CASE REPORT
SUSTAINABLE MANAGEMENT OF BUSINESS IN TERMS OF ECOLOGICA - CASE STUDY
 
 
More details
Hide details
1
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania
 
 
Online publication date: 2016-12-20
 
 
Publication date: 2016-12-20
 
 
NSZ 2016;11(1):349-359
 
TOPICS
 
REFERENCES (21)
1.
ADAMCZYK J., 2001, Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 
2.
ADAMCZYK J., NITKIEWICZ T., 2007, Prognozowanie zrównoważonego rozwoju, PWE, Warszawa.
 
3.
COHEN S., 2011, Sustainability Management, Columbia University Press, New York.
 
4.
FIEDOR B., CZAJA S., GRACZYK A., JAKUBCZYK Z., 2002, Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, C.H. Beck, Warszawa.
 
5.
GRUDZEWSKI W., HEJDUK I., SANKOWSKA A., WAŃTUCHOWICZ M., 2010, Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa.
 
6.
KOROL J., 2007, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w modelowaniu procesów regionalnych, Adam Marszałek, Toruń.
 
7.
KURZAK A., 2014, Realizacja przez przedsiębiorstwo celów społecznych zrównoważonego rozwoju, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej „Zarządzanie”, nr 13.
 
8.
LEE K., CARTER S., 2009, Global Marketing Management, Oxford Univerity Press, New York.
 
9.
LUTHANS F., DOH J., 2009, International Management. Culture, Strategy and Behavior, McGraw-Hill, Irvin, New York.
 
10.
MULARSKA M., 2008, Czy można zmienić wieś bez udziału jej mieszkańców? O znaczeniu podmiotowości dla koncepcji zrównoważonego rozwoju, [w:] H. Podedworna, P. Ruszkowski (red.), Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce: Partycypacja lokalna i kapitał społeczny, Scholar, Warszawa.
 
11.
PABIAN A., 2011a, Sustainable personel – pracownicy przedsiębiorstwa przyszłości, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 5.
 
12.
PABIAN A., 2013, Zarządzanie w koncepcji sustainability – ujęcie funkcjonalne, „Przegląd Organizacji”, nr 10.
 
13.
PABIAN A., 2011b, Zrównoważony marketing nowym wyzwaniem dla personelu kierowniczego polskich przedsiębiorstw, [w:] A. Pabian (red.), Zarządzanie działalnością marketingową w skali krajowej, międzynarodowej i globalnej, WWZPCz, Częstochowa.
 
14.
PIĄTEK Z., 2005,Człowiek jako podmiot zrównoważonego rozwoju: konsekwencje filozoficzno-społeczne, [w:] A. Papuziński (red.), Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 
15.
Raport Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju, 1991, Nasza wspólna przyszłość, PWE, Warszawa.
 
16.
Report of the World Commission on Environment and Development, 11 december 1987, Our Common Future, Oxford University Press, Oxford.
 
17.
ROGALL H., 2010, Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju. Teoria i praktyka, Zysk i S-ka, Poznań.
 
18.
TOCZYSKI W., ZAUCHA J.,2000, Profile rozwoju zrównoważonego, „Teoria ekonomii”, Gdańsk, nr 5/6.
 
19.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232, Brzmienie od 25 stycznia 2014 r.).
 
20.
ZABŁOCKI G., 2002, Rozwój zrównoważony - idee, efekty, kontrowersje, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 
21.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top