ORIGINAL PAPER
Problem of diversification of capital raised through the public issue of bonds
 
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
 
 
Online publication date: 2019-03-27
 
 
Publication date: 2019-03-27
 
 
NSZ 2019;14(1):93-106
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article presents the problem of diversification of capital raised through the public issue of bonds. It includes short analysis of legal conditions of this type of processes. Author used method of secondary data analysis, which examined all public issues of bonds from early 2015 to the end of third quarter of 2016. The aim of this article is to examine role of public issue of bonds for individual investors in financing companies. Study shows that we can expect an increase in popularity of this form of financing in polish enterprises.
 
REFERENCES (17)
1.
Antkiewicz S., 2012, Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym, CeDeWu, Warszawa.
 
2.
Chojnacka E., 2012, Struktura kapitału spółek akcyjnych w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 
3.
Cwynar A., Cwynar W., 2008, Optymalizacja struktury kapitału i kalkulacja kosztu kapitału spółki, [w:] M. Panfil (red.), Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków, Difin, Warszawa.
 
4.
Czekaj J., Owsiak S., 1998, Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
5.
Czerwiński M., 2011, Analiza funkcjonowania publicznego rynku nieskarbowych papierów dłużnych Catalyst, [w:] K. Jajuga (red.), Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
6.
Duliniec A., 2015, Wybór źródeł finansowania a optymalna struktura kapitału w przedsiębiorstwie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 74.
 
7.
Gemra K., 2015a, Determinanty struktury kapitału w firmach windykacyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, [w:] J. Grzywacz (red.), Struktura kapitału w przedsiębiorstwie w warunkach ekspansji, kryzysu i zjawisk upadłościowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 
8.
Gemra K., 2015b, Pionierska publiczna emisja obligacji bez prospektu emisyjnego – case study PTI SA, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 73.
 
9.
Janasz K., Janasz W., Wiśniewski J., 2005, Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
 
10.
Kędzior M., 2011, Międzynarodowa struktura kapitału przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa.
 
11.
Kordela D., 2010, Rynek Catalyst w strukturze polskiego rynku papierów wartościowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, nr 143.
 
12.
Mazurek J., Obligacje korporacyjne na rynku Catalyst. Przewodnik dla potencjalnych emitentów, Wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych, Warszawa.
 
13.
Pietrzak E., Dzierżanowski M., Sowiński T., 1998, Rynek kapitałowy w procesie transformacji polskiej gospodarki do systemu rynkowego, „Transformacja Gospodarki”, nr 90.
 
14.
Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (DzU 2015 poz. 238).
 
15.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (DzU 2005 nr 183, poz. 1538).
 
16.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DzU 2005 nr 184, poz. 1539 ze zm.).
 
17.
Obligacje.pl – https://obligacje.pl/ (dostęp: 20.11.2018).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top