ORIGINAL PAPER
ROLE, PLACE AND TASKS OF THE PATENT OFFICE IN THE SYSTEM OF INDUSTRIAL PROPERTY MANAGEMENT
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Online publication date: 2016-12-20
 
 
Publication date: 2016-12-20
 
 
NSZ 2016;11(1):275-285
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article presents the Polish Patent Office as an agency, which is licensed, according to the law, to grant the applicants the exclusive rights on the objects of industrial property protection. The author presents the genesis and conditions of creation of the basis of the Office’s activities, organization and tasks. In the article, there are also discussed the role and tasks of the experts of the Polish Patent Office, who are appointed to adjudicate on matters of the industrial property. There are also presented the conditions for obtaining the qualifications for the positions of experts, their recruitment, training, and permissions in this paper. An important aspect of the Office’s tasks, except application and registration procedures, is the activity of the board handling minor offences in the litigious matters, which settle in matters relevant to many of today’s entrepreneurs.
 
REFERENCES (9)
1.
BARSZCZ M. (red.), 2013, Komercjalizacja B+R dla praktyków, Wyd. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa.
 
2.
KOTARBA W., 2000, Ochrona własności przemysłowej w gospodarce polskiej w dostosowaniu do wymogów Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Handlu, Wyd. Instytut Organizacji i Zarządzania „Orgmasz”, Warszawa.
 
3.
KOTARBA W., 2005, Ochrona wiedzy w Polsce, Wyd. Instytut Organizacji i Zarządzania „Orgmasz”, Warszawa.
 
4.
NOWIŃSKA E., PROMIŃSKA U., du VALL M., 2003, Prawo własności przemysłowej, Wyd. LexisNexis, Warszawa.
 
5.
RYBIŃSKI J., 2007, System zarządzania innowacjami w resorcie obrony narodowej, Wyd. WAT, Warszawa.
 
6.
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 oraz z 2004 r. Dz. U. Nr 33, poz. 286).
 
7.
Rozporządzenie z dnia 07 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1483 i 1484).
 
8.
Rozporządzenie z dnia 08 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r., Nr 8, poz. 59).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top