ORIGINAL PAPER
The role of financial audit in detecting fraud
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania
 
 
Online publication date: 2019-03-27
 
 
Publication date: 2019-03-27
 
 
NSZ 2019;14(1):201-219
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Economic fraud are subject to permanent changes due to their specificity. Globalization, free movement of capital and people, extraordinary development of information technologies, new communication methods and transaction opportunities are strongly influencing the development of fraud. Practice shows that the offenders have professional knowledge in these areas and are able to use any legal loophole in order to decriminalize frauds or effectively conceal them. It is also stated that the more competitive the economic conditions, the more sophisticated the fraud. Therefore, the development and implementation of an effective fraud detection system is not an easy process for business entities. Audit is considered as one of the tools helping to detect financial fraud. Due to the increasing scale of fraudulent transactions and other types of fraud, it is recommended to audit financial statements even if it is not imposed as an accounting obligation on the entity. Auditing also affects positive opinions about an organization among potential investors. The aim of this article is to present most frequently used terms defining business fraud as well as the theoretical and practical aspects of auditing as a supporting tool in detecting fraud.
 
REFERENCES (40)
1.
15 Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych „Uczciwość pod lupą – przyszłość zarządzania zgodnością”, EY, kwiecień 2017.
 
2.
Badanie przestępczości gospodarczej w Polsce 2016. Wyniki i kluczowe wnioski, Zespół Usług Śledczych i Zarządzania Ryzykiem Nadużyć PwC Polska, Warszawa, marzec 2016.
 
3.
Bartoszewicz A., Bartoszewicz S., 2016, Implementacja systemu zwalczania nadużyć finansowych przez Instytucję Zarządzającą na potrzeby audytu desygnacyjnego, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów/Szkoła Główna Handlowa”, z. 152.
 
4.
Definicja audytu wewnętrznego, Kodeks etyki oraz Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, 2011, The Institute of Internal Auditors Research Foundation.
 
5.
Emerling I., 2014, Creative Accounting versus the Financial Result of an Enterprise, „Human and Social Sciences at the Common Conference”, t. 2, z. 1.
 
6.
Jasiński W., 2014, Nadużycia w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 
7.
Kamela-Sowińska A., 2006, Psychologiczne i ekonomiczne źródła oszustw księgowych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 32, nr 88.
 
8.
Kamela-Sowińska A., 2015, Audyt śledczy w jednostkach sektora finansów publicznych,[w:] E.I. Szczepankiewicz, A. Kamela-Sowińska, J. Klak, A. Luma, K. Młynarczyk, A. Szyba, M. Witkowska, R. Żółtowski, Kontrola i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 
9.
Kutera M., 2008, Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych, Difin, Warszawa.
 
10.
Kutera M., 2016, Nadużycia finansowe. Wykrywanie i zapobieganie, Difin, Warszawa.
 
11.
Ludzki instynkt czy logika maszyn – czemu ufasz bardziej walce z korupcją i nadużyciami?, Badanie Nadużyć Gospodarczych 2017. Europa, Bliski Wschód, Indie i Afryka (EMEIA), EY, kwiecień 2017.
 
12.
Masiukiewicz P., 2014, Czarny rynek a system płatności, „Kurier Finansowy”, nr 3.
 
13.
Masiukiewicz P., Dec P., 2015, Economic Crime and Determinants of Black Market Loans,„Transformations in Business & Economics”, vol. 14, nr 2.
 
14.
Nadużycia w sektorze finansowym. Raport z badania. Edycja 2017, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, EY, wrzesień 2017.
 
15.
Obowiązek badania sprawozdania – kogo dotyczy i co oznacza?, „Zeszyty Metodyczne Rachun-kowości” 2016, nr 4(412).
 
16.
Patterson R., 2002, Kompendium terminów z zakresu rachunkowości i finansów po polsku i po angielsku, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 
17.
Piaszczyk A., 2009, Audyt śledczy, Europejskie Centrum Ekonomiczne „Prestiż”, Lublin.
 
18.
Polityka Przeciwdziałania Nadużyciom Finansowym POPW 2014-2020, Departament Programów Ponadregionalnych, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
 
19.
Proczek M., Szczepańska P., 2017, Nadużycia i oszustwa finansowe a działalność Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwer-sytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 319.
 
20.
Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse, 2014, Global Fraud Study, Association of Certified Fraud Examiners.
 
21.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz. UE L 347/320 z 20.12.2013).
 
22.
Uchwała nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej.
 
23.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. DzU 2019 poz. 1950).
 
24.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (t.j. DzU 2019 poz. 1921).
 
25.
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (DzU 2014 poz. 1146).
 
26.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. DzU 2017 poz. 2077).
 
27.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. DzU 2018 poz. 395).
 
28.
Wells J.T., 2006, Nadużycia w firmach. Vademecum, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 
29.
Żółtek S., 2009, Prawo karne gospodarcze w aspekcie zasady subsydiarności, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 
30.
Europejski semestr – zestawienie informacji tematycznych. Walka z korupcją (dostęp: 20.11.2018), https://ec.europa.eu/info/site....
 
31.
Fiskus wykrył w 2016 r. oszustwa podatkowe na 22 mld zł (dostęp: 02.12.2018), https://www.bankier.pl/wiadomo.... html.
 
32.
Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements, 2016-2017 Edition, Volume 1 (dostęp: 10.12.2018), https://www.ifac.org/system/fi....
 
33.
Integrity Vice Presidency (dostęp: 23.11.2018), http://www.worldbank.org/en/ab....
 
34.
International Financial Institutions Anti-Corruption Task Force, Group African Development Bank Group, Asian Development Bank European Bank for Reconstruction and Development, European Investment Bank Group International Monetary Fund, Inter-American Development Bank Group, World Bank Group, September 2006 (dostęp: 11.12.2018), http://www.eib.org/about/docum....
 
35.
Kto i jak okrada polskie firmy? – Badanie przestępczości gospodarczej w Polsce 2018 (dostęp: 20.11.2018), https://www.pwc.pl/pl/publikac....
 
36.
Marszycki K., Kto i w jakim celu bada sprawozdanie finansowe? (dostęp: 01.12.2018), https://www.fxmag.pl/artykul/k....
 
37.
OECD, 2014, The Rationale for Fighting Corruption, CleanGovBiz (dostęp: 03.12.2018), https://www.oecd.org/cleangovb....
 
38.
OLAF w 2016 r.: lider w zwalczaniu nadużyć finansowych w ramach dużych, międzynarodowych dochodzeń (dostęp: 05.12.2018), https://ec.europa.eu/anti-frau....
 
39.
Rutkowski M., Definicja bez definicji, czyli co to jest nadużycie (dostęp: 12.12.2018), https://www.fraudiq.eu/2010/de....
 
40.
Uchwała nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej (dostęp: 11.12.2018), https://www.pibr.org.pl/assets....
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top