ORIGINAL PAPER
THE USE OF PROCUREMENT MARKETPLACES BY THE INSTUTUTIONS OF PUBLIC SECTOR – POTENCIAL BENEFIT ANALYSIS
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Online publication date: 2016-12-20
 
 
Publication date: 2016-12-20
 
 
NSZ 2016;11(1):303-315
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The purpose of this article is to present the possibilities of using internet purchasing platforms by public sector institutions and the resulting benefits.
 
REFERENCES (26)
1.
FUNDACJA CENTRUM CSR.PL, Zrównoważone zamówienia publiczne w praktyce. Modelowe klauzule społeczne i środowiskowe, Warszawa, 2014.
 
2.
KRZEPICKA A., 2010, Modele handlu elektronicznego, [w:] W. Gonciarski (red.) Zarządzanie w warunkach gospodarki cyfrowej, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 
3.
MAMCARZ P., 2010, Rynek elektronicznych systemów b2b, Polska Agencja Przedsiębiorczości, Warszawa.
 
4.
MORLEY D., PARKER CH. S., Understanding Computers: Today and Tomorrow, Course Technology/Cengage Learning, Boston, 2011.
 
5.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.12.2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, Dz. U. 2015 r. poz. 2263.
 
6.
ŚCISŁO A., 2015, Platformy zakupowe business – to – business jako innowacja procesu zakupowego małych i średnich przedsiębiorstw, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, Zeszyt nr 10, WAT.
 
7.
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW, Zakupy przez Internet, Warszawa, 2014.
 
8.
Ustawa z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2016, poz.1020.
 
9.
Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U.1964 r., poz. 93.
 
10.
Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. 2013 poz., 885, ze zmianami.
 
11.
Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zmianami.
 
12.
Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. 2014, poz. 827.
 
13.
 
14.
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ, 2016, http://www.bip.wat.edu.pl/inde... [25.06.2016]
 
15.
CHILMON E., 2015, Zamówienia publiczne w Internecie, „IT w administracji”, http://www.itwadministracji.pl... [20.06.2016]
 
16.
DOMIERZ I., GRUPA BIZNES POLSKA, 2016, Blog zamówień publicznych, http://blogprawazamowienpublic... [20.05.2016]
 
17.
ING Usługi dla Biznesu S.A., 2015, Blog Aleo, http://blog.aleo.com/ [21.06.2016]
 
18.
OPENNEXUS.PL, 2016, http://opennexus.pl/wp-content... [15.06.2016]
 
19.
OPENNEXUS.PL, 2016, https://platformazakupowa.pl/ [4.07.2016]
 
20.
OTWARTY RYNEK ELEKTRONICZNY, 2015, Zakupy elektroniczne, korzyści dla kupujących i dostawców, http://www.marketplanet.pl/201... [14.06.2016]
 
21.
PARP, 2008, Co to jest b2b?, http://www.web.gov.pl/finansow... [12.06.2016]
 
22.
STASZEK M., PARP, 2016, Prawa przedsiębiorcy kupującego w Internecie, https://www.web.gov.pl/e-punkt... [22.06.2016]
 
23.
SUSTAINABLE PROCUREMENT PLATFORM, 2016, http://www.sustainable-procure... [22.06.2016]
 
24.
TECHTARGET, 2011, Software as a Serwice (SaaS) definition, http://searchcloudcomputing.te... [18.06.2016]
 
25.
URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2014 r., 2015, https://www.uzp.gov.pl/__data/... [22.06.2016]
 
26.
URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, 2015, https://www.ekatalogi.uzp.gov.... [20.06.2016]
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top