REVIEW PAPER
RHETORIC TOOLS USED TO GUIDE CONSUMER BEHAVIOR AND REACTIONS IN THE MARKETPLACE
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 
2
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki
 
 
Online publication date: 2020-06-29
 
 
Publication date: 2020-06-29
 
 
NSZ 2020;15(2):57-86
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Ancient rhetoric provides knowledge and tools to analyze the tools and techniques used in marketing. This assumption is the working hypothesis of this article. The importance of research on the tools of rhetoric (understood as persuasive communication) used in advertisements is indicated by ancient assumptions concerning the goals and applications of this field of science. The intention of the authors is to check whether these tools allow you to identify what can stand out on the market, observe recipients' reactions to specific stimuli and how to manage the rest of the marketing so that the company has a high position on the market.
 
REFERENCES (21)
1.
Arystoteles, 1988. Retoryka-poetyka, tłum. H. Podbielski, Wyd. PWN, Warszawa.
 
2.
Austin, J.L., 1993. Jak działać słowami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
3.
Bogołębska, B., Worsowicz, M., 2016. Retoryka i jej zastosowania. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i innych kierunków humanistycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
4.
Doliński, D., 2003. Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
5.
Doroszewski, W., 1965. Słownik języka polskiego, Tom VII Pri-R, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
6.
Habrajska, G., 2005. Nakłanianie, perswazja, manipulacja językowa, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Literaria Polonica, nr 7.
 
7.
Korolko, M., 1990. Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa.
 
8.
Kubiak, K., 2016. Reklama jako zjawisko społeczne, Socjotechnika reklamy, Wyd. Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Biznesu, Warszawa.
 
9.
Lewiński, P.H., 1999. Retoryka reklamy, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 
10.
Lichański J.Z., 2007. Retoryka. Historia, teoria, praktyka, Tom I, Historia i teoria retoryki, Wyd. DiG, Warszawa.
 
11.
Pindel, R., 2003. Nowa retoryka w ujęciu Chaima Perelmana oraz Lucie Olbrechts-Tyteca w kontekście badania tekstu biblijnego, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, nr 36/2.
 
12.
Walotek-Ściańska, K., 2010. W świecie reklamy i reklamożerców, Wyd. Wyższa Szkoła Admi-nistracji, Bielsko-Biała.
 
13.
Ziomek, J., 1990. Retoryka opisowa, Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 
14.
Skulska, J., 2018. Akt retoryczny jako forma komunikacji publicznej, Studia Ekonomiczne Wydziału Ekonomii, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, vol. 379, s. 195-210.m j.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top