ORIGINAL PAPER
LEADERSHIP COMPETENCIES OF SOLDIERS IN ASSESSMENT COMMAND CADRE OF THE POLISH ARMY
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Online publication date: 2016-12-20
 
 
Publication date: 2016-12-20
 
 
NSZ 2016;11(1):249-261
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Interest in professional competencies has been increasing in Poland for several years. This is effect of the various benefits of management on the basis of competencies. The main advantage seems to be the standardization of HR processes. The one of the most sought of competencies of employees, primarily managers, it is leadership. This led the author of the article to be interested in competencies leadership in the Polish army. The purpose of this article is therefore to present the assessment of leadership competencies Polish soldiers and the answer to the question of the importance of leadership in the profession of a soldier. Based on the literature shows the reasons why organizations focus on competencies, they are an example of the definition of competencies and their components. In addition, it defined the essence of leadership and describes the changes that affect the shape of modern leadership. To illustrate the leadership competencies of soldiers of the Polish army, we used its own research, conducted among officers representing the corps of senior officers who are acting as the position of commander. Method used for testing was a diagnostic survey, conducted using a questionnaire.
 
REFERENCES (28)
1.
ARMSTRONG M., 2005, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
2.
AVERY G. C., 2009, Przywództwo w organizacji, Paradygmaty i studia przypadków, PWE, Warszawa.
 
3.
BASS B. M., 2008, The Bass Handbook the Leadership. Theory, Research, and Managerial Applications, Free Press, New York, Cyt. za: T. Gigol, 2015, Kryzys przedsiębiorstwa a przywództwo, Wyd. Difin, Warszawa.
 
4.
BLANCHARD K., 2007, Przywództwo wyższego stopnia, Wyd. PWN, Warszawa.
 
5.
COVEY S., 2013, 8 nawyk działania, Wyd. Rebis, Poznań.
 
6.
CZERNIAWSKA B., 2010, Trochę inna teoria organizacji, Wyd. Poltext, Warszawa.
 
7.
DUDZIŃSKA-GŁAZ J., 2012, Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] W. Harasim (red.), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.
 
8.
GRIFFIN R., 1998, Podstawy zarządzania, Wyd. PWN, Warszawa.
 
9.
GRUDZEWSKI W. M., HEJDUK I. K., SANKOWSKA A., WAŃTUCHOWICZ M., 2013, Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Wyd. Poltext, Warszawa.
 
10.
HAMEL G., 2009, Moon Shots for Management, “Harvard Business Review”, February.
 
11.
HOLLY R., 2000, Przywództwo, [w:] H. Domański i in., Encyklopedia Socjologii, Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa.
 
12.
JAMKA B., 2011, Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał?, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 
13.
KAKABATSE N., KAKABATSE A., 2005, Discretionary Leadership: From Control/Coordination to Value Co-creation Through Polylogue, [w:] C. Cooper (ed.), Leadership and Management in the 21st Century, Cyt. za: W. M. Grudzewski, I. K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, 2013, Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Wyd. Poltext, Warszawa.
 
14.
KARASZEWSKI R., 2008, Przywództwo w środowisku globalnego biznesu, Wyd. TNOiK, Toruń.
 
15.
KOŹMIŃSKI A., 2010, Koniec świata menedżerów?, Wyd. WAiP, Warszawa.
 
16.
KOŹMIŃSKI A., JEMIELNIAK D., 2008, Zarządzanie od podstaw, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 
17.
McCLELLAND D. C., 1973, Testing for Competence Rather Than for “Intelligence”, American Psychologist, Vol. 28, No. 1, January.
 
18.
McFARLAND L., SENN L., CHILDRESS J., 2013, Redefining Leadership for the Next Century, (red.) J. T. Wren, (w:) Leader’s Companion: Insights on Leadership Through the Ages, Simon and Schuster, New York, Cyt. za: T. Gigol, 2015, Kryzys przedsiębiorstwa a przywództwo, Wyd. Difin, Warszawa.
 
19.
MIGDAŁ K., 2003, Psychologia w praktyce społecznej, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Warszawa.
 
20.
MILLER L., RANKIN N., NEATHEY F., 2001, Competency Frameworks in UK Organizations, CIPD, London, Cyt. za: M. Armstrong, 2005, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
21.
MOCZYDŁOWSKA J. M., 2012, Kompetencje zawodowe menedżerów personalnych w kontekście potrzeb współczesnych przedsiębiorstw, [w:] J. S. Kardas (red.), Przeobrażenia i wsparcie procesów zarządzania ludźmi, Wydawnictwo STUDIO EMKA, Warszawa.
 
22.
OLEKSYN T., 2011, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 
23.
ORCZYK J., 2009, Wokół pojęć kwalifikacji i kompetencji, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3-4.
 
24.
ROBBINS S. P., DeCENZO D. A., 2002, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa.
 
25.
ROSTKOWSKI T., 2014, Model kompetencyjny organizacji, [w:] M. Juchnowicz (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy, narzędzia, aplikacje, PWE, Warszawa.
 
26.
SCHEIN E., 1992, Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco, Cyt. za: T. Gigol, 2015, Kryzys przedsiębiorstwa a przywództwo, Wyd. Difin, Warszawa.
 
27.
WEBER M., 2002, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, tłum. D. Lachowska, Wyd. PWN, Warszawa.
 
28.
Kodeks Honorowy Żołnierza Zawodowego Wojska Polskiego, Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z 2008, nr 5, Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dn. 3 marca 2008 r. (poz. 55), mon.gov.pl [10.02.2016]
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top