ORIGINAL PAPER
SPECYFIKA KOMUNIKACJI W ŚRODOWISKU WOJSKOWYM
 
 
More details
Hide details
1
WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE
 
 
Online publication date: 2017-03-31
 
 
Publication date: 2017-03-31
 
 
NSZ 2017;12(1):25-37
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: Principles of the communication concern every man and in every field of his life are finding application. The author of the study shows, during occasional public appearances, the statement of soldiers the style to resemblance with the journalistic style whether scientific, pointing at the shared economical and specific profile of the statement. Moreover a paralinguistic code is putting the thesis that the diversity of the style in the army is characterizing statements of the senior staff mainly (i.e. melodie pattern, tone, sound of the voice and the like) not whereas the conciseness, the simplicity and the lack of the redundancy. These, in opinion of the author, arc characterizing the today's society based on fast, vivid announcing generally oneself, for those present e.g. in the media what is forcing into using the short, simply brief tongue. And so the principle of the simplicity is applicable in every specialization of public using the tongue (apart from applications of the literature, the acting and the art) and in the process cannot be booked only for the environment of the army. In the study an issue of vulgarisms and legitimacies of exploring principles of the art of the communication amongst the senior staff of the army were addressed. And so they concentrated on the properties of widely understood communications competence associated with the public exposition of the oficer.
 
REFERENCES (31)
1.
AJDUKIEWICZ K., 1956, Zarys logiki, wyd. PZWS, Warszawa.
 
2.
BACON F., 1995, Novum Organum, wyd. PWN, Warszawa.
 
3.
BACON T.R., 2013, Sposób na opornych. Skuteczne wywieranie wpływu, wyd. GWP, Sopot.
 
4.
BARŁOWSKA M., Budzyńska-Dacy A., Wilczka P. (red.), 2008, Retoryka, wyd. PWN, Warszawa.
 
5.
BOCHEŃSKI J.M., 1993, De Virtute Militari. Zarys etyki wojskowej, wyd. Philed, Kraków.
 
6.
BURAKOWSKI K., 1995, Sztuka przemawiania, Biuro Prasy i Informacji MON, Warszawa.
 
7.
CIEKANOWSKI Z., 2014, Determinanty bezpieczeństwa personalnego w zarządzaniu zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji, wyd. PWST-E, Jarosław.
 
8.
DRZYCIMSKI A., 2000, Komunikatorzy, wpływ, wrażenie, wizerunek, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa-Bydgoszcz 2000.
 
9.
GOFFMAN E., 2006, Rytuał interakcyjny, wyd. PWN, Warszawa.
 
10.
HOŁÓWKO T., 1996, Oficer polski, Wyd. Czasopisma Wojskowe, Warszawa.
 
11.
KACZMAREK B., MARKIEWICZ K. (red.), 2003, Komunikowanie się we współczesnym świecie, wyd. UMCS, Lublin.
 
12.
Kompetencje społeczne kadry dowódczej WP w kontekście realizacji zadań służbowych, Sprawozdanie badań, 2014, WBBS, Warszawa.
 
13.
KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z 2 kwietnia 1997 r.
 
14.
KUMANIECKI K., 1977, Literatura rzymska. Okres cyceroński, Warszawa.
 
15.
KWIATKOWSKA H., SZYBISZ M. (red.), 1997, Komunikacyjne kompetencje zawodowe nauczycieli, wyd. PAN, Warszawa.
 
16.
LEARY M., 2005, Wywieranie wrażenia na innych, wyd. GWP, Gdańsk.
 
17.
ŁOBOCKI M., 2001, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 
18.
MARCINIAK S., 1987, Język wojskowy, wyd. MON, Warszawa.
 
19.
MENTZEL W., 2009, Mistrzowska retoryka, Sekrety przekonujących wystąpień, Opolgraf SA, Flashbook.pl.
 
20.
MILL J. ST., 1962, System logiki, tom 1, wyd. 1, wyd. PAN, Warszawa.
 
21.
NOWICKA J., 2015, Zarządzanie kompetencjami komunikacyjnymi – autoprezentacja, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Naukowego w Siedlcach”, nr 105, Seria Administracja i Zarządzanie (32) 2015, Siedlce.
 
22.
NOWICKA J., 2016, Kompetencje komunikacyjne kadry kierowniczej Wojsk Lądowych, AON, Warszawa.
 
23.
PELC M., 2012, Elementy metodologii badań naukowych, wyd. AON, Warszawa.
 
24.
PIETER J., 1967, Ogólna metodologia praca naukowej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 
25.
Relacje międzyludzkie i profilaktyka uzależnień (wiosna 2013), sprawozdanie z badań, 2013, WBBS, Warszawa.
 
26.
ŚRODA M. (red.), 1994, O wartościach, normach i problemach moralnych, wyd. PWN, Warszawa.
 
27.
WARNER T., 1999, Umiejętności w komunikowaniu się, wyd. ASTRUM, Wrocław.
 
28.
WIERZBICKA E., WOLAŃSKI A., ZDUNKIEWICZ-JEDYNAK D., 2008, Podstawy stylistyki i retoryki, wyd. PWN, Warszawa.
 
29.
WOLAŃSKA E. (red.), 2007, Polszczyzna publiczna początku XXI, Rada Języka Polskiego przy prezydium PAN, Warszawa.
 
30.
WOŁEJSZO J., 2008, Organizacja pracy kierownika w strukturach zhierarchizowanych, wyd. AON, Warszawa.
 
31.
ZWOLIŃSKI A., 2003, Słowo w relacjach społecznych, WAM, Kraków.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top