ORIGINAL PAPER
SUSTAINABLE CONSUMPTION AND CONSUMER ECOLOGICAL BEHAVIOR
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Online publication date: 2015-12-18
 
 
Publication date: 2015-12-18
 
 
NSZ 2015;10(1):51-59
 
TOPICS
 
REFERENCES (18)
1.
Bywalec Cz., 2007, Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, PWN, Warszawa.
 
2.
Bywalec Cz., 2010, Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H. Beck, Warszawa.
 
3.
Bywalec Cz., Rudnicki L., 2002, Konsumpcja, PWE, Warszawa.
 
4.
Gocko J., 2003, Podstawy i kształtowanie odpowiedzialności ekologicznej, „Seminare”, nr 19.
 
5.
Kiełczewski D., 2007, Struktura pojęcia konsumpcji zrównoważonej, „Ekonomia i Środowisko”, nr 2(32).
 
6.
Kiełczewski D., 2008, Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 
7.
Kiełczewski D., 2011, Międzynarodowe inicjatywy na rzecz alternatywnych stylów życia, [w:] A. Chmielak (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki światowej i rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 
8.
Kiełczewski D., 2012, Zmiany zachowań konsumentów jako czynnik zrównoważonego rozwoju, „Handel Wewnętrzny”, wrzesień-październik, tom II.
 
9.
Kieżel E. (red.), 2010, Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa.
 
10.
Kryk B., 2011, Konsumpcja zrównoważona a proekologiczne style życia, „Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą”, nr 51, Bydgoszcz.
 
11.
Kryk B., 2013, Czas a świadomość i zachowania ekologiczne konsumentów, „Handel Wewnętrzny”, lipiec-sierpień, tom II.
 
12.
Małachowski K., 2007, Gospodarka a środowisko i ekologia, CeDeWu, Warszawa.
 
13.
Pabian A., 2013, Zrównoważona konsumpcja w społeczeństwie przyszłości, „Handel Wewnętrzny”, lipiec-sierpień, nr 4.
 
14.
Papuzińska A., 2005, Zrównoważony rozwój a współczesny problem ekologiczny: ontologia polityki ochrony środowiska, [w:] A. Papuzińska (red.), Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 
15.
Ryszawska-Grzeszczak B., 2007, Ekologiczny wymiar konsumpcji żywności, „Ekonomia i Środowisko”, nr 1(31).
 
16.
Tyburski W., 1999, Etyka środowiskowa i jej deontologiczny aspekt, „Problemy Ekologii”, nr 5.
 
17.
Wróbel M., 2011, Konsumpcjonizm a etyczna konsumpcja jako alternatywne formy kształtowania społeczeństw, „Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą”, nr 51, Bydgoszcz.
 
18.
Zrałek J., 2012, Dekonsumpcja jako przejaw proekologicznych zachowań konsumentów, „Handel Wewnętrzny”, maj-czerwiec, tom II.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top