ORIGINAL PAPER
Barriers to the functioning of the small and medium-sized enterprises’ sector in the Mazowieckie voivodship
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 
2
Przedsiębiorstwo KBA Sp. z o.o.
 
 
Online publication date: 2021-09-27
 
 
Publication date: 2021-09-27
 
 
NSZ 2021;16(3):55-64
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the article, based on the research, there have been presented the most important barriers to the functioning of small and medium-sized enterprises in the Mazowieckie Voivodeship. They are part of more extensive research on the availability of funding sources and barriers to entrepreneurship development. The results of the research indicate the importance of financial barriers and barriers related to the instability of the law in the functioning of these enterprises.
 
REFERENCES (8)
1.
Dębkowska, K., Kłosiewcz-Górecka, U., Szymańska, A. et al., 2020. Mikrofirmy pod lupą w 2019 r., Warszawa: Polski Instytut Ekonomiczny, kwiecień.
 
2.
Domańska-Szaruga, B., 2007. Rola banków spółdzielczych w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w regionie, Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
 
3.
Domańska-Szaruga, B., Mazurek, K., 2021. Źródła finansowania przedsiębiorstw sektora MSP w województwie mazowieckim, Nowoczesne Systemy Zarządzania, nr 2.
 
4.
Matejun, M., Szymańska, K., 2012. Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP, [w:] Matejun, M. (red.), Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach, Warszawa: Difin.
 
5.
PARP, 2021, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, 2021. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 
6.
Stefański, A., 2016. Małe i średnie firmy w dobie gospodarki globalnej, [w:] Dylewski, M. (red.), Finanse małych i średnich firm. Innowacje, decyzje, procesy, Warszawa: CeDeWu.
 
7.
Ziemba, M., Świeszczak, K., 2013. Bariery rozwoju podmiotów z sektora MSP – ze szczególnym uwzględnieniem możliwości pozyskania kapitału obcego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 786: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 64/1.
 
8.
ZPP, 2021. Bariery prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Raport z badania ilościowego (23.08.2021), https://zpp.net.pl/wp-content/....
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top