REVIEW PAPER
The Organization’s Focus on Quality as a Still Valid Management Concept
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 
 
Online publication date: 2019-12-30
 
 
Publication date: 2019-12-30
 
 
NSZ 2019;14(4):63-82
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article attempts to present the importance of quality management in contemporary management. The context of this analysis is the development of management theory and practice, which is related to, inter alia, the emergence and practical implementation of new management concepts and methods. The key thesis explained in this article is the belief that despite the development of management, focus on quality is still extremely important. This can be seen in applied management practices as well as in new concepts, which very often include in their operating principles solutions developed under the concepts and methods of quality management.
 
REFERENCES (62)
1.
Appelo J., 2016, Zarządzanie 3.0. Kierowanie zespołami z wykorzystaniem metodyk Agile, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 
2.
Autissier D., Bensebaa F., Boudier F., 2007, L’atlas du management. Le meilleures practiques et tendances pour actualiser vos compétences, Éditions d’Organisation, Paris.
 
3.
Bagiński J., 2004, Guru jakości, [w:] J. Bagiński (red.), Zarządzanie jakością, Oficyna Wydawnicza Półtechniki Warszawskiej, Warszawa.
 
4.
Bank J., 1996, Zarządzanie przez jakość, Wydawnictwo Gebethner i Ska, Warszawa.
 
5.
Berry R., 2014, Zarządzanie operacyjne, [w:] E. Bolland, F. Fletcher (red.), Problemy biznesowe. Rozwiązania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
6.
Blikle A.J., 2014, Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 
7.
Boyer L., Equilbey, 2013, Évolution des organisations et du management. Rétrospective et prospective, Éditions EMS, Paris.
 
8.
Brilman J., 2002, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 
9.
Brilman J., Hérard J., 2011, Management – concepts et meilleures pratiques, Éditions d’Organisation, Paris.
 
10.
Ćwiklicki M., Obora H., 2009, Metody TQM w zarządzaniu firmą, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2009.
 
11.
Dahlgaard J.J., Kristensen K., Kanji G.K., 2000, Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
12.
Dajczak K., 2010, Zarządzanie jakością a jakość zarządzania, [w:] T. Wawak (red.), Komunikacja i jakość w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 1, Kraków.
 
13.
Denning S., 2020, Era Agile. O tym, jak sprytne firmy kształtują swoją efektywność, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 
14.
Gonciarski W., 2018, Istota i ewolucja zarządzania, [w:] W. Gonciarski (red.), Podstawy zarzą-dzania dla inżynierów, WAT, Warszawa.
 
15.
Gonciarski W., 2010, Technologia cyfrowa w procesach kreowania nowej jakości zarządzania,[w:] T. Wawak (red.), Komunikacja i jakość w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 1, Kraków.
 
16.
Gordon A., 2010, Nowożytna historia Japonii, PIW, Warszawa.
 
17.
Hiam A., 1999, Dyrektor zarządzający, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 
18.
Hamrol A., 2015, Strategie i praktyki sprawnego zarządzania, PWN, Warszawa.
 
19.
Hamrol A., 2005, Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
20.
Hamrol A., Mantura W., 1998, Zarządzanie jakością. Teoria i Praktyka, PWN, Warszawa.
 
21.
Harry M., Schroeder R., 2001, Six Sigma. Wykorzystanie programu jakości do poprawy wyników finansowych, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 
22.
Imai M., 2006, Gemba kaizen, MT Biznes, Warszawa.
 
23.
Karaszewski R., 1999, Efekty wprowadzenia norm ISO serii 9000 w polskich przedsiębiorstwach,„Problemy Jakości”, nr 12.
 
24.
Karaszewski R., 2003, Systemy zarządzania jakością największych korporacji świata i ich dyfuzja, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 
25.
Karaszewski R., 1999, Total Quality Management, Toruń.
 
26.
Kasiewicz S., 2005, Budowanie wartości firmy w zarządzaniu operacyjnym, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 
27.
Kasiewicz S., 2002, Zarządzanie operacyjne w dobie globalizacji, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 
28.
Kaynak H., 2003, The relationship between total quality management practices and their effects on firm performance, „Journal of Operations Management”, nr 21.
 
29.
Kostera M., 2012, Zarządzanie na rynku doznań, [w:] B.Glinka, M.Kostera (red.), Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, Oficyna Wolter Kluwer Polska, Warszawa.
 
30.
Kostera M., Śliwa M., 2010, Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 
31.
Kreft J., 2019, Władza algorytmów. U źródeł potęgi Google i Facebooka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
32.
Kubicki A., Szkoda J., 2000, Analiza możliwości wykorzystania kosztów jakości do oceny efek-tywności systemów jakości w przedsiębiorstwach przemysłowych, „Problemy Jakości”, nr 7.
 
33.
Kurzweil R., 2018, Nadchodzi osobowość. Kiedy człowiek przekroczy granice biologii, Wydawnictwo Kurhaus, Warszawa.
 
34.
Łańcucki J., 2001, Istota jakości wyrobów i usług. Zasady TQM, [w:] J. Łańcucki, Podstawy kompleksowego zarządzania jakością, Wydawnictwo AE, Poznań.
 
35.
Łuczak J., Matuszak-Flejszman A., 2007, Metody i techniki zarządzania jakością, Wydawnictwo Quality Progress, Poznań.
 
36.
Marczak M., 2000, Aspekty jakości produktu, „Problemy Jakości”, nr 2.
 
37.
Nowicki M., 2015, Six Sigma, [w:] K. Szymańska (red.), Kompendium metod i technik zarządzania, Wolters Kluwer, Warszawa.
 
38.
Penc J., 2017, Zarządzanie w biznesie i administracji. Zasady działania operacyjnego i strategicznego, Wydawnictwo AE-H, Łódź.
 
39.
Pesqueux Y., Tyberghein J-P., 2009, L’école japonaise d’organisation, Éditions Afnor, Paris.
 
40.
Peters T.J., Waterman R.H., 2000, Poszukiwanie doskonałości w biznesie, Wydawnictwo Medium, Warszawa.
 
41.
Robbins S.P., Coulter M., 2016, Management, Pearson Education Limited, London.
 
42.
Robbins S.P., Coulter M., Leach E., Kilfoil M., 2016, Management, Ed. Pearsons, Toronto.
 
43.
Ross A., 2017, Świat przyszłości. Jak następna fala innowacji wpłynie na gospodarkę, biznes i nas samych, MT Biznes, Warszawa.
 
44.
Ross J.E., Perry S., 2000, Total Quality Management. Text, Cases and Readings, CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton (Florida).
 
45.
Schwab K., 2018, Czwarta rewolucja przemysłowa, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 
46.
Simon H., 2009, Tajemniczy mistrzowie XXI wieku, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 
47.
Skrzypek E., 2000, Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMC-S, Lublin.
 
48.
Sokołowicz W., Srzednicki A., 2004, ISO. System zarządzania jakością, C.H.Beck, Warszawa.
 
49.
Soparnot R., 2012, Organisation et gestion de l’entreprise, Édition Dunod, Paris.
 
50.
Steinbeck H.H., 1998, Total Quality Management, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 
51.
Szpringer W., 2020, Zarządzanie przez algorytmy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 
52.
Stoller J., 2015, Lean CEO. W drodze do doskonałości, MT Biznes, Warszawa.
 
53.
Talib Bon A., Mustafab E., 2013, Impact of Total Quality Management on Innovation in Service Organizations: Literature review and New Conceptual Framework, „Procedia Engineering”, nr 53.
 
54.
Talib F., Rahman Z., Qureshi M.N. , Siddiqui J., 2011, Total quality management and service quality: an exploratory study of quality management practices and barriers in service industry,„International Journal of Services and Operations Management”, Vol. 10, No. 1.
 
55.
Tsutsumi S., 2001, Rzetelny TQM jako podstawa rozwoju i sukcesu przedsiębiorstwa, „Problemy Jakości”, nr 8.
 
56.
Urbaniak M., 2004, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 
57.
Waters D., 2001, Zarządzanie operacyjne, PWN, Warszawa.
 
58.
Wiśniewska M., 2002, Normy ISO serii 9000:2000, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk.
 
59.
Zaskórski P., Woźniak J., 2018, Technologiczne determinanty nowoczesnego zarządzania,.
 
60.
 Gonciarski (red.), Podstawy zarządzania dla inżynierów, WAT, Warszawa.
 
62.
www.pkn.pl.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top