ORIGINAL PAPER
Selected psychological aspects of the professional functioning of women in disposable groups
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki
 
2
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
 
 
Online publication date: 2018-12-17
 
 
Publication date: 2018-12-17
 
 
NSZ 2018;13(4):177–191
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The presented article concerns the differences between women serving in disposable groups and women civilians, in the level of directiveness, level of anxiety as a trait and as a state and preferred styles of coping with stress. The subjects were two groups of women with a total of sixty people (parallel groups). The hypothesis concerning the differences in the intensity of directiveness (higher directiveness of women from disposable groups) and the hypothesis regarding the differences in styles of coping with stress (greater preferences of the emotion-oriented style and avoidant-social coping style in the group of civilian women) were confirmed.
 
REFERENCES (36)
1.
Basińska M.A., Stępka E., 2014, Zmęczenie przewlekłe a strategie radzenia sobie ze stresem w pracy u funkcjonariuszy policji, „Medycyna Pracy”, 65(2).
 
2.
Bem S.L., 2000, Męskość - Kobiecość o różnicach wynikających z płci, GWP, Gdańsk
 
3.
Biegun K., 1992, Kobiety w armii gen. Andersa Wrzesień 1914- sierpień 1942. „Wojsko i wychowanie” 3.
 
4.
Brzozowski P., 1997, Skala dyrektywności Johna Raya. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa.
 
5.
Cegiełka A., 2008 Kobiety w straży miejskiej miasta stołecznego Warszawy. [w:] A. Skrabacz (red.), Służba Kobiet w formacjach Mundurowych w XXI w.. Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 
6.
Ganzel-Kowalewska M., 1992, Milicja Obywatelska Kobiet w latach 1918 - 1922 we Lwowie, „Przegląd Policyjny”, 1.
 
7.
Grzebyk-Dulak I., 2017, Adaptacja społeczno-zawodowa w formacji mundurowej. Studium teoretyczno-empiryczne, Difin, Warszawa
 
8.
Heszen-Niejodek I., 1999, Teorie stresu psychologicznego i radzenie sobie, [w] J. Strelau (red.), Psychologia, GWP, Gdańsk
 
9.
Hofstede, G., Hofsede G.J., 2000, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
10.
Kaczyński M., 2018, Kobiety na straży miasta, https://www.strazmiejska.waw.p...- -na-stra%C5%BCy.html, data publikacji 12.03.2018.
 
11.
Łoziński W., 2006, Życie polskie w dawnych wiekach, Wydawnictwo Iskry, Warszawa.
 
12.
Maciejewski J., 2014, Grupy dyspozycyjne analiza socjologiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 
13.
Mańkowska B., 2015, Types of Personality, Styles of Coping with Stress and Professional Burnout Among Social Workers [w:] T.M. Ostrowski, I. Sikorska, K. Gerc, Resilience and Health in Fast- Changing World, Wyd. UJ Kraków
 
14.
Marcinkiewicz-Kaczmarczyk A., 2016, Kobiety w obronie Warszawy. Ochotnicza Legia Kobiet (1918–1922) i Wojskowa Służba Kobiet ZWZ-AK (1939–1945), IPN, Warszawa.
 
15.
Nałęcz T., 1984, Polska Organizacja Wojskowa 1914- 1918, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 
16.
Parker J.D.A., Endler N.S. 1992, Coping with coping assessment: A critical review. “Europ. J. Person.”; 6.
 
17.
Ray J.J., 1989, Authoritarianism research is alive and well – in Australia: A review, “The Psychological Record”, 39, 555-561.
 
18.
Rigby, K. (1988). Relations among three concepts of authoritarianism in adolescent schoolchildren, “The Journal of Social Psychology”, 128, 825-832.
 
19.
Robbins S.P., 2004, Zachowanie w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
20.
Rudnicka M., 2017, Specyfika rozwoju zawodowego kobiet w Policji – rola płci w strukturach dyspozycyjnych, „Społeczeństwo, Edukacja, Język”, Tom 5/, ss. 251-259.
 
21.
Skrabacz A., 2001, Kobiety w obronie narodowej polski u progu XXI wieku, Akademia Obrony Narodowej. Wydział Strategiczno- Obronny, Warszawa.
 
22.
Sosnowski T., 1977, Lęk jako stan i jako cecha w ujęciu C.D Spielbergera, „Przegląd Psychologiczny”, 2, 349-360
 
23.
Strelau J., Jaworowska A., Wrześniewski K., Szczepaniak P., 2005, Kwestionariusz Stylów Radzenia Sobie ze Stresem. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa.
 
24.
Szczepaniak P., Strelau J., Wrześniewski K., 1996, Diagnoza stylów radzenia sobie ze stresem za pomocą polskiej wersji Kwestionariusza CISS Endlera i Parkera, „Przegląd Psychologiczny”, 39, 188-200.
 
25.
Trzcińska W., 1994, Policjantki na medal, „Magazyn Kryminalny 997”, nr 1, s. 9.
 
26.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 O strażach gminnych
 
27.
Wrześniewski K., 2000, Style a strategie radzenia sobie ze stresem. Problemy pomiaru, [w:] I. Heszen- Niejodek., Z. Ratajczak. Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 
28.
Wrześniewski K., Sosnowski T., Matusik D., 2002, Podręcznik do testu Inwentarz stanu i Cechy Lęku STAI, Pracownia testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa.
 
29.
Zimbardo P.G., Gerrig R.J., 2017, Psychologia i życie, PWN Warszawa
 
30.
MSWiA, 2018 Ponad 21 tys. – tyle kobiet pełni służbę w formacjach MSWiA, https://www.mswia. gov.pl/pl/aktualnosci/17041,Ponad-21-tys-tyle-kobiet-pelni-sluzbe-w-formacjach-MSWiA.html data publikacji 08.03.2018
 
31.
Polska Zbrojna, 2013, Armia na obcasach ma już ćwierć wieku, http://www.polska-zbrojna.pl/ home/articleshow/7623?t=Armia-na-obcasach-ma-juz-cwierc-wieku, data dostępu: 29.11.2018.
 
32.
Portal MON, 2008, www.kadry.mon.gov.pl, maj 2009.
 
33.
 
34.
Portal MON, 2017, Kobiety w WP - statystyki, http://www.wojsko-polskie.pl/p...- -w-wp-statystyki-t/, data uzyskania 29.1.2018.
 
35.
Portal MON, 2018, Wojskowa służba kobiet, http://bip.mon.gov.pl/przydatn... sluzba-zawodowa/wojskowa-suzba-kobiet-10325478/,data dostępu 29.11.2018.
 
36.
Portal Rzeczpospolita, 2018, W Wojsku Polskim służy 68 generałów i admirałów. Będzie więcej, https://www.rp.pl/Sluzby-mundu...- Bedzie-wiecej.html, data publikacji 08.08.2018.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380