REVIEW PAPER
Human capital management in the tourism sector
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania
 
2
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego
 
 
Online publication date: 2018-09-24
 
 
Publication date: 2018-09-24
 
 
NSZ 2018;13(3):111-121
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article deals with issues related to the human capital managementin companies operating in the tourism sector. There was presented the characteristics of the tourism sector, and in particular the most important of its industries - the hotel industry. The specificity of human capital of tourism enterprises washighlighted, with the special emphasis of its importance in enhancing the value of the entire organization. There were presented three basic models of human resources managementwhichfinally have been referred to the management of human capital in tourism enterprises.
 
REFERENCES (17)
1.
Armstrong M., 2010, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 
2.
Beer M., 1984, Human Resource Management: A general Manager’s perspective, The Free Press, New York.
 
3.
Becherel L., Cooper C., 2002, The impact of globalization on HR Management in the Tourism Sector, [w:] Tourism Recreation Research, 1/2002, str. 3-16.
 
4.
Borkowski S., Wszendybył E., 2007, Jakość i efektywność usług hotelarskich, PWN, Warszawa.
 
5.
Brzeziński S., Gajda J., Rzepka A., 2016, Wiedza - Kapitał ludzki – Gospodarka, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
 
6.
Fombrun Ch.J,,Tichy N.M., Devanna M.A., 1982, Strategic Human Resource Management, [w:] Sloan Management Review 2/1982, str. 47 – 55.
 
7.
Grabowska B., Mesjasz-Lech A., 2016, Konkurencyjne uwarunkowania zarządzania zasobami kadrowymi w przedsiębiorstwach w kontekście dostępu do rynku pracy, [w:] Przegląd organizacji Nr 10 (921), str. 22-28.
 
8.
Ilo/unwto Joint Project on Employment in the Tourism Industries: Statistics Component, 2009, Indonezja.
 
9.
Kok J., Vroonhof P., Verhoeven W., Timmermans N., Kwaak T., Snijders J., Westhof F., 2011, Do SMEs create more and better jobs?, Zoetermeer, https://ec.europa.eu/growth/si... growth/files/docs/body/do-smes-create-more-and-better-jobs_en.pdf .
 
10.
Lundy O., Cowling A., 2000, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, ABC, Kraków
 
11.
Puczkowski B., 2005, Determinanty zarządzania kadrami w usługach hotelarskich, UWM, Olsztyn.
 
12.
Wszendobył-Skulska E., 2012, Human Capital in Hotel Industry, Wydawnictwo Naukowe CeDeWu, Warszawa.
 
13.
Witkowski Cz., Kachniewska M., 2005, Hotelarstwo cz. III. Hotelarstwo w gospodarce turystycznej, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 
15.
GUS, 2016, https://stat.gov.pl/files/gfx/ portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5821/1/6/1/ kobiety_i_mezczyzni_2016, (16.10.2017).
 
16.
GUS, 2017, http://stat.gov.pl/obszary-tem... dzenia-koszty-pracy/zatrudnienie-i-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-i-polroczu2017-r-,1,27.html, (16.10.2017).
 
17.
EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY, 2011, http://osha. europa.eu/pl/publications/factsheets/69 (27.09.2017).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top