. J., CZAPLICKA-KOZŁOWSKA I. Z., 2010, Samorząd terytorialny w systemie zarządzania państwem. Wybrane problemy. Pracownia Wydawnicza ElSet, Olsztyn.
 
3.
KOZŁOWSKI A. J., 1991, Kadra kierownicza administracji państwowej. Wydawnictwo Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe, Ostrołęka.
 
4.
POCZTOWSKI A., 2008, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie-procesy-metody, PWE Warszawa.
 
5.
SASAK J., 2013, Benchmarking procesów jako narzędzie doskonalenia administracji publicznej, [w] Zarządzanie publiczna: koncepcje, metody, techniki, [red.] FRĄCKIEWICZ-ERONKA A., Studia Ekonomiczne Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 
6.
SEKUŁA Z., 2008, Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty. PWE, Warszawa.
 
7.
STONER J. A. F., FREEMAN R. E., GILBERT D. R., 2001, Kierowanie, PWE, Warszawa.
 
8.
STREDWICK J., 2005, Zarządzanie pracownikami w małej firmie, Small Business, Warszawa.
 
9.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001).
 
10.
Ustawa z dnia 8 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457).
 
11.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1998 Nr 162 poz. 1126).
 
12.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1990 r. poz. 95).
 
13.
WILCZYŃSKA A., 2013, Podnoszenie kompetencji pracowników struktur samorządowych, [w:] Współczesne metody i techniki zarządzania – podejście interdyscyplinarne [red.] WOLNIAK R., Organizacja i zarządzanie, Zeszyt sześćdziesiąty siódmy, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 
14.
AMSTRONG M., 2001, Zarzadzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC. Kraków.
 
15.
BRAMLEY P., 2007, Ocena efektywności szkoleń, ABC a Wolters Kluwer business, Kraków.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top