REVIEW PAPER
Etyczne i prawne aspekty reklamy
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki
 
 
Online publication date: 2017-06-30
 
 
Publication date: 2017-06-30
 
 
NSZ 2017;12(2):215-233
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
In the global economy, it is not only important to provide a service or product but also to attract the interest of clients. In order to appeal to clients, the creators undertake actions that can be looked at through the aspect of legal and ethical standards. The authors tackle this problem and attempt to acquaint the reader with the requirements related to these issues in Poland. They provide examples of a variety of legal and normative ethical documents. Same comments related to cigarette and alcohol advertisements can also be found here, as well as generał observations about the quality of advertising.
 
REFERENCES (20)
1.
BARAŃSKA M., 2011, Reklama i jej ograniczenia, Poltext, Warszawa.
 
2.
BUDZYŃSKI W., 1999, Reklama. Techniki skutecznej perswazji, Poltext, Warszawa.
 
3.
JANISZEWSKA K., KORSAK R., KWARCIAK B., 2009, Wiedza o reklamie, od pomysłu do efektu, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa – Bielsko-Biała.
 
4.
KODEKS ETYKI REKLAMY, 2014, Warszawa.
 
5.
KOWAL-ORCZYKOWSKA A., 2007, W niewoli reklamy? Percepcja ukrytych przesłań reklamy prasowej, Impuls, Kraków.
 
6.
KOZŁOWSKA A., 2011, Reklama. Techniki perswazyjne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 
7.
LAZARI-PAWŁOWSKA I., 1992, Etyka. Pisma wybrane, [w:] P.J. Smoczyński (red.), Ossolineum, Wrocław.
 
8.
MURAWSKA-NAJMIEC M., 2006, Informacja na temat istniejących w Polsce zasad etycznych w dziedzinach wpływających na zawartość mediów, KRRiT, Nr 8.
 
9.
NOWACKI R., 2005, Reklama – podręcznik, Difin, Warszawa.
 
10.
ROGOWSKI R., 2008, Etyka marketingu. Ujęcie personalistyczne, Wyd. PWSZ, Tarnobrzeg.
 
11.
SZCZĘSNA E., 2001, Poetyka reklamy, PWN, Warszawa.
 
12.
TUREK A., 2001, Sacrum na sprzedaż. Symbolika chrześcijańska w reklamie, Wyd. Gaudium, Lublin.
 
13.
USTAWA O GRACH HAZARDOWYCH, Dz.U. 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.
 
14.
Ustawa o grach i zakładach wzajemnych, Dz.U. 1992 Nr 68 poz. 341.
 
15.
USTAWA O OCHRONIE ZDROWIA PRZED NASTĘPSTWAMI UŻYWANIA TYTONIU I WYROBÓW TYTONIOWYCH, Dz.U. 1996 Nr 10 poz. 55.
 
16.
USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NIEUCZCIWYM PRAKTYKOM RYNKOWYM, Dz.U. 2007 Nr 171 poz. 1206.
 
17.
USTAWA O RADIOFONII I TELEWIZJI, Dz.U. 1992 Nr 7 poz. 34;
 
18.
USTAWA O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI, Dz.U. 1982 Nr 35 poz. 230.
 
19.
USTAWA O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI, Dz.U. 1993 Nr 47 poz. 211 z późn. zm.
 
20.
WHITE R., 1993, Reklama, Buisnessman Book, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top