ORIGINAL PAPER
Classification of communication barriers with Z generation in the workplace
 
 
More details
Hide details
1
Akademia WSB, Wydział Nauk Stosowanych
 
 
Online publication date: 2022-06-30
 
 
Publication date: 2022-06-30
 
 
NSZ 2022;17(2):13-28
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The representatives of Generation Z are entering the organization now with the specific expectations, skills and competences. They determine the manner of behavior and building relationships between them and other employees, as well as superiors in each organization. Hence, the aim of the considerations is to analyze and classify communication barriers with the Generation Z. At the beginning, as a result of a critical analysis of the literature, the context of generation differences was presented and communication barriers were described. Then, the author presents the division of communication barriers with the Generation Z and describes its most important elements. Finally, there were presented the recommendations for managers of different levels and training companies in the field of management training regarding communication with Generation Z in organizations. The knowing of communication barriers with Generation Z allows to take strategic and corrective actions in order to improve communication processes at all levels of the organization's functioning.
 
REFERENCES (64)
1.
BAŃSKA, W., 2011. Człowiek w organizacji, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
2.
BARNA, L.M., 2003. Stumbling Blocks in Intercultural Communication, [w:] Pomorski Mikułowski, J. (red.), Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 
3.
BASKIN, O.W., ARONOFF, C.E., 1980. Interpersonal Communication in Organization, [w:] Griffin, R. (red.), Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
4.
BENCSIK, A., HORVÁTH-CSIKÓS, G., JUHÁSZ, T., 2016. Y and Z Generations at workplaces, Journal of Competitiveness, No. 8(3).
 
5.
BORKOWSKI, J., 2003. Podstawy psychologii społecznej, Warszawa: Elipsa.
 
6.
BROADBENT, E., GOUGOULIS, J., LUI, N., POTA, V., SIMONS, J., 2017. Generation Z: Global citizenship survey. What the World’s Young People Think and Feel.
 
7.
CIESIELCZYK, T., WATRAS, G., 2001. Wybrane problemy zarządzania informacją, [w:] Małachowski, A. (red.), Komunikacja gospodarcza. Studia i materiały, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 
8.
COVEY, S., 2007. 6 najważniejszych decyzji, które kiedykolwiek podejmiesz, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 
9.
CZYCZERSKA, K., ŁAWNIK, A., SZLENK-CZYCZERSKA, E., 2020. Współczesny rynek pracy w Polsce a generacja. Różnice między pokoleniami X, Y oraz Z, Rozprawy Społeczne, T. 14, nr 3.
 
10.
DOBEK-OSTROWSKA, B., 2004. Komunikowanie polityczne i publiczne. Podręcznik Akademicki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
11.
DOMAGALSKA-GRĘDYS, M., 2017. Wartości w pracy młodych pokoleń Y i Z, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. XIX, z. 2.
 
12.
DRZEWIECKI, D., CHEŁMIŃSKI, D., KUBICA, E., 2015. Dobre przywództwo. Najlepsze praktyki polskich lide-rów biznesu, Warszawa: Wydawnictwo Wolter Kluwer.
 
13.
EISENBERG, E.M., 2010. Organizational communication: Balancing creativity and constraint, New York (NY): Saint Martin’s.
 
14.
GAIDHANI, S., ARORA, D., SHARMA, B.K., 2019. Understanding the attitude attitude of Generation Z towards towards workplace, International Journal of Management, Technology And Engineering, Vol. IX, Issue I.
 
15.
GIOVANNONI, F., XIONG, S., 2019. Communication under language barriers, Journal of Economic Theory, No. 180.
 
16.
GORDON, T., 1996. Wychowanie bez porażek szefów, liderów, przywódców, [w:] Borkowski, J. (red.), Pod-stawy psychologii społecznej, Warszawa: Elipsa.
 
17.
GRACZYK-KUCHARSKA, M., ERICKSON, G.S., 2020. A person-organization fit model of Generation Z: Preliminary studies, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, No. 16(4).
 
18.
GRIFFIN, R.W., 2002. Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
19.
GROS, U., 1993. Analiza systemu porozumienia się w organizacji, Przegląd Organizacji, nr 3.
 
20.
HOLSTEIN-BECK, M., 2001. Menedżer poszukiwany, Warszawa: Centrum Informacji Menedżera.
 
21.
HYSA, B., 2016. Zarządzanie różnorodnością pokoleniową, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 97, nr kol. 1964.
 
22.
JAKUBOWSKA, J., GRABOWSKA-POWAGA, A., 2015. Wpływ zaufania na podejmowanie decyzji podmiotów gospodarujących na rynku, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 86, nr kol. 1946.
 
23.
JASKA, E., 2018. Determinanty skutecznej komunikacji instytucjonalnej, Niepodległość i Pamięć, nr 25/2 (62).
 
24.
JORDANEK, Z., 2009. Psychologiczne i socjologiczne problemy komunikacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 559(42).
 
25.
KEMPA, E., 2018. Komunikacja w organizacji jako element wzrostu konkurencyjności, [w:] Grabiec, O. (red.), Zarządzanie nowoczesną organizacją, Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza „Humanitas”.
 
26.
KLIMOVA, B. F, SEMRADOVA, I., 2012. Barriers to communication, Procedia – Social and Behavioral Sciences, No. 31.
 
27.
KOZYRA, B., 2019. Komunikacja bez barier, Warszawa: MT Biznes.
 
28.
KOZYRIEV, M.P., 2014. Комунікативні бар'єри спілкування та шляхи їх подолання, Naukowy Wisnyk 1'2014 Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych.
 
29.
KURLAND, N.B., PELLED, L.H., 2000. Passing the word: toward a model of gossip and power in the workplace, The Academy of Management Review, Vol. 25, No. 2.
 
30.
LAZÁNYI, K., BAIMAKOVA, K., 2016. Az alapvető érzelmi beállítottság és a társas támogatás kapcsolata – két felsőoktatási intézmény adatainak tükrében, [in:] Csiszárik-Kocsir, Á. (ed.), Vállalkozásfejlesztés a XXI, Budapest: Óbudai Egyetem.
 
31.
LIFINTSEV, D., FLEȘERIU, C., WELLBROCK, W., 2019. A study of the attitude of Generation Z to cross-cultural interaction in business, Informacijos mokslai, Vol. 86.
 
32.
ŁASIŃSKI, G., 2015. Rozwiązywanie problemów w organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
33.
MARCINIAK, E., 2014. Komunikacja społeczna, Warszawa: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.
 
34.
MISHRA, A.K., 1996. Organisational responses to crisis: The centrality of trust, [in:] Kramer, R., Tyler, T. (eds.), Trust in organisations: Frontiers of theory and research, Thousand Oaks (CA): Sage.
 
35.
MITTAL, S., 2018. Barriers to communication, International Journal of Advanced Research and Development, Vol. 3, Issue 1.
 
36.
MONTEIRO DE CARVALHO, M., 2013. An investigation of the role of communication in IT projects, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 34, Issue 1.
 
37.
MUSINSZKI, Z., VALLASEK, M., MÉLYPATAKI, G., CSOLÁK, E.H., LIPTÁK, K, 2020. Workaholism And A New Generation – Labour Market Survey Among Hungarian And Romanian Youth, Heavy Work Investment: A Good or Bad Phenomenon?, Vol. 22, Special Issue 14.
 
38.
OBER, J., 2007. Informacja i komunikacja w zarządzaniu, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 
39.
OBER, J., 2013. Funkcja i rola efektywnej komunikacji w zarządzaniu, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, z. 65.
 
40.
PEARCE, C.G., FIGGINS, R., GLEN, S.P., 1984. Principles of Business Communication: Theory, Application, and Technology, Nowy York (NY): John Wiley.
 
41.
PIBER, M., DEMARTINI, P., BIONDI, L., 2019. The management of participatory cultural initiatives: Learning from the discourse on intellectual capital, Journal of Management and Governance, No. 23(2).
 
42.
PIWOWAR-SULEJ, K., 2009. Komunikacyjne aspekty zarządzania projektami informatycznymi, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 45.
 
43.
PRASZEK, W., WOJTKOWIAK, M., 2020. Zmienni, biegli, zagubieni... Kilka słów o samotności młodych ludzi w e-rzeczywistości, [w:] Kawa, J. (red.), Wyzwania współczesnego świata, T. V, Łódź: Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraf.
 
44.
ROBBINS, S.P., 1998. Zachowanie w organizacji, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
45.
SCHENARTS, P.J., 2020. Now Arriving: Surgical Trainees from Generation Z., J. Surg. Educ., No. 77.
 
46.
SCHULZ VON THUN, F., 2006. Sztuka rozmawiania. W porozumieniu z sobą i innymi – komunikacja i kompetencje społeczne, Kraków: Wydawnictwo WAM.
 
47.
SEEMILLER, C., GRACE, M., 2017. Generation Z: Educating and Engaging the Next Generation of Students, Sage Journals, Vol. 22, Issue 3.
 
48.
SINGH, A., 2014. Challenges And Issues Of Generation Z, IOSR Journal of Business and Management, No. 16(7).
 
49.
STONER, J.A.F., FREEMAN, R.E., GILBERT JR, D.R., 2011. Kierowanie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
50.
SYPNIEWSKA, B., 2015. Istota, błędy i bariery w komunikowaniu się w organizacji, Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku, Nauki Ekonomiczne, T. XXI.
 
51.
UPPAL, J., POOJA, B., 2019. The Role of Business Communication: Effective Barriers and Types of Communication, International Journal of Techno-Management Research, Vol. 06, Issue 04.
 
52.
WASYLEWICZ, M., 2016. Transformacja sposobu komunikowania się pokolenia X, Y, Z – bilans zysków i strat, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika, nr 13.
 
53.
WELCH, M., JACKSON, P.R., 2007. Rethinking internal communication: a stakeholder approach, Corporate Communications: An International Journal, Vol. 12, No. 2.
 
54.
WIETECHA, M., 2017. Wpływ zaufania do liderów na zaangażowanie w pracę w zespołach programistycznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 105, nr kol. 1980.
 
55.
ZALEWSKA-TURZYŃSKA, M., 2012. Komunikowanie się w organizacji – studium prakseologiczne, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
56.
FLEȘERIU, C., COSMA, S., BOCĂNEȚ, V., BOTA, M., 2018. The Influence Of Age On How Romanians Choose A Hotel, Risoprint, https://www.researchgate.net/p..._ Fleseriu/publication/331074569_THE_INFLUENCE_OF_AGE_ON_HOW_ROMANIANS_CHOOSE_A_HOTEL/links/5dd574baa6fdcc37897d7a72/THE-INFLUENCE-OF-AGE-ON-HOW-ROMANIANS-CHOOSE-A-HOTEL.pdf (15.01.2021).
 
57.
FOX, S., 2001. Effective communication: stone age to e-comm. Paper presented at Project Management Institute Annual Seminars & Symposium, Nashville, TN. Newtown Square, PA: Project Management Institute, https://www.pmi.org/learning/l... (05.11.2020).
 
58.
GALUSHKO, I., GALUSHKO, A., NOVIKOVA, K., 2018. Barriers to communication and overcoming them, http://ljournal.ru/article/lj-... (29.12.2020).
 
59.
GÜLER, N., ACAR, P., 2019. Happiness And Intention To Leave Of Z Generation In Terms Of Ihrp, ISMC 2019. 15th International Strategic Management Conference, article_118_6631_pdf_100.pdf (europeanproceed-ings.com) (21.01.2021).
 
60.
KRYK-SKOWRON, K., 2018. Bariery komunikacyjne przeszkodą na drodze do efektywnego porozumienia się, http://www.okti.pl/zarzadzanie... (15.01.2021).
 
61.
RAMUSIEWIC, K., 2019. Slang młodzieżowy. Tak mówią nasze dzieci w 2019 roku, https://parenting.pl/slang-mlo... (26.01.2021).
 
62.
RANDSTAD, 2017. Generation Z and Millennials Collide at Work Report, http://experts.randstadusa.com.... (30.12.2020).
 
63.
SCHWANTES, M., 2017. To Be a Great Boss, Show These 4 Traits to Your Employees Every Day (Most Never Do), https://www.inc.com/marcel-sch... (30.12.2020).
 
64.
TULGAN, B., 2013. Meet Generation Z: The second generation within the giant “Millennial” cohort, http://grupespsichoterapija.lt... (22.01.2021).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top