ORIGINAL PAPER
Financial accounting instruments streamlining the process of fixed assets managing in an enterprise
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Online publication date: 2019-03-27
 
 
Publication date: 2019-03-27
 
 
NSZ 2019;14(1):107-120
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The management of fixed assets in an enterprise has a direct impact on the achieved economic and financial results. Business managers use various instruments streamlining this process. In the article chosen instruments of the financial accounting streamlining administering of fixed assets in an enterprise were presented. Among others a accounting policy and a Classification of Fixed Assets belong to such instruments. The study has characterized these instruments and indicated their importance in creating an accounting system whose final product is a reliable financial statement.
 
REFERENCES (15)
1.
Gabrusewicz W. (red.), 2014, Audyt sprawozdań finansowych. Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
2.
Kuczyńska-Cesarz A., 2010, Rachunkowość, cz. I, Difin, Warszawa.
 
3.
Kuczyńska-Cesarz A., 2017, Zmiany systemu rachunkowości w Polsce a zwinność podmiotów gospodarczych z sektora MŚP, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, t. 12, nr 2.
 
4.
MSSF (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej), 2007, t. 1, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa
 
5.
Nazar A., 2010, Podatkowe skutki likwidacji środków trwałych oraz zaniechanych inwestycji, „Rachunkowość”, nr 8.
 
6.
Nowak E., 2016, Rachunkowość – zasady i metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
7.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (DZU 2016 poz. 1864).
 
8.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (DzU 2010 nr 242 poz. 1622).
 
9.
Seredyński R., Szaruga K., 2017, Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości, Wydawnictwo dla Biznesu ODDK, Gdańsk.
 
10.
Szafrańska M., 2014, Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacyjnymi, „Zeszyty Metodyczne Rachunkowości”, nr 16.
 
11.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU 2019 poz. 865).
 
12.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU 2019 poz. 1387).
 
13.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU 2019 poz. 351).
 
14.
Walińska E., 2016, Teoretyczne i praktyczne aspekty polityki rachunkowości, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 2.
 
15.
Grad P., Analiza i prognoza finansowa (dostęp: 08.12.2018), https://analizy-prognozy.pl/.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top