ORIGINAL PAPER
Informatyczne wspomaganie procesów kadrowych w Siłach Zbrojnych RP na przykładzie sieciowego systemu ewidencji wojskowej „SEW on-line”
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Online publication date: 2017-06-30
 
 
Publication date: 2017-06-30
 
 
NSZ 2017;12(2):163-176
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Focus article covers important issue on information technology staffmg processes support in the armed forces. For example, the network of military Records, ,,SEW on-line" to learn the practical application of information technology in staffing processes. In the first part of the publication shows the essence and role of the it system records. The second part includes the characteristics and scope of practical use, ,,SEW on-line" in staffing processes. However, in the third part of the indicated on the benefits of using, ,,SEW on-line" in human resources management in the armed forces of POLAND and its improvements.
 
REFERENCES (13)
1.
ARMSTRONG M., 2000, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 
2.
DECYZJA Nr 44/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15.02.2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej sieciowego systemu ewidencji wojskowej „SEW on-line”, (Dz.Urz. MON z 2013 r., poz.50) ,pkt.1.
 
3.
GONCIARSKI W., ORNAROWICZ U., 2013, Współczesne zarządzanie: różnorodność problemów i sposobów ich rozwiązywania, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 
4.
KRÓL H., LUDWICZYŃSKI A., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa.
 
5.
LISTWAN T, 2004, Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 
6.
LISTWAN T. (red.), 2004, Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 
7.
Instrukcja eksploatacji i użytkowania „SEW on-line”, 2013, Zarząd Organizacji i Uzupełnień – P1 – Biuro Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego, Warszawa.
 
8.
POCZTOWSKI A., 2003, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, PWE, Warszawa.
 
9.
PIOTRKOWSKI K., 2016, Raport z przeprowadzonych badań w ramach projektu ,,Zarządzanie kapitałem ludzkim w Siłach Zbrojnych w świetle współczesnej wiedzy w zakresie zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 
10.
PIOTRKOWSKI K., CHMIELEWSKI M., ZIÓŁEK M., 2015, Grywalizacja jako technika zarządzania zasobami ludzkimi w firmie informatycznej, „Przegląd Organizacji”, Nr 2.
 
11.
PIOTRKOWSKI, K. KOCYK E, 2013, Zarządzanie informacją jako podstawa rozwoju organizacji w dobie gospodarki cyfrowej, [w:] W. Kiełtyka (red.), Multimedia w biznesie i zarządzaniu, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 
12.
PIOTRKOWSKI K., 2012, System zarządzania ludźmi w Siłach Zbrojnych RP, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 
13.
PIOTRKOWSKI K., 2010, Specyficzne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w firmach (organizacjach) wykorzystujący technologię cyfrową, [w:] W. Gonciarski (red.), Zarządzanie w warunkach gospodarki cyfrowej, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top