ARTYKUŁ ORYGINALNY
ROLA, MIEJSCE I ZADANIA URZĘDU PATENTOWEGO W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA WŁASNOŚCIĄ PRZEMYSŁOWĄ
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Data publikacji online: 20-12-2016
 
 
Data publikacji: 20-12-2016
 
 
NSZ 2016;11(1):275-285
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule został przedstawiony Urząd Patentowy RP, jako organ, który ustawowo jest upoważniony do przyznawania zgłaszającym praw wyłącznych na przedmioty ochrony własności przemysłowej. Autor zaprezentował genezę i warunki, w jakich tworzono podstawy działalności Urzędu, jego organizacji i zadań. W dalszym ciągu omówiono rolę i zadania ekspertów UP, którzy zostali powołani do orzekania w sprawach własności przemysłowej. Jednocześnie przedstawiono warunki uzyskiwania kwalifikacji na stanowisko eksperta, ich naboru, szkolenia i uprawnień. Ważnym aspektem zadań Urzędu, oprócz postępowania zgłoszeniowego i rejestrowego, jest działalność kolegiów orzekających do spraw spornych, które rozstrzygają w sprawach istotnych dla wielu współczesnych przedsiębiorców.
 
REFERENCJE (9)
1.
BARSZCZ M. (red.), 2013, Komercjalizacja B+R dla praktyków, Wyd. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa.
 
2.
KOTARBA W., 2000, Ochrona własności przemysłowej w gospodarce polskiej w dostosowaniu do wymogów Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Handlu, Wyd. Instytut Organizacji i Zarządzania „Orgmasz”, Warszawa.
 
3.
KOTARBA W., 2005, Ochrona wiedzy w Polsce, Wyd. Instytut Organizacji i Zarządzania „Orgmasz”, Warszawa.
 
4.
NOWIŃSKA E., PROMIŃSKA U., du VALL M., 2003, Prawo własności przemysłowej, Wyd. LexisNexis, Warszawa.
 
5.
RYBIŃSKI J., 2007, System zarządzania innowacjami w resorcie obrony narodowej, Wyd. WAT, Warszawa.
 
6.
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 oraz z 2004 r. Dz. U. Nr 33, poz. 286).
 
7.
Rozporządzenie z dnia 07 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1483 i 1484).
 
8.
Rozporządzenie z dnia 08 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r., Nr 8, poz. 59).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top