ORIGINAL PAPER
EVALUATION OF QUALITY IN PROJECT MANAGEMENT
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
2
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, WYDZIAŁ CYBERNETYKI
 
 
Online publication date: 2015-12-18
 
 
Publication date: 2015-12-18
 
 
NSZ 2015;10(1):219-233
 
TOPICS
ABSTRACT
The article discusses the problem of quality evaluation. Evaluation is a response to the desire for unequivocal evaluations and comparisons, and ultimately, objectification of project value and quality. Transition to the ‘measurable’ world forces the contractor’s need to become aware of the factors conditioning the value and the quality of project processes and outcomes and the need for their comprehensive and coherent validation.
 
REFERENCES (16)
1.
Barańska R., Kamiński Ł. et al., ed. P. Zaskórski, 2015, Selected Issues of Project Evaluation and Validation [Wybrane zagadnienia ewaluacji i walidacji projektów], WWSI, Warsaw.
 
2.
Ćwiklicki M., Obora H., 2011, Hoshin Kanri, Japanese Method of Strategic Quality Management in Poland [Hoshin kanri. Japońska metoda strategicznego zarządzania jakością w Polsce], Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warsaw.
 
3.
Hamrol A., 2008, Quality Management With Examples [Zarządzanie jakością z przykładami], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw.
 
4.
Harry M., Schroeder R., 2001, Six Sigma: The Breakthrough Management Strategy Revolutionizing the World’s Top Corporations [Six Sigma. Wykorzystanie programu jakości do poprawy wyników finansowych], Publishing House: Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 
5.
Karaszewski R., 2006, Modern Concepts Of Quality Management [Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością], Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń.
 
6.
Lock D., 2009, Project Management [Podstawy zarządzania projektami], PWE, Warsaw.
 
7.
Łunarski J., 2008, Quality Management. Standards and Rules [Zarządzanie jakością. Standardy i zasady], Publishing House: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warsaw.
 
8.
Szczepańska-Woszczyna K., 2009a, TQM Methods and Techniques [Metody i techniki TQM], Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warsaw.
 
9.
Szczepańska-Woszczyna K., 2009a, Quality Costs for Engineers [Koszty jakości dla inżynierów], Wydawnictwo Placet, Warsaw.
 
10.
Trocki M., Grucza B., Ogonek K., 2009, Project Management [Zarządzanie projektami], PWE, Warsaw.
 
11.
TQMsoft, www.szkolenia.tqmsoft.com/node/1122, 21.05.2013.
 
12.
Wawak S., 2006, Quality Management: Theory and Practice [Zarządzanie jakością: teoria i praktyka], Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 
13.
Wolniak R., Skotnicka-Zasadzeń B., 2010, Quality Management for Engineers [Zarządzanie jakością dla inżynierów], Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 
14.
Zaskórski P., Woźniak J., Szwarc K., Tomaszewski Ł., 2013, Project Management in a Systemic Perspective [Zarządzanie projektami w ujęciu systemowym], WAT, Warsaw.
 
15.
Zaskórski P., 2012, Information Asymmetry in Process Management [Asymetria informacyjna w zarządzaniu procesami], WAT, Warsaw.
 
16.
Zaskórski P., Zaskórski W., Lipner K., 2015, Communication Management in Projects, [in:] „Nowoczesne Systemy Zarządzania” [“Modern Management Systems”], vol. 9, WAT, Warsaw.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top