ARTYKUŁ ORYGINALNY
JAK MIERZYĆ KAPITAŁ RELACYJNY?
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Szczeciński; Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
 
 
Data publikacji online: 20-12-2016
 
 
Data publikacji: 20-12-2016
 
 
NSZ 2016;11(1):51-61
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest: wskazanie na istotę relacji międzyorganizacyjnych, zdefiniowanie kapitału relacyjnego wraz z wyodrębnieniem jego elementów składowych, przedstawienie metod i narzędzi pomiaru kapitału relacyjnego z wyszczególnieniem przykładowych mierników oceny kapitału relacji, określenie wpływu kompetencji relacyjnych na rozwój kapitału relacyjnego w aspekcie długofalowym oraz przedstawienie zastosowania pomiaru kapitału relacyjnego.
 
REFERENCJE (23)
1.
CAMAGNI R., 2009, Territorial capital and regional development, [w:] R. Capello, P. Nijkamp, Handbook of Regional growth and development theories, Masachusetts, North-amton, USA.
 
2.
CAPELLO R., FAGGIAN A., 2005, Collective learning and relational capital in local innovation processes, Regional Studies, Vol. 39. No. 1.
 
3.
CYGLER J., 2009, Kooperacja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, SGH, Warszawa.
 
4.
CZAKON W., 2011, Kompetencje przedsiębiorstwa – relacyjna i sieciowa, [w:] S. Cyfert (red.), Wybrane aspekty pracy kierowniczej, Zeszyty Naukowe nr 187, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań.
 
5.
CZAKON W., 2012, Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 
6.
DANIELAK W., 2012, Kształtowanie kapitału relacyjnego w małym i średnim przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
7.
DWOJACKI P., NOGALSKI B., 1998, Tworzenie struktur sieciowych jako wynik restrukturyzacji scentralizowanego przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji”, nr 4.
 
8.
FORD D., BERTHON P., BROWN S., GADDE L. E., HAKANSSON H., NAUDE P., RITTER T., SNEHOTA I., 2002, The Business Marketing Course: Managing in complex networks, Wiley, Ney York.
 
9.
KOLEMBA A., 2009, Znaczenie relacji z otoczeniem dla małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Uwarunkowania rynkowe małych i średnich przedsiębiorstw, Mikrofirma 2009, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 34.
 
10.
KOPALIŃSKI W., 1988, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 
11.
KRÓL H., LUDWICZYŃSKI A. (red.), 2006, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa.
 
12.
MEER-KOOISTRA J., ZILSTRA S. M., 2001, Reporting on intellectual capital, Auditing and Accountability Journal, No. 4.
 
13.
MICHALCZUK G., 2009, Pomiar kapitału relacyjnego z perspektywy wewnętrznego zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] M. Cisek, Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 
14.
MOLLER K., RAJALA A., SVAHN S., 2005, Strategic Business Nets - Their Type and Management, “Journal of Business Research”, Vol. 58.
 
15.
ROOS J., ROOS G., DRAGONETTI N. C., EDVINSSON L.,1997, Intellectual capital: navigating the new business landscape, Macmillan, London.
 
16.
SALLEBRANT T., HANSEN J., BONTIS N., HOFMAN-BANG P., 2007, Managing risk with intellectual capital statements, Management Decision, Vol. 45, No. 9.
 
17.
SAWHNEY M., ZABIN J., 2002, Managing and measuring relational equity in the network economy, „Journal Academy of Marketing Science”, Vol. 30, No. 4.
 
18.
SKOWRON S., 2013, Klient w sieci organizacyjnej, Difin, Warszawa.
 
19.
WALLACE E., 2006, Fares to friends; How to develop outstanding business relationship, The Relational Capital Group, USA.
 
20.
WERR A., BLOMBERG J., LӦWSTEDT J., 2009, Gaining external knowledge - boundaries in managers’ knowledge relations, Journal of Knowledge Management, Vol. 13, No. 6.
 
21.
PERECHUDA K., CHOMIAK-ORSA I., 2015, Znaczenie kapitału relacyjnego we współczesnych koncepcjach zarządzania, http://zif.wzr.pl/pim/2013_4_2... [01.09.2015]
 
22.
SVEIBY K. E., 2015, Methods for measuring intangible assets, www.sveiby.com [15.09.2015]
 
23.
WILK J., 2004, Symulacyjny model kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania nr 75, Politechnika Wrocławska, Wrocław, http://zif.wzr.pl/pim/2013_4_2... [02.09.2015]
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top