ORIGINAL PAPER
INSTITUTIONAL FRAMEWORK OF ADMINISTRATION OF RURAL DEVELOPMENT IN LITHUANIA
 
More details
Hide details
1
ALEKSANDRAS STULGINSKIS UNIVERSITY
 
2
ALEKSANDRAS STULGINSKIS UNIVERSITY
 
 
Online publication date: 2017-09-30
 
 
Publication date: 2017-09-30
 
 
NSZ 2017;12(3):221-234
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Coraz więcej uwagi poświęca się warunkom rozwoju obszarów wiejskich i działaniom instytucji administracyjnych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich na Litwie. W literaturze naukowej szeroko omawia się rozwój polityki rozwoju obszarów wiejskich, ale instytucje odpowiedzialne za ten rozwój nie są szeroko badane. Ważne jest jednak podkreślenie faktu, że zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich rozpoczyna się w instytucjach, które są wyznaczone do realizacji polityki. Nacisk kładziony jest na przygotowanie i wdrażanie programów Unii Europejskiej. W tym kontekście działania odpowiedzialnych instytucji są znaczące. W najnowszych źródłach naukowych bardzo dokładnie przeanalizowano rozwiązania zarząd­cze dotyczące optymalizacji i rozwoju efektywniejszych działań instytucji. Ponadto często podkreśla się, że wiele perspektyw na Litwie jest wdrażanych w ramach odpowiednich rozwiązań w zakresie rozwoju rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Celem badań jest określenie ewentualnych funkcji, które mogłyby zostać włączone w ramy administracji rozwoju obszarów wiejskich. W zagranicznych źródłach naukowych działalność instytucji jest analizowana w perspektywie tworzenia systemu i zasad systematyzacji.
 
REFERENCES (18)
1.
ATKOČIŪNIENĖ V., ALEKSANDRAVIČIUS A, BARTKUTĖ D., SENKUTĖ I., BRAZIENĖ, R. (2004), Kaimo bendruomenių plėtra, Kaunas: LŽŪU leidykla
 
2.
JARMALIŪNATĖ V., (2007) Lietuvos kaimo vietovės deagrarizacijos veiksniai, rezultatai, perspektyvos, Akademija.
 
3.
ŠEIŽĖ V., JASAITIS, J., (2012), Kaimiškųjų vietovių ekonominės mikroregionalizacijos perspektyvos: Pakruojo rajono atvejis. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 3 (27), p. 45-57, Šiauliai, VšĮ „Šiaulių universiteto leidykla“.
 
4.
DOMARKAS V., JUKNEVIČIENĖ V. (2010), Inovacijų vaidmuo viešojo administravimo organizacijų veikloje absorbcinio gebėjimo aspektu, Viešoji politika ir administravimas (online) Nr. 31, p. 77-90. https://www.mruni.eu/upload/ib... (10.11.2016)
 
5.
Kaimo plėtros perspektyvos 2014 – 2020 metais (2014), Lietuvos žemės ūkio ministerija, https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-..., (10.11.2016)
 
6.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas, 2002, Nr. 72-3009. https://www.e-tar.lt/portal/lt..., (10.11.2016)
 
7.
Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas (1998), Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo, https://www.e-tar.lt/portal/lt... (10.11.2016)
 
8.
Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymas (2003), Dėl nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų, https://www.e-tar.lt/portal/lt..., (10.11.2016)
 
9.
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatai (2016), https://www.e-tar.lt/portal/lt..., (10.11.2016)
 
10.
PLOEG V. (2000), Rural Development: From Practices and Policies towards Theory, http://onlinelibrary.wiley.com..., (10.11.2016)
 
11.
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos įstatai (2010), http://www.aikos.ipc.lt/instnu..., (10.11.2016)
 
12.
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro įstatai (2015), https://www.vic.lt/?mid=22, (10.11.2016)
 
13.
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatai (2016), https://www.e-tar.lt/portal/lt..., (02.11.2016)
 
14.
VšĮ "Ekoagros" įstatai (2014), http://www.ekoagros.lt/uploads..., (03.11.2016)
 
15.
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatai (2011), http://vmvt.lt/veikla/nuostata..., (10.11.2016)
 
16.
Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatai (2007), https://www.e-tar.lt/portal/lt..., (10.11.2016)
 
17.
VĮ Valstybinės žemės fondo įstatai (2015), http://www.vzf.lt/veikla/nuost..., (10.11.2016)
 
18.
ŽUKOVSKIS J. (2009), Kaimo plėtros tikslų ir uždavinių raida, Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. Nr. 19 (4), ISSN 1822-6760, http://vadyba.asu.lt/19a/103.p..., (10.11.2016)
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top