REVIEW PAPER
MOŻLIWOŚCI ROZWOJU KREATYWNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI – ZNACZENIE OTOCZENIA SPOŁECZNEGO I NOWYCH TECHNOLOGII
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki
 
 
Online publication date: 2017-09-30
 
 
Publication date: 2017-09-30
 
 
NSZ 2017;12(3):107-119
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article presents an analysis of creativity and innovation development. First, an attempt was made to describe creativity and innovation and to show the dependencies between them. Emphasis is placed on two factors that are important today for creativity: the social environment and new technologies.The impact of the social environment on creativity and education on shaping positive attitudes towards creativity has been described. Noted the positive and negative effects of digitalization.
 
REFERENCES (37)
1.
ANTOSZKIEWICZ J. D., ANTOSZKIEWICZ E. A., PIECH K., 2005, Kształcenie kreatywności w praktyce gospodarczej,[w:] Szmidt K. J., Piotrowski K. T. (red.), Nowe teorie twórczości, Impuls”, Kraków.
 
2.
DE BONO E., 2011, Umysł kreatywny, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 
3.
DOBROŁOWICZ W., 2005, Dwa kierunki badania twórczości, [w:] Dobrołowicz W, Gralewski J. (red.), Kreatywność, Wszechnica Polska – Szkoła Wyższa Wiedzy Powszechnej, Warszawa.
 
4.
BRZEZIŃSKI M, 2009, Organizacja kreatywna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
5.
CASTELL M., 2008, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
6.
DANIECKI W., 2015, Talenty w firmie czyli jak rekrutować i motywować najlepszych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
7.
ERIKSEN T. H., 2003, Tyrania chwili, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 
8.
KĄKOL U., KRUPA A., KOSIERADZKA A., SMAGOWICZ J., 2013, Proste metody pobudzania kreatywności, [w:] Kosieradzka A. (red.), Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu, edu-Libri, Warszawa, (e-book, czytnik Kindle).
 
9.
NĘCKA E., 2005a, Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
10.
NĘCKA E., 2005b, Trening twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
11.
PRELIPCEAN G., 2000, Creativity in Business and Education – Useful Ideas for Managers, w: Creativity in business and education, red. Szczecińska J. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, Łódź.
 
12.
PROCTOR T., 2000, Zarządzanie twórcze, "Felberg SJA", Warszawa.
 
13.
PROCTOR T, 2003, Twórcze rozwiazywanie problemów, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
14.
RIDDERSTRALE J, NORSDSTROM K.A., 2006, Karaoke kapitalizm. Zarządzanie dla ludzkości, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
 
15.
SLOANE P., 2005, Twórcze myślenie w zarządzaniu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
16.
STANISŁAWIAK E., 2013, Możliwości i ograniczenia w kształtowaniu postaw twórczych, [w:] Kosieradzka A. (red.), Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu, edu-Libri, Warszawa, (e-book, czytnik Kindle).
 
17.
SZMIDT K. J., 2013, Trening kreatywności, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
 
18.
SZOPIŃSKI J., 2013a, Psychologiczne podstawy kreatywności, [w:] Kosieradzka A. (red.), Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu, edu-Libri, Warszawa, (e-book, czytnik Kindle).
 
19.
SZOPIŃSKI T., 2013b, Kreatywność i jej znaczenie w biznesie, [w:] Kosieradzka A. (red.), Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu, edu-Libri, Warszawa (e-book, czytnik Kindle).
 
20.
TAYLOR C. W., 1988, Various approaches to and definition of creativity, [w:] The Nature of Creativity: Contemporary Psychological Perspective, Sternberg R., J., (red.), Cambridge University Press, United States of America.
 
21.
TOKARZ A., 2005, Motywacja jako warunek aktywności twórczej [w:] Tokarz A., red., W poszukiwaniu zastosowań psychologii twórczości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
22.
WEST M. A., 2000, Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
23.
ZIMBARDO P. G., GERRIG R. J., 2009, Psychologia i życie. Wydawnictwo Naukowe PAN, Warszawa.
 
24.
AMABILE T. M., 2012, Componential Theory Of Creativity, http://www.hbs.edu/faculty/Pub.... 29.06.2016.
 
25.
AMABILE T. M., PILLEMER J., 2011, Perspectives on the Social Psychology of Creativity, https://dash.harvard.edu/bitst.... 28.06.2016.
 
28.
GMURCZYK J., Innowacyjność polskiej gospodarki. Stan obecny i rekomendacje, http://www.instytutobywatelski.... 22.06.16.
 
29.
Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, Paulina Zadura-Lichota red., http://www.parp.gov.pl/files/7.... 21.06.2016.
 
30.
KARWOWSKI M., JANKOWSKA D. M., Czy polska szkoła nie lubi twórczych uczniów?, [w:] Szkolne pytania. Wyniki badań nad efektywnością nauczania w klasach IV–VI, file:///C:/Users/user/Desktop/ibe-ee-raport-szkolne-pytania.pdf. 23.06.2016.
 
31.
Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Gospodarczo-Społecznego i Komitetu Regionów - Wykorzystanie wiedzy w praktyce: Szeroko zakrojona strategia innowacyjna dla UE, http://eur-lex.europa.eu/legal.... 24.06.2016.
 
33.
NIEDZIELSKI P., RYCHLIK K., 2007, Kreatywność a rozwój technologii informacyjnych – nowe obszary innowacyjności., https://www.ipiss.com.pl/wp-co....
 
34.
Komunikat Komisji do Rady Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Inwestowanie w młodzież i mobilizowanie jej do działania – strategia UE na rzecz młodzieży. Odnowiona otwarta metoda koordynacji na potrzeby wyzwań i możliwości stojących przed młodzieżą, Bruksela, dnia 27.4.2009, 25.06.2016.
 
36.
Umiejętności Polaków – wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC), file:///C:/Users/user/Desktop/ibe-raport-PIAAC-2013.pdf, Warszawa, 2013. 28.06.2016.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top