STUDIUM PRZYPADKU
RAPORTOWANIE ZINTEGROWANE NOWY ETAP ROZWOJU UJAWNIEŃ POZAFINANSOWYCH – STUDIUM PRZYPADKU
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej
 
 
Data publikacji online: 20-12-2016
 
 
Data publikacji: 20-12-2016
 
 
NSZ 2016;11(1):335-347
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Realizacja strategii zrównoważonego rozwoju wymaga raportowania danych pozafinansowych obrazujących osiągnięcia w obszarze środowiska, społecznym i ładu korporacyjnego. Raportowanie pozafinansowe, jak też ujawnienia pozafinansowe w rocznych raportach finansowych, wynikać mogą z obowiązujących regulacji prawnych. Duże znaczenie w dalszym rozwoju raportowania pozafinansowego mają przyjęte ostatnio przez UE nowe regulacje prawne. Raportowanie pozafinansowe korzystać może z idei raportowania zintegrowanego, która oznacza więcej niż tylko publikowanie jednego raportu rocznego zawierającego dane finansowe i pozafinansowe. Przydatne staje się poznanie mechanizmu ewolucji raportowania pozafinansowego oraz integracji raportów finansowych z pozafinansowymi. W tym celu przeprowadzono studium przypadku polskiego pioniera raportowania integrowanego Grupy LOTOS S.A.
 
REFERENCJE (31)
1.
ADAMCZYK J., NITKIEWICZ T., 2007, Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 
2.
BOIRAL O., 2013, Sustainability reports as simulacra? A counter-account of A and A+ GRI reports, „Accounting, Auditing & Accountability Journal”, t. 26, nr 7.
 
3.
BRDULAK H., GOŁĘBIOWSKI T., 2005, Idea zrównoważonego rozwoju, [w:] H. Brdulak, T. Gołębiowski (red.), Wspólna Europa, Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, SGH, Warszawa.
 
4.
Dz. U., 2013, Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2013, poz. 330).
 
5.
Dz. U., 2014, Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. 2014, poz. 1100).
 
6.
EU, 2006, Dyrektywa 2006/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 224/1).
 
7.
EU, 2013, Dyrektywa 2013/34/EU (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L182/19).
 
8.
EU, 2014, Dyrektywa 2014/95/EU (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L330/1).
 
9.
KAMELA-SOWIŃSKA A., 2014, Dyrektywa Unii Europejskiej o ujawnianiu informacji niefinansowych – nowe wyzwania dla rachunkowości, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, vol. 2, no. 4 (265).
 
10.
ŁAŃCUCKI J. (red.), 2011, Rola znormalizowanych systemów zarządzania w zrównoważonym rozwoju, Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, nr 166, Wydawnictwo UE, Poznań.
 
11.
NOWAK E. (red.), 2012, Pomiar raportowania dokonań przedsiębiorstwa, EeDeWu.pl, Warszawa.
 
12.
ROGALL H., 2010, Ekonomia zrównoważonego rozwoju, Zysk i S-Ka, Poznań.
 
13.
SROKA R., 2013, Raportowanie społeczne na świecie, [w:] N. Ćwik (red.), Wspólna odpowiedzialność. Rola raportowania społecznego, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 
14.
STUBBS W., HIGGINS C., 2014, Integrated Reporting and internal mechanisms of change, „Accounting, Auditing & Accountability Journal”, t. 27, nr 7.
 
15.
BDO, 2012, MAKSYMIK K., Sprawozdanie zarządu z działalności jednostki, Biuletyn BDO Rewizja Finansowa nr 1 (1) [30.08.2014]
 
16.
CR, 2013, CR Perspectives 2013. Global CR Reporting Trends & Stakeholder Views, Corporateregister.com, http://www.corporateregister.c... [14.09.2014]
 
17.
CR, 2015, CorporateRegister.com, http://www.corporateregister.c... [13.10.2015]
 
18.
EC, 2014a, Non-financial reporting, Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/internal_m... [12.09.2014]
 
19.
EC, 2014b, Non-financial reporting, Komisja Europejska, http://europa.eu/rapid/press-r... [12.09.2014]
 
20.
GPW, 2015, Index RESPECT, Giełda Papierów Wartościowych, http://www.odpowiedzialni.gpw.... [01.03.2015]
 
21.
GRI, 2010, Carrots and Sticks – Promoting Transparency and Sustainability, GRI KPMG UCGA UNEP, https://www.globalreporting.or... [10.09.2014]
 
22.
GRI, 2015, Sustainability Disclosure Database, Global Reporting Initiative, http://database.globalreportin... [13.10.2015]
 
23.
IIRC, 2013, The International Framework, International Integrated Reporting Council IIRC, http://www.theiirc.org [14.09.2014].
 
24.
IIRC, 2014, The International Framework, The International Integrated Reporting Council, London, http://www.theiirc.org/ [14.09.2014]
 
25.
LOTOS, 2010, Raport Roczny 2009. Grupa LOTOS S.A., http://2009.raportroczny.lotos... [01.08.2015]
 
26.
LOTOS, 2012, Zintegrowany Raport Roczny 2011. Grupa LOTOS S.A., http://raportroczny.lotos.pl/p... [01.09.2015]
 
27.
LOTOS, 2015, Zintegrowany Raport Roczny 201. Grupa LOTOS S.A., http://raportroczny.lotos.pl/p... [01.09.2015]
 
28.
SEG, 2014, Raportowanie ESG, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, http://seg.org.pl/pl/node/2130 [12.09.2014]
 
29.
SEG, 2015, Raportowanie niefinansowe, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, http://seg.org.pl/pl/raportowa... [20.09.2015]
 
30.
UN, 2012, Future we want, Konferencja Rio+20 ONZ 2012, http://www.un.org/ga/search/vi... [12.09.2014]
 
31.
UN, 2014, Agenda 21, Konferencja ONZ, Rio de Janeiro 1992, https://sustainabledevelopment... [12.09.2014]
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top