ORIGINAL PAPER
Investing in shares in a multiannual time horizon – is trend following effective?
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Online publication date: 2015-12-18
 
 
Publication date: 2015-12-18
 
 
NSZ 2015;10(1):119-131
 
TOPICS
 
REFERENCES (17)
1.
De Bondt W.F.M., 1993, Betting on trends: intuitive forecasts of financial risk and return, „International Journal of Forecasting”, nr 9, s. 355-371.
 
2.
Hońdo T., 2010, Plusy i minusy strategii podążania za trendem, „Gazeta Giełdy Parkiet”, 22 lutego.
 
3.
Jajuga K., 2009, Podstawowe strategie inwestowania, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 
4.
Jegadeesh N., Titman S., 1993, Returns to buying winners and selling losers: implications for Stock market efficiency, „The Journal of Finance”, nr 48 (1), s. 65-91.
 
5.
Jegadeesh N., Titman S., 2001, Profitability of Momentum Strategies: An Evaluation of Aleternative Explanations, „The Journal of Finance”, nr 56 (2), s. 699-720.
 
6.
Majcher K., 2015, Cormay sprzedał wszystkie akcje, „Gazeta Giełdy Parkiet”, 28 sierpnia.
 
7.
Murawska M., 2008, Zarządzanie strategiczne niematerialnymi zasobami przedsiębiorstwa, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
 
8.
Murawska M., 2011a, Kształtowanie cen akcji przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – perspektywa minionego dwudziestolecia, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 4/6, s. 181-193.
 
9.
Murawska M., 2011b, Realizacja strategii specjalizacji i dywersyfikacji przez spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, nr 6, s. 131-142.
 
10.
Murawska M., 2011c, Spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: czynniki wzrostu wartości rynkowej, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, nr 6, s. 143-162.
 
11.
Murawska M., 2013, Kształtowanie wartości przedsiębiorstwa a wartość aktywów niematerialnych, [w:] W. Gonciarski, U. Ornarowicz (red.), Współczesne zarządzanie: różnorodność problemów i sposobów ich rozwiązywania, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, s. 353-375.
 
12.
Murawska M., 2014, Buy back, split, dywidenda a kurs akcji. Wyniki badań spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, nr 9, s. 291-300.
 
13.
Zaleśkiewicz T., 2003, Psychologia inwestora giełdowego, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
14.
Zaremba A., 2014, Giełda. Podstawy inwestowania, Wydawnictwo Helion.
 
15.
Karnaszewski P., 2014, Zamach w Cormayu, http://www.forbes.pl/tagi/1092... (20.09.2015).
 
16.
Money.pl, 2015, Dywidenda Ipopema Securities. Zarząd zmienia decyzję, http://www.money.pl/gielda/wia... (20.09.2015).
 
17.
PAP, GPW, 2015, www.gpwinfostrefa.pl (19.09.2015).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top