ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Propozycje zmian w procesie opiniowania żołnierzy zawodowych w Siłach Zbrojnych RP
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 
2
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Nowych Technologii i Chemii
 
 
Data publikacji online: 23-03-2020
 
 
Data publikacji: 23-03-2020
 
 
NSZ 2020;15(1):55–69
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono propozycje wprowadzenia zmian w systemie opiniowania służbowego żołnierzy w Siłach Zbrojnych RP. Ocenianie służbowe/okresowe stanowi jeden z bardzo istotnych instrumentów dowodzenia i zarządzania jednostkami wojskowymi. Obowiązujący system oceniania służbowego/okresowego nie uwzględnia najlepszych praktyk zarządzania i wymaga pewnych zmian w celu jego udoskonalenia oraz dostosowania do obecnych potrzeb Sił Zbrojnych. System oceniania powinien być dostosowany do rodzaju organizacji (firmy) i uwzględniać jej specyfikę. W zaproponowanym procesie opiniowania okresowego przyjęto podejście funkcjonalne, uwzględniając jego najistotniejsze aspekty. Na każdym z etapów procesu wskazano na zakres przedsięwzięć i propozycji zmian z nim związanych. Starano się zastosować ujęcie kompleksowe obejmujące podmioty oceniania, procedury, spójne narzędzia, sprecyzowane kryteria, metody i techniki oceniania oraz zasady oceniania.
 
REFERENCJE (18)
1.
Buczyński J., 2005, Rozwój służbowy żołnierzy zawodowych, „Myśl Wojskowa”, nr 1, Warszawa.
 
2.
Majewski T., 2005, Zarządzanie karierami oficerów. Kariery a kompetencje kierownicze, AON, Warszawa.
 
3.
Oleksyn T., 2001, Praca i płaca w zarządzaniu, Wyd. Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa.
 
4.
Pawlak Z., 2011, Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 
5.
Piotrkowski K., 2012, System zarządzania ludźmi w Siłach Zbrojnych RP, WAT, Warszawa.
 
6.
Pocztowski A., 2008, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie, procesy, metody, PWE, War-szawa.
 
7.
Podolska-Filipowicz E., 1996, Podstawy zawodoznawstwa, orientacji i poradnictwa zawodo-wego, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz.
 
8.
Ściborek Z., 2012, Personel w organizacjach zhierarchizowanych, Wydawnictwo WSPol, Szczytno.
 
9.
Pismo Dyrektora Departamentu Kadr dotyczące opiniowania służbowego w 2014 r. DK/I/9893/14 z dnia 12.08.2014 r.
 
10.
Pismo Dyrektora Departamentu Kadr dotyczące opiniowania służbowego w 2015 r. DK/VIII/10746/15 z dnia 29.07.2015 r.
 
11.
Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie opiniowania służbowego żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 764 z późn. zm).
 
12.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2004 r., poz. 397).
 
13.
Rozporządzenia MON z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawo-dowych (Dz. U. z 1997 r., nr 7, poz. 38).
 
14.
Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodo-wych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1355).
 
15.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009, nr 79, poz. 669).
 
16.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r., nr 176, poz. 1242).
 
17.
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 330 z poźn. zm.).
 
18.
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2003 r., nr 179, poz. 1750 z poźn. zm.).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380