ARTYKUŁ ORYGINALNY
Konsekwencje finansowe stosowania wybranych metod amortyzacji środków trwałych w gospodarce polskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania
 
 
Data publikacji online: 27-03-2019
 
 
Data publikacji: 27-03-2019
 
 
NSZ 2019;14(1):121-136
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Amortyzacja stanowiąca koszt wykorzystania środków trwałych w działalności gospodarczej jest składnikiem całkowitych kosztów przedsiębiorstwa. Obniżki kosztów w obszarze amortyzacji można szukać na wielu płaszczyznach, a mianowicie w przypadku wyceny wartości początkowej, wyboru metody amortyzacji czy kształtowania stawek amortyzacyjnych. W artykule przedstawiono ogólne zasady amortyzacji środków trwałych, scharakteryzowano dostępne metody amortyzacji ze wskazaniem procedury naliczania kwot amortyzacji oraz dokonano porównania wybranych metod w zakresie wpływu amortyzacji na poziom wyniku finansowego na podstawie opracowanego studium przypadku.
 
REFERENCJE (7)
1.
Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” („Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju i Finansów” 2017 poz. 105).
 
2.
Kuczyńska-Cesarz A., 2008, Rachunkowość, cz. I, Difin, Warszawa.
 
3.
Kuczyńska-Cesarz A., 2019, Instrumenty rachunkowości finansowej usprawniające proces zarządzania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, t. 14, nr 1
 
4.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU 2018 poz. 1036 ze zm.)
 
5.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU 2018 poz. 1509 ze zm.).
 
6.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. DzU 2018 poz. 395).
 
7.
Lazarowicz A., Amortyzacja jednorazowa – ulga dla firm de minimis (dostęp: 15.12.2018), https://poradnikprzedsiebiorcy....
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top