CASE REPORT
NEW TRENDS IN MANAGEMENT INTEGRATED REPORTING NEW STAGE OF NON-FINANCIAL DISCLOSURES – CASE STUDY
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej
 
 
Online publication date: 2016-12-20
 
 
Publication date: 2016-12-20
 
 
NSZ 2016;11(1):335-347
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
This paper has three principal aims. The first one is to indicate the direction of changes in non-financial integrated reporting practices. The second one is to raise issues related to obligatory ESG reporting of EU companies. The third one is to show the practices of polish pioneers in integrate reporting, LOTOS S.A. because their learning could inform other organizations considering an integrated reporting approach. The conclusions of the article are related to future of integrated reporting in Poland. From the point of view of macroeconomics, the research method focuses on non-financial reporting as a tool for building a sustainability economy. From the point of view of microeconomics, the research method focuses on integrated reporting as a tool of non-financial reporting and sustainability strategy.
 
REFERENCES (31)
1.
ADAMCZYK J., NITKIEWICZ T., 2007, Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 
2.
BOIRAL O., 2013, Sustainability reports as simulacra? A counter-account of A and A+ GRI reports, „Accounting, Auditing & Accountability Journal”, t. 26, nr 7.
 
3.
BRDULAK H., GOŁĘBIOWSKI T., 2005, Idea zrównoważonego rozwoju, [w:] H. Brdulak, T. Gołębiowski (red.), Wspólna Europa, Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, SGH, Warszawa.
 
4.
Dz. U., 2013, Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2013, poz. 330).
 
5.
Dz. U., 2014, Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. 2014, poz. 1100).
 
6.
EU, 2006, Dyrektywa 2006/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 224/1).
 
7.
EU, 2013, Dyrektywa 2013/34/EU (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L182/19).
 
8.
EU, 2014, Dyrektywa 2014/95/EU (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L330/1).
 
9.
KAMELA-SOWIŃSKA A., 2014, Dyrektywa Unii Europejskiej o ujawnianiu informacji niefinansowych – nowe wyzwania dla rachunkowości, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, vol. 2, no. 4 (265).
 
10.
ŁAŃCUCKI J. (red.), 2011, Rola znormalizowanych systemów zarządzania w zrównoważonym rozwoju, Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, nr 166, Wydawnictwo UE, Poznań.
 
11.
NOWAK E. (red.), 2012, Pomiar raportowania dokonań przedsiębiorstwa, EeDeWu.pl, Warszawa.
 
12.
ROGALL H., 2010, Ekonomia zrównoważonego rozwoju, Zysk i S-Ka, Poznań.
 
13.
SROKA R., 2013, Raportowanie społeczne na świecie, [w:] N. Ćwik (red.), Wspólna odpowiedzialność. Rola raportowania społecznego, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 
14.
STUBBS W., HIGGINS C., 2014, Integrated Reporting and internal mechanisms of change, „Accounting, Auditing & Accountability Journal”, t. 27, nr 7.
 
15.
BDO, 2012, MAKSYMIK K., Sprawozdanie zarządu z działalności jednostki, Biuletyn BDO Rewizja Finansowa nr 1 (1) [30.08.2014]
 
16.
CR, 2013, CR Perspectives 2013. Global CR Reporting Trends & Stakeholder Views, Corporateregister.com, http://www.corporateregister.c... [14.09.2014]
 
17.
CR, 2015, CorporateRegister.com, http://www.corporateregister.c... [13.10.2015]
 
18.
EC, 2014a, Non-financial reporting, Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/internal_m... [12.09.2014]
 
19.
EC, 2014b, Non-financial reporting, Komisja Europejska, http://europa.eu/rapid/press-r... [12.09.2014]
 
20.
GPW, 2015, Index RESPECT, Giełda Papierów Wartościowych, http://www.odpowiedzialni.gpw.... [01.03.2015]
 
21.
GRI, 2010, Carrots and Sticks – Promoting Transparency and Sustainability, GRI KPMG UCGA UNEP, https://www.globalreporting.or... [10.09.2014]
 
22.
GRI, 2015, Sustainability Disclosure Database, Global Reporting Initiative, http://database.globalreportin... [13.10.2015]
 
23.
IIRC, 2013, The International Framework, International Integrated Reporting Council IIRC, http://www.theiirc.org [14.09.2014].
 
24.
IIRC, 2014, The International Framework, The International Integrated Reporting Council, London, http://www.theiirc.org/ [14.09.2014]
 
25.
LOTOS, 2010, Raport Roczny 2009. Grupa LOTOS S.A., http://2009.raportroczny.lotos... [01.08.2015]
 
26.
LOTOS, 2012, Zintegrowany Raport Roczny 2011. Grupa LOTOS S.A., http://raportroczny.lotos.pl/p... [01.09.2015]
 
27.
LOTOS, 2015, Zintegrowany Raport Roczny 201. Grupa LOTOS S.A., http://raportroczny.lotos.pl/p... [01.09.2015]
 
28.
SEG, 2014, Raportowanie ESG, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, http://seg.org.pl/pl/node/2130 [12.09.2014]
 
29.
SEG, 2015, Raportowanie niefinansowe, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, http://seg.org.pl/pl/raportowa... [20.09.2015]
 
30.
UN, 2012, Future we want, Konferencja Rio+20 ONZ 2012, http://www.un.org/ga/search/vi... [12.09.2014]
 
31.
UN, 2014, Agenda 21, Konferencja ONZ, Rio de Janeiro 1992, https://sustainabledevelopment... [12.09.2014]
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top