ORIGINAL PAPER
Financial audit in the context of the enterprise restructuring
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 
 
Online publication date: 2021-03-06
 
 
Publication date: 2021-03-06
 
 
NSZ 2021;16(1):35-47
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Nowadays, various innovative and restructuring undertakings have been permanently integrated into the func-tioning of enterprises. Through fundamental changes they enable the company's internal equilibrium, balance with the business environment and, consequently, its market value and competitiveness. The aim of the study is to present the role of financial audit as an information and control tool supporting the restructuring process of enterprises. It was assumed that financial audit is a key element of the restructuring process, which is contrib-uting to efficient and effective rebuilding of the enterprise. It offers the possibility to accelerate strategic pro-cesses for businesses with both difficult economic and financial conditions and companies in good economic shape. Moreover, it also helps companies facing the challenges of today's tough competition and those that initiate changes in their business environment. Companies that do not keep books of accounts and therefore do not prepare financial statements have limited information on financial health and assets. Practice shows that financial reports remain the main source of financial information while the credibility, transparency and quality of disclosures are key to gaining stakeholders’ confidence and enriching the knowledge and experience of the company's management.
 
REFERENCES (20)
1.
BARTOSZEWICZ, A., DYNOWSKA, J., 2015. Audyt finansowy i controlling jako narzędzia informacyjno-kontrolne w systemie rachunkowości podmiotów, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 389: 21.
 
2.
BITKOWSKA, A. (red.), 2010. Procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw warunkiem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw, Warszawa: Difin.
 
3.
BOROWIECKI, R. (red.), 2003. Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych. Aspekt teoretyczno - praktyczny, Warszawa: Difin.
 
4.
DEC, P. 2016. Uznaniowość restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, Nr 11: 11-25.
 
5.
GRIFFIN, R.W., 2015. Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa: PWN.
 
6.
HERMAN, A., DOBIEGAŁA-KORONA, B., 2006. Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Warszawa: Difin.
 
7.
KACZMAREK, T.T., 2007. Zarządzanie płynnością finansów małych i średnich przedsiębiorstw – ujęcie praktyczne, Warszawa: Difin.
 
8.
KRZYWDA, D., 2012. Rola audytu finansowego w działalności przedsiębiorstw i instytucji, [w:] Żukowska, H., Janik, W.(red.), Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
9.
KUCZYŃSKA-CESARZ, A., SZCZERBAK, M., 2020. Narzędzia rachunkowości podstawą stabilności sektora finansów publicznych, Warszawa: Difin.
 
10.
NALEPKA, A., 1999. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
11.
OLCHOWICZ, I., TŁACZAŁA, A., 2008. Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Warszawa: Difin.
 
12.
PRUSAK, B. (red.), 2007. Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw, Warszawa: Difin.
 
13.
STABRYŁA, A., 2007. Restrukturyzacja firmy, [w:] Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
14.
STASZEL, A., 2019. Obszar swobody w rachunkowości, Warszawa: Difin.
 
15.
SUSZYŃSKI, C., 2003. Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, Warszawa: PWE.
 
16.
ŚWIDERSKA, K.G., 2018. Zrozumieć sprawozdanie finansowe, Difin: Warszawa.
 
17.
TURYNA, J., 2005. Rachunkowość finansowa, Warszawa: C.H. Beck.
 
18.
WIATER, K., 2018. Restrukturyzacja oraz jej formy, [w:] Wiater, K. i in., Restrukturyzacja i upadłość. Zagadnienia praktyczne, Warszawa: Wolters Kluwer.
 
19.
USTAWA, 2016. Ustawa o rachunkowości, Dz.U. 2016 poz.1047.
 
20.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top