REVIEW PAPER
Artificial intelligence in business improvement
 
More details
Hide details
1
Justtag Sp. z o.o.
 
2
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 
 
Online publication date: 2023-12-31
 
 
Publication date: 2023-12-31
 
 
NSZ 2023;18(4):135-152
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The artificial intelligence environment (AI/Artificial Intelligence) changes how humans participate in business processes. Research predicts that in the second half of the 2020s, AI will be a critical factor, and legal regulations will be needed to control its autonomy. Observations indicate that AI can support innova-tion, but also carries risks related to job losses and difficulties in identifying responsibility. The Industry 4.0 technological revolution accelerates the development of AI, changing the structure of business pro-cesses. This work analyzes the usefulness of AI in improving business processes, paying attention to the benefits and threats associated with its implementation in modern organizations.
 
REFERENCES (21)
1.
BIELIŃSKA-DUSZA, E., 2022. Transformacja technologiczna przedsiębiorstw jako skutek zastosowania sztucznej inteligencji, Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 
2.
BUGHIN, J., HAZAN, E., RAMASWAMY, S., CHUI, M., ALLAS, T., DAHLSTRÖM, P., HENKE, N., TRENCH, M., 2017. Artificial Intelligence. The Next Digital Frontier?, New York: McKinsey Global Institute.
 
3.
DHILLON, G., 2001. Information Security Management: Global Challenges in the New Millennium, Hershey–London–Melbourne – Singapore: Idea Group Publishing.
 
4.
GAJEWSKI, M., 2023. Czy przyszłość należy do botów?, https://www.spidersweb.pl/2017... (dostęp: 12.11.2023).
 
5.
HARMON, P., 2007. Business Process Change: A Guide for Business Managers and BPM and Six Sig-ma Professionals, Burlington: Morgan Kaufmann.
 
6.
JAGIELSKA, M., 2017. Sztuczna inteligencja w zarządzaniu – stan aktualny a perspektywy, Przedsię-biorczość i Zarządzanie, t. XVIII, z. 2, cz. II.
 
7.
ŁUKASIK, S., 2022. Zarządzanie współczesną organizacją w warunkach czwartej rewolucji przemy-słowej (Industry 4.0) [praca magisterska napisana pod kierunkiem P. Zaskórskiego], Warszawa: Woj-skowa Akademia Techniczna.
 
8.
MAJCZYK, E., 2022. Projektowanie procesów biznesowych zorientowanych na klienta, Warszawa: Sekcja Wydawnicza Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 
9.
MATERNOWSKA, M., 2019. Nowe technologie i ich wpływ na łańcuchy dostaw. Sztuczna inteligencja, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 388.
 
10.
MAYER-SCHÖNBERGER, V., CUKIER, K., 2014. Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think, New York: Harper Business.
 
11.
MCILWRAIGHT, D., MARMANIS, H., BABENKO, D., 2017. Inteligentna sieć. Algorytmy przyszłości, Gliwi-ce: Wydawnictwo Helion.
 
12.
MUSIAŁ, E., 2023. Zastosowania sztucznej inteligencji w obsłudze klientów sklepów internetowych branży mody, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 
13.
NOWAK, D., 2018. Potencjał kognitywnej robotyzacji zaawansowanych procesów biznesowych. Mit czy rzeczywistość?, Dąbrowa Górnicza: Akademia WSB.
 
14.
PZPM.ORG.PL, 2023. https://www.pzpm.org.pl/pl/Czl... (dostęp: 18.11.2023).
 
15.
SCHWAB, K., 2018. Czwarta rewolucja przemysłowa, Warszawa: Studio Emka.
 
16.
TRIPATHI, A.M., 2018. Learning Robotic Process Automation: Create Software robots and automate business processes with the leading RPA tool-UiPath, Birmingham: Packt Publishing Ltd.
 
17.
VARGO, S.L., LUSCH, R.F., 2004. Evolving to a New Dominant Logic for Marketing, Journal of Market-ing, nr 68(1).
 
18.
WODECKI, A., 2018. Sztuczna inteligencja w kreowaniu wartości organizacji, Kraków: Wydawnictwo edu-Libri.
 
19.
WODECKI, A., 2021. Sztuczna inteligencja we współczesnych organizacjach. Jak autonomiczne syste-my mogą wpływać na firmy, modele biznesowe i rynki?, Warszawa: PWN.
 
20.
WU, X., ZHU, X., WU, G.Q., DING, W., 2014. Data mining with big data, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, nr 26(1).
 
21.
ZASKÓRSKI, P., ZASKÓRSKI, W., WOŹNIAK, J., 2021. Świadomość sytuacyjna a bezpieczeństwo i informa-cyjna ciągłość działania w organizacjach rozproszonych, Warszawa: CeDeWu.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top