ORIGINAL PAPER
The Impact of Creating Human Capital on the Implementation of the Organization’s Strategy
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie
 
2
Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania
 
 
Online publication date: 2020-03-23
 
 
Publication date: 2020-03-23
 
 
NSZ 2020;15(1):13-22
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article presents selected elements of human capital in creating added value and creating the organization’s competitiveness on the global market. Human capital management components have been identified in strategic terms. The most important elements of organization management in the new knowledge economy era are indicated.
 
REFERENCES (24)
1.
Bańka W., 2020, Zarządzanie personelem – teoria i praktyka, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń.
 
2.
Bochniarz P., Gugała K., 2005, Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 
3.
Bonikowska M., 2015, Kapitał ludzki jako wartość firmy. Narzędzie pomiaru kapitału ludzkiego – wdrożenie, analiza i wnioski, Wydawnictwo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 
4.
Brodowska-Szewczuk J., 2009, Konkurencyjność przedsiębiorstw i źródła przewagi konkurencyjnej, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, nr 80 (7).
 
5.
Ciekanowski Z., 2014, Kapitał ludzki najistotniejszym elementem w organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 101 (28).
 
6.
Domański S.R., 1993, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
7.
Dziwulski J., 2012, Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji inteligentnej, [w:] Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, W. Harasim (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Promocji, Warszawa.
 
8.
Firszt D., 2012, Uwarunkowania dyfuzji innowacji w polskiej gospodarce, CeDeWu, Warszawa.
 
9.
Fitz-Enz J., 2001, Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Wydawnictwo Oficyny Ekonomicznej, Kraków.
 
10.
Fukuyama F., 1997, Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Wrocław.
 
11.
Harasim W., Dziwulski J., 2014, Nowoczesne zarządzanie organizacją publiczną w erze cyfrowej, [w:] Człowiek i organizacja – dylematy współczesnego zarządzania, W. Harasim (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Promocji, Warszawa.
 
12.
Harasim W., 2015, Wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie kapitałem ludzkim w tworzeniu wartości dodanej organizacji, [w:] Zarządzanie wartościami niematerialnymi w erze gospodarki cyfrowej, W. Harasim (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Promocji, Mediów i Show Businessu, Warszawa.
 
13.
Harasim W., 2012, Wykorzystanie kapitału intelektualnego w zarządzaniu organizacją inteligentną dla tworzenia przewagi konkurencyjnej, [w:] Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, W. Harasim (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Promocji, Warszawa.
 
14.
Jabłoński Ł., 2012, Kapitał ludzki a konwergencja gospodarcza, C.H.Beck, Warszawa.
 
15.
Janowska Z., 2002, Zarządzanie zasobami ludzkim, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 
16.
Kaasa A., Parts E., 2008, Human Capital and Social Capital as Interacting Factors of Economic Development: Evidence from Europe, Working Paper IAREG WP2/04, University of Tartu, Tartu.
 
17.
Kugel M., 2013, Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie, [w:] Człowiek i organizacja XXI wieku, W. Harasim (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Promocji, Warszawa.
 
18.
Matysiak A., 2000, Wpływ kapitału społecznego na mechanizm rynkowy, „Ekonomista”, nr 4.
 
19.
Nowicka-Mieszała J., 2012, Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim metodą budowy wartości przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, „Zarządzanie”, nr 1.
 
20.
Pocztowski A., 2003, Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, Wydawnictwo Oficyny Ekonomicznej, Kraków.
 
21.
Putnam R.D., 1995, Demokracja w działaniu społecznym, Instytut Wydawniczy „Znak”, Kraków.
 
22.
Skrzypek E., 2018, Jakość i wiedza narzędziem doskonalenia zarządzania w warunkach nowej gospodarki, [w:] Wielowymiarowość zarządzania XXI wieku, M. Jakubiec, A. Barcik (red.), Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko Biała.
 
23.
Wyrzykowska B., 2008, Pomiar kapitału ludzkiego w organizacji, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 66.
 
24.
Zadura-Lichota P. (red.), 2013, Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata, PARP, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top