ARTYKUŁ ORYGINALNY
Zarządzanie danymi osobowymi w przedsiębiorstwie
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Data publikacji online: 24-06-2019
 
 
Data publikacji: 24-06-2019
 
 
NSZ 2019;14(2):13-27
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Działalność przedsiębiorstw jest regulowana wieloma przepisami prawa, z których w ostatnim okresie na pierwszy plan wysuwają się te dotyczące danych osobowych. Wprowadzenie RODO spowodowało, że ochrona danych osobowych nabrała nowego wymiaru i to niezależnie od pozostałych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej. W artykule przedstawiono próbę przybliżenia przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, które dla wielu przedsiębiorców stanowią poważne wyzwanie. Ponadto skupiono się na problemach praktycznego funkcjonowania tych norm prawnych, które z założenia mają poprawić stan ochrony danych osobowych znajdujących się w dyspozycji przedsiębiorców nie tylko w naszym kraju.
 
REFERENCJE (26)
1.
Barta J., Markiewicz R., 2001, Ochrona danych osobowych. Komentarz, Wyd. Zakamycze.
 
2.
Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady WE z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług w społeczeństwie informacyjnym, a w szczególności handlu elektronicznego w obrębie wolnego rynku (Dz.Urz. WEL 178 z 17 lipca 2000 r.).
 
3.
Dyrektywa 97/66WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15.12.1997 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności w dziedzinie telekomunikacji (Dz.Urz. WE L24 z 30 stycznia 1998 r.).
 
4.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. (95/46/EC) w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych (Dz.Urz. WE L 281 z 23 listopada 1995 r.).
 
5.
Dyrektywa Parlamentu i Rady UE 2016/680 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych związanych z czynami zabronionymi i do celów wykonywania kar oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 
6.
Gotowi na RODO, podręcznik, Wyd. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 
7.
Griffin R.W., 2006, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
8.
Gut M., RODO w ekosystemie programmatic – wygrani, przegrani, „Media & Marketing Polska”, Nr 1(473).
 
9.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483).
 
10.
Konwencja nr 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 3, poz. 25).
 
11.
Piotrkowski K., 2006, Organizacja i zarządzanie, Wydawnictwo AlmaMer, Warszawa.
 
12.
Rezolucja 45/95 Zgromadzenia ogólnego ONZ z dnia 26 czerwca 1985 r., zawierająca wytyczne w sprawie uregulowania kartotek skomputeryzowanych danych osobowych.
 
13.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024).
 
14.
Rozporządzenie MSWiA z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz.U. z 2008 r., Nr 229, poz. 1536) – wydane na podstawie art. 46a ustawy – określa wzór zgłoszenia, który jest załącznikiem do tego rozporządzenia. Zarządzanie danymi osobowymi w przedsiębiorstwie 27
 
15.
Rozporządzenie MSWiA z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Dz.U. z 2004 r., Nr 94, poz. 923) – wydane na podstawie art. 22a ustawy – określa wzory, o których mówi to rozporządzenie.
 
16.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 
17.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz.U. z 2011 r., Nr 159, poz. 948).
 
18.
Rybiński J., 2007, System zarządzania innowacjami w resorcie obrony narodowej, Wyd. WAT, Warszawa.
 
19.
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
 
20.
Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2010 r., Nr 229, poz. 1497), ustawa weszła w życie w dniu 7 marca 2011 r.
 
21.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
 
22.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami).
 
23.
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).
 
25.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top