ORIGINAL PAPER
Financial consequences of using selected methods of fixed assets amortization in Polish economy
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania
 
 
Online publication date: 2019-03-27
 
 
Publication date: 2019-03-27
 
 
NSZ 2019;14(1):121-136
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Amortization constituting the cost of using fixed assets in business operations is a component of the company’s total costs. Cost reductions in the area of amortization can be sought on many levels, namely when valuing the initial value, choosing the amortization method, shaping amortization rates. The article presents general principles of amortization of fixed assets, describes available amortization methods, indicating the procedure for calculating amortization amounts, and compares selected methods in the aspect of the impact of amortization on the level of financial result on base the case study.
 
REFERENCES (7)
1.
Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” („Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju i Finansów” 2017 poz. 105).
 
2.
Kuczyńska-Cesarz A., 2008, Rachunkowość, cz. I, Difin, Warszawa.
 
3.
Kuczyńska-Cesarz A., 2019, Instrumenty rachunkowości finansowej usprawniające proces zarządzania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, t. 14, nr 1
 
4.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU 2018 poz. 1036 ze zm.)
 
5.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU 2018 poz. 1509 ze zm.).
 
6.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. DzU 2018 poz. 395).
 
7.
Lazarowicz A., Amortyzacja jednorazowa – ulga dla firm de minimis (dostęp: 15.12.2018), https://poradnikprzedsiebiorcy....
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top