REVIEW PAPER
Proposals for Changes to the System of Service Opinion of Soldiers in the Polish Armed Forces
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 
2
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Nowych Technologii i Chemii
 
 
Online publication date: 2020-03-23
 
 
Publication date: 2020-03-23
 
 
NSZ 2020;15(1):55-69
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article presents proposals for changes to the system of service opinion of soldiers in the Polish Armed Forces. Service/periodic assessment is one of the very important instruments of command and management of military units. The current service/periodic assessment system does not take into account best management practices and requires some changes to improve it and adapt it to the current needs of the Armed Forces. The assessment system should be adapted to the type of organization (company) and take into account its specificity. The proposed interim opinion process adapted a functional approach taking into account its most important aspects. At each stage of the process, the scope of the projects and proposals for changes related to it were indicated. Efforts were made to apply a comprehensive approach involving assessment entities, procedures, coherent tools, specific criteria, assessment methods and techniques, and evaluation principles.
 
REFERENCES (18)
1.
Buczyński J., 2005, Rozwój służbowy żołnierzy zawodowych, „Myśl Wojskowa”, nr 1, Warszawa.
 
2.
Majewski T., 2005, Zarządzanie karierami oficerów. Kariery a kompetencje kierownicze, AON, Warszawa.
 
3.
Oleksyn T., 2001, Praca i płaca w zarządzaniu, Wyd. Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa.
 
4.
Pawlak Z., 2011, Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 
5.
Piotrkowski K., 2012, System zarządzania ludźmi w Siłach Zbrojnych RP, WAT, Warszawa.
 
6.
Pocztowski A., 2008, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie, procesy, metody, PWE, War-szawa.
 
7.
Podolska-Filipowicz E., 1996, Podstawy zawodoznawstwa, orientacji i poradnictwa zawodo-wego, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz.
 
8.
Ściborek Z., 2012, Personel w organizacjach zhierarchizowanych, Wydawnictwo WSPol, Szczytno.
 
9.
Pismo Dyrektora Departamentu Kadr dotyczące opiniowania służbowego w 2014 r. DK/I/9893/14 z dnia 12.08.2014 r.
 
10.
Pismo Dyrektora Departamentu Kadr dotyczące opiniowania służbowego w 2015 r. DK/VIII/10746/15 z dnia 29.07.2015 r.
 
11.
Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie opiniowania służbowego żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 764 z późn. zm).
 
12.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2004 r., poz. 397).
 
13.
Rozporządzenia MON z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawo-dowych (Dz. U. z 1997 r., nr 7, poz. 38).
 
14.
Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodo-wych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1355).
 
15.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009, nr 79, poz. 669).
 
16.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r., nr 176, poz. 1242).
 
17.
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 330 z poźn. zm.).
 
18.
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2003 r., nr 179, poz. 1750 z poźn. zm.).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top